MONARKIETS FJENDER

Som det time for time viser sig, at hele det kontroversielle spørgsmål om Covid-19-vaccination fører de stærkeste global-politiske spændinger med sig, bør der nu stilles skarpt på det danske monarkis rådgivere. Øverste ansvarlige for disse er Danmarks statsminister, som med et vågent øje uafbrudt bør iagttage, at de grundlovsbestemte betingelser for det indskrænkede monarki overholdes, og at Dronningens Hus ikke på nogen måde eller på noget tidspunkt kan udsættes for den farlige anklage, at det udøver ’en politisk-betonet indflydelse’.

Danskerne – og ikke mindst de kristne borgere – nærer en stor kærlighed til den kongelige familie, og vil til hver en tid slå værn omkring monarkiets beståen. Derfor vogter de ’konge-tro’ på kongedømmets rygte og omdømme, hvilket medfører at de på stedet råber ’vagt i gevær’ over for enhver snigende fare, som kunne forlede Dronningens Hus til at lade sig rive med af tidens politisk-urolige vande. Dette er – i en time, hvor de hidtil alvorligste ’uregelmæssigheder’ er sporet i forsøgene på at gennemføre global Covid-19-vacciner – det ærinde, som jeg har med disse linjer. Monarkiets fjender ligger på lur. De følger vagtsomt enhver bevægelse, som anes bag Amalienborgs mure. Og de har (viser det sig igen og igen) en særlig interesse i at kunne påpege hændelser, beslutninger eller offentlige begivenheder, der indebærer en eller anden form for politisk karakter. ”Lad derfor den, som har ører, høre” (Matt.11:15).

ET KONGEBLÅT STEMPEL

Efter at Hendes Kongelige Højhed, kronprinsesse Mary, i slutningen af 2019 sendte en bølge af bekymring ind over det danske kirkelige landskab ved (i forbindelse med homoseksuelle aktiviteter i København i 2021) at udstede et dybt kontroversielt, kongeligt protektorat til den verdensvide homoseksuelle organisation, ’World Pride’, så er kronprinsessen atter – som protektor for World Health Organisationen – d. 20. april 2020 blevet ledet af sine rådgivere til at udtale ’et statement’, der på ny skaber ængstelse, ikke mindst iblandt landets troende borgere…

Den kongelige erklæring drejer sig denne gang ikke om at byde en ’øget homoseksuel virksomhed’ velkommen i Danmark, men om det specifikke ansvar, som den enkelte borger pådrager sig ved at søge at unddrage sig den vaccination mod Corona-smitten, som om kort tid (må Gud forbyde det) vil blive ’påtvunget’ den danske befolkning.

Blandt danske borgere har det vakt undren, at Danmarks kommende dronning atter rådes til at anvende ’det’ fortrin (prærogativ), som et protektorat giver hende, til (på en så autoritativ måde) at argumentere for en sag, der langt fra er afsluttende debatteret og slet ikke færdigbehandlet hverken i Folketinget eller i offentligheden – ja, spørgsmålet har blandt borgerne rejst sig, at hvis det må betragtes som grundlovsstridigt, at kongehuset uden Folketingets medvirken benytter et kongeligt protektorat til at åbne dørene for World Pride – da må det i samme grad anses for at være i strid med den danske forfatning, at råde de kongelige til på forhånd at sætte et kongeblåt, royalt stempel på anvendelsen af en vaccine, som ikke blot (indtil videre) er et ukendt medicinsk middel i videnskabelig forstand, men som tillige kan blive en dyb og nagende samvittighedsbyrde i både politisk, etisk og religiøs forstand. Kongehusets rådgivere har i den forbindelse tilladt sig at få Hendes Kongelige Højhed, kronprinsesse Mary, til at udtale følgende (engelsksprogede) erklæring:

DU OG DINE BØRN BØR LADE SIG VACCINERE”

  1. ”Vi må,” (hedder det i den danske oversættelse af World Health-erklæringen) ”gøre brug af de vacciner for at beskytte os imod frygtede sygdomme.”

  2. ”Dersom vi ikke gør det,” fortsætter kronprinsessen, ”vil det medføre en øget og langfristet risiko for de enkelte, og vil yderligere bebyrde det sundhedssystem, som vi alle er afhængige af. Mere end nogensinde bør vi se i øjnene, at vore handlinger har indflydelse på andre menneskers sundhed og velbefindende.

  3. ”Kun ved et sygesikringssystem, der centralt inkluderer immunisering” (af alle), ”kan vi sikre, at ingen bliver efterladt (hjælpeløse) bag os. Kun et forenet sundhedens arbejdsteam kan sikre, at alle børn får de vacciner, som er nødvendige for, at de kan vandre raske og sunde ind i fremtiden.”

  4. Kronprinsesse Mary slutter: ”Kun ved den enkeltes aktive deltagelse (contribution) med hensyn til selv sammen med sine børn at blive vaccineret, kan vi skabe en europæisk region, der er fri for de sygdomme, som vacciner kan beskytte os imod, og som skaber et samlet værn for os alle.”

ABE-VACCINE’ KLAR TIL SEPTEMBER

En af de vacciner, som kronprinsessen kunne være blevet rådet til at gøre sig til talsmand for, kunne bl.a. være den, som for en del uger siden er afsluttet på seks rhesusaber. ”De blev for få måneder siden indsprøjtet med en ukendt korona-vaccine udarbejdet af Oxford University, og de vaccinerede aber blev derefter udsat for en direkte aggressiv besmittelse af korona-virus. Fire uger efter har aberne ikke vist tegn på at være smittet.” Det skriver New York Times.

Næste skridt er nu, at der skal indledes et større forsøg på mennesker, og det vil i løbet af denne maj måned ske med deltagelse af 6000 mennesker.

Forskerne på Oxford University meldte (ifølge ’Avisen.DK’ d. 28. april 2020) ud, at man, hvis alt gik efter planen, kunne have en korona-vaccine klar allerede i september. Danske borgere spørger derfor i disse dage sig selv (og andre) om det kan være denne vaccine, som kongehusets rådgivere har haft i tankerne, når kronprinsessen så kraftigt opfordrer alle danske til at lade sig vaccinere – ja, advarende taler om den samfundsfare, som man udsætter andre for, ved ikke at lade sig vaccinere.

Hvis det er denne splinternye ’abe-vaccine’, som danske forældre skal lade sig selv og deres børn vaccinere med, så bør det iagttages, at Oxford forskerne har understreget, at (citat): ’Det succesfulde forsøg med aberne ikke er nogen garanti for, at vaccinen virker på mennesker’.

”Men,” slutter forskeren Vinsty Muster fra Rocky Mountain Laboratory, der har stået bag forsøget: ”Forskningen på de seks rhesusaber er det tætteste, vi kommer på mennesker.”

Som en stilfærdig kommentar til de kongelige rådgiveres ’politiske stillingtagen’ til spørgsmålet om en landsomfattende vaccination af danske familier med deres børn kan det meddeles, at der i øjeblikket arbejdes intenst med 100 forskellige vaccinationsprogrammer rundt om i verdenen. Mindst fem af disse er i denne time (ifølge New York Times) nået frem til den afgørende fase med forsøg på mennesker. ’Abe-vaccinen’ fra Oxford har åbenbart det ’lille forspring’, at rhesus-abe-forsøget bygger på en vaccine til en virus, som har mange ligheder med Covid-19 (og som tidligere har vist sig at være harmløs over for mennesker).

Bliver det den vaccine, som fortsat skal have et anbefalende, kongeligt ord med på vejen? Ingen ved det, men der er i denne sag god grund til, at vort afholdte og respekterede kongehus omgives af kirkens og det danske kristenfolks varmeste og mest hengivne forbøn. Monarkiet har fjender, som vil benytte sig af enhver mulighed for at undergrave den højagtede stilling, som Dronningens Hus har indtaget i det danske folk.

DET JURIDISKE ASPEKT

I den hjertevarme forbøn, som i denne kriseramte periode med forøget styrke stiger fra danske kristne op til Ham, som er ’Herskeren over jordens konger’ (Åb.1:15) bør følgende (som bedeemne) fastholdes. Kongehusets rådgivere bør mere end nogensinde holde sig for øje, at Grundlovens 3. paragraf indeholder læren om den absolut nødvendige magtfordeling (som er selve den historisk skarpt oplyste baggrund for, at det danske samfund kan eksistere). Danmarks kommende dronning, kronprinsesse Mary, har i den forbindelse ingen officielt tilladt funktion i hverken den udøvende magts område, ej heller i den lovgivende magts jurisdiktioner og slet ikke på noget tidspunkt inden for den dømmende magts skarpt afgrænsede enemærker.

Denne nøje fastsatte opregning af grundlovens ’magtområder’, som altså ikke tildeler Danmarks afholdte kongehus nogen virkelig og afgørende indflydelse, er og forbliver (juridisk set) udtømmende. Der kan derfor ikke og bør derfor ikke fra det begrænsede monarkis rådgiveres side gøres noget forsøg på at foranledige, at Dronningens Hus tilregnes nogen politisk indflydelse! Samtlige styrende kompetencer tilhører ene og alene den danske stat. Grundlovsbestemmelsen om magtfordelingen giver ikke landets højt agtede, kommende dronning så meget som den mindste antydning af politisk beføjelse, hvilket på det seneste bør fremhæves, idet kongehusets rådgivere ikke synes at have begrebet konsekvenserne af en hvilken som helst kongelig overtrædelse på dette område.

Det er klart som solen (og der bør derfor aldrig falde den mindste skygge på dette forhold) at det danske af folket højt skattede kongehus nyder (og fortsat bør respekteres) som værende i en urokkelig besiddelse af visse kongelige fortrin. I historisk sammenhæng og fra gammel tid har enevældige konger i Danmark nydt stor politisk betonede fortrin – men enevældenes tid er uigenkaldelig forbi, og i dag bør der (som ingensinde før) sættes fokus på, hvilken rolle, der kan tillægges landets kommende dronning i en indskrænket monarkisk retsstat med demokratisk-parlamentarisk styre.

I lige ved ét år har den danske kronprinsesses rådgivere givet løbende anledning til en voksende ængstelse og modvilje iblandt rigets kristne borgere. At kongehuset i slutningen af 2019 udstedte et kongeligt protektorat for den i august 2021 forventede ankomst af den homoseksuelle verdensorganisation World Pride, har sendt bølger af uro gennem det kirkelige landskab. Her spørges der om, hvorvidt de fortrin og forrettigheder, som med rette er skænket kongehuset, kan legalisere et overordnet politisk-moralsk tiltag af den art – ja, om en kongelig beskyttelsesordning for en global ideologisk, antikristelig bevægelse af de dimensioner kan tillades? Dette spørgsmål er efter næsten ét års uro (omkring netop denne provokerende homo-begivenhed) aldrig blevet besvaret. Både kongehusets rådgivere og regeringen har været tavse som graven – og nu (efter ét par måneders stilhed) træder landets folkekære kronprinsesse atter frem som forsvarer og fortaler for endnu et udæskende initiativ, der utvivlsomt vil berøre kontroversielle – ja dybt dogmatiske – områder vedrørende den kongehusets stilling til afgørende politiske og kirkeligt-religiøse holdninger.

Lad mig i al ærbødighed over for den kongelige familie forklare:

Det er klart for enhver, at det kronprinspar, som på så mange måder viser deres oprigtige kærlighed og omsorg for det danske folk, aldrig kunne drømme om at huse en forestilling om ’første- og andenrangs borgere’. Imidlertid står landets ansvarlige ledere over for at skulle tage stilling til, om der også i Danmark skal indføres ’immunitetspas’. Et (som en dansk professor har kaldt det) ’stigmatiserende mærke’, der som en ’stregkode’ skelner mellem de borgere, der villigt lader sig selv og deres børn vaccinere – og de borgere, der føler sig utrygge ved denne ordning og undlader at lade sig vaccinere.

(I Kina er der indført farvede ’sundhedskoder’. Er koden grøn, er der for den borger ’fri bane’. Han eller hun kan opholde sig på offentlige steder, bo på hotel og bruge de offentlige transportmidler. Er koden gul, skal borgeren isoleres i en uge. Er den rød, skal borgeren i karantæne i 14 uge. I Chile udstedes ’digitale immunitetskort’. I England overvejer man at ’gøre en forskel’ ved et påbud om særlige ’sundheds-certifikater’.

DET TEOLOGISKE ASPEKT

Som værende ’absolut påbudte’ medlemmer af den evangelisk-lutherske kirke i Danmark kan ingen i det danske kongehus frasige sig kendskabet til Ny Testamentes lære. I det sidste afsnit af dette skrift fremføres ’læren om mærket’. Det omtaler en særlig periode, hvor borgerene skal ’afmærkes’, hvilket i dag påkalder sig de teologiske lærdes særlige interesse. Om dette kan følgende siges:

Johannes, den af Jesu discipel, som under sit eksil på øen Patmos, modtog fremtidssyner fra Gud, beretter, at han ’så et andet dyr stige op af jorden” (Åb.13:11). ”Det havde to horn ligesom et lam,” fortæller han, ”men talte som en drage” … ”og det får alle, små og store, rige og fattige,frie og trælle, til at give sig selv et mærke på deres højre hånd eller på deres pande, for at ingen skal kunne købe og sælge uden den, som har mærket, dyrets navn eller dets navns tal” (v.16-17).

Hvad man her bør være opmærksom på vedrørende denne advarende tekst, er (mener jeg) den frivillige medvirken, hvormed dette antikristelige samfundsprojekt gennemføres.

”Det får alle til,” hedder det i Åbenbaringsbogens tekst. Det græske udtryk kunne her meget vel oversættes med det danske ord: ’foranlediger’. Sådan som det f.eks. er tilfældet i Ap.G. 15:3 (de ’foranledigede, at brødrene blev glade’) eller Kolos. 4:16 (sørg for, at brevet bliver oplæst… altså: I bør ’foranledige’, at denne oplæsning finder sted) eller her i Åb. 13:16: ’vilddyret ’sørger for’ eller ’foranlediger’, at menneskene ’giver sig selv et mærke’. Der er altså her tale om ’en form for tvang’ – men den er mere af psykisk end af fysisk art. Det handler her om ’den frivillige tvang’.

Det er disse og andre juridiske, teologiske, socialt-samfundsmæssige og politiske forhold, som kongehusets rådgivere har pligt til at informere den kongelige familie om, så at den ikke kastes ud i en malmstrøm, der i længden ikke kan kontrolleres. Om dette har jeg følgende kommentar:

SENSORER’ PÅ ISRAELSKE BØRN?

Dersom de kongeliges rådgivere skulle finde det på sin plads at antyde, at sammenligningen mellem udstedelsen af ’sundhedspas’ og en eventuel ’forgænger’ til ’dyrets mærke’ er ’sekterisk’ og derfor ikke bør tages alvorligt, er det værd at notere sig de seneste nyheder fra Israel, hvor Knesset i øjeblikket har et forslag til behandling, som søger afmærkning af borgerne i forbindelse med Covid-19.

Ved en pressekonference mandag 11. maj har Israels premierminister, Benjamin Netanyahu, omtalt det forslag, som han ønsker at gennemføre med hensyn til en særlig digital ’afmærkning’ af alle israelske børn. Han har (ifølge ’reset’) omtalt implantering af et mikrochip i børn, der nu vender tilbage til israelske skoler og børnehaver. ”Dette kan gøres,” hedder det, ”i det fortsatte forsøg på at hindre spredningen af Covid-19.

Det bliver da sundhedsministeriet, der skal gøre brug af denne nye teknologi. ”Israelerne må fra nu af vænne sig til myndighedernes nye Korona-teknik,” hedder det.

Ifølge Jerusalem Post har premierministeren ladet sig råde af en række ’teknologi-rådgivere’, der har set på mulighederne for, at alle israelere skulle udstyres med en sådan ’sensor’. (”Men først børnene,” skal ministeren have sagt. ”En sådan ’sensor’ kan også advare dem i trafikken, hvis de kommer for farligt nær køretøjer, som er i fart”).

Den israelske cyber-ekspert, Einat Meron, tror ikke på premierministerens forslag. ”Umuligt at gennemføre på en million skoleelever, der nu skal tilbage til uddannelsesinstitutionerne,” erklærer hun og tilføjer: ”Vore børns personinformation kommer på afveje og vil kunne udnyttes af forbrydere.”

Alt dette skjuler sig bag spørgsmålet om Covid-19 vaccination, som det danske kongehus (i lighed med homo-protektoratet) gør klogt i at afholde sig fra at tilsige sin royale støtte.

BEMÆRK:

Pilgrim Convoy Reg:1551 kontonummer: 5100399 Den danske Bank

telf.: +45 30 15 38 68, email: mail@johnynoer.dk

Alle møder er aflyst!

  1. NOTA BENE:
    De ugentlige
    breve på hjemmesiderne Profetisk Journal og Med Grundlov skal land bygges udkommer hver 14. dag. Næste udgivelse er fredag d. 29.05.2020).

Kategorier: Uncategorized

0 Kommentarer

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *