KIRKENS HJØRNESTEN ANGRIBES

Den britiske premierminister, Boris Johnson, lovede forleden, da han talte på en skole i Kent, at han ville gøre alt for at standse ’den absolutte afskyelige metode’, der under benævnelsen ’Conversion Therapy’ søger at få homoseksuelle til at omvende sig.

”Vi vil foretage et studie ind i spørgsmålet om ’homoseksuel omvendelse’, før vi bringer et forslag frem,” sagde premierministeren. Det samme sagde daværende statsminister, Theresa May, for to år siden.

Samtidig er en kristen tjeneste som tilbyder hjælp til mennesker, som søger at opgive deres homoseksuelle livsstil, blevet udsat for grove henvendelser. ’Core issues Trust (CIT) en non-profit kristen hjælpetjeneste, som hjælper mænd og kvinder, der af egen fri vilje søger at ændre deres homoseksuelle livsstil, har været udsat for en smædekampagne.

Den kristne hjælpetjeneste har modtaget 300 telefonopkald med trusler og obskøne skældsord. Organisationens e-mail er blevet spredt ud blandt pornoforretningers kundekartoteker. På de sociale medier er en spottekampagne sat i gang, hvor lederen, Mike Davidsen, bliver stærkt angrebet. Tekstbudskaber med trusler over for medarbejderne og deres familier er sat i omløb. Blokering af al udgående og indgående post er blevet gennemført. Organisationen Pay Pal er blevet afbrudt.

Hele denne koordinerede kampagne har resulteret i, at nøglepersoner har måttet opgive deres tjeneste. Man har måttet konstatere, at ’gadens orden’ og ’the mob-rule’ er de styrende… kun få er klar over, at her er det kirkens hjørnesten, der angribes. Lad mig forklare:

HOMOSEKSUELLE OMVENDTE SIG

Ny Testamente er temmelig ligefrem i sin tale om homoseksuelle. De omtales i det første Korintherbrev på en måde, så at enhver kan forstå, at ’sådan har nogle af jer været’. Paulus omtaler nogle af menighedens medlemmer som folk, der ’har ladet sig bruge til unaturlig utugt’ eller som personer, ’der selv har øvet’ utugt af den art (1.Kor. 6:9).

Men det var alt sammen noget, der hørte fortiden til. Ligesom det var tilfældet med andre synder, som nævnes i samme åndedrag: Ægteskabsbrydere, tyve, æreskændere og røvere! Det var alle mennesker, der var kommet til Jesus med deres brudte liv. De havde omvendt sig fra deres tyverier og forskellige utugtssynder som ægteskabsbrud og unaturlig utugt (hvilket er et andet udtryk for homoseksualitet) – og der var sket det store, at de var begyndt et nyt liv.

Apostelens ord: ’Sådan har nogle af jer været’, står fast i en tid, hvor det hævdes, at homoseksualitet kan man aldrig komme af med. Det klæber ved sit offer og han eller hun er dømte til at skulle leve med denne utugtssynd resten af sit liv. Intet kan være mere forkert end at hævde dette. Ny Testamente meddeler med disse ord: ’Sådan har nogle af jer været’, er der befrielse også fra denne synd. Den første menighed bestod blandt andet af tidligere homoseksuelle. De omtales med ordene ’nogle af jer’ – og at disse ’nogle af jer’ har været blandt dem, ’som lader sig bruge til unaturlig utugt’ eller dem ’som selv har øvet det’ (1.Kor. 6:9) kan i dag ikke slettes fra Ny Testamente. De står som en frihedserklæring med løftet om, at det liv, du levede i denne synd, hører fortiden til.

Paulus fortsætter beskrivelsen af, hvad der skete med de homoseksuelle, som fra undergrundslivet i Korinth søgte ind blandt de hellige. ”I lod jer aftvætte,” siger han. Det betyder, at ’trækkerdrenge’ og deres homoseksuelle kunder lod sig vaske rene. Der var noget snavset, som de skulle af med.

”I lod jer…” fortæller apostelen. Det vil sige, at det var en proces som de frivilligt tog del i. Hellere end gerne ville de af med det liv, som de havde taget del i. Ikke noget menneske tvang dem, og ingen organisation drev dem til det. Nej, de kom selv og lod sig vaske rene.

Nogle påstår, at det sket i dåben, men det kan ikke bevises, og hører ikke med til grundsprogets ordvalg. Personligt hælder jeg mere til, at aftvætningen skete ved ’Ordets vandbad’ (’for at han kunne hellige dem, idet han rensede dem i vandbadet ved Ordet, ja, for at han kunne fremstille dem for sit asyn som herlig uden plet eller rynke eller andet sådant. Nej, de skulle være hellig og dadelfri… Ef.5:26-27).

Det hedder jo om disse første homoseksuelle, som blev indlemmet i Kristi menighed: ”I blev hellige.” Der skete en sådan forvandling med dem, at man ikke kunne sætte en plet på dem. ”De skulle være dadelfri” – og hvad det betyder, vil jeg herefter særlig beskæftige mig med. Lad mig forklare:

HOMOSEKSUALITET SOM EKSEMPEL

”I blev retfærdiggjorte,” siger apostelen til disse første homoseksuelle, som søgte ind blandt de hellige i Korinth – og heri ligger hemmeligheden ved den anvendelsesproces, som gik forud for, at de blev indlemmet blandt de andre syndere, de fandt nåde og barmhjertighed ved troen på Kristi offerdød på korset.

I Romerbrevet bruger apostelen 8 kapitler til at tale om den hemmelighed, at en synder kan blive retfærdiggjort ved troen på Kristus. Han anvender rigelig plads i sine skrifter til at forklare, hvorledes en arme synder kan blive gjort retfærdig i Guds øjne, og hvad syndsforladelse egentlig betyder. Han afdækker fuldstændig hele den proces, som den homoseksuelle må gennemgå for at han (eller hun) til sidst kan ånde lettet op og takke Gud for hans uudsigelige nåde.

Der kan ikke herske tvivl om, at de homoseksuelle har haft en særlig plads i apostelens hjerte, når han forsøger at forklare ’retfærdiggørelsen’ for dem. Når han taler om syndens magt og herredømme, anvender han homoseksualitet som eksempel. Han siger: ”Derfor gav Gud dem hen til vanærende lidenskaber: deres kvinder ombyttede den naturlige omgang med den unaturlige, ligeledes vendte også mændene sig fra den naturlige omgang med kvinden og optændtes i dens begær efter hverandre, så at mænd øvede skamløshed med mænd og pådrog sig den velfortjente løn for deres forvildelse” (Rom.1:26-27).

Dette er indledningen til Romerbrevet. Det er begyndelsen til det brev, som fortæller, at der er håb for alle, og at ’der, hvor synden er blevet stor, er nåden end mere overvældende rig’.

ROMERBREVETS BETINGELSE

Romerbrevet regnes for verdens største frihedsdokument. Uden det brev var der ingen protestantisk kirke i Danmark, ingen reformation – ingen grundlov, hvor frie mænd og kvinder kunne råde for deres egen skæbne. Romerbrevet, hvor den enkelte oplever at blive sat fri for syndens og dødens vælde – et frihedsbrev uden sidestykke.

Dette skrift begynder med at fremstille synden i al sin gru – og har som eksempel homoseksualitet, der står for alt, hvad der kan siges om synd. Man kan således ikke springe indledningen over. Hvis man vil læse om retfærdiggørelsens herlighed, må man først læse om syndens afgrundsdybe fald. Det er Romerbrevets betingelse.

Og det er her, at hele debatten om omvendelses-terapien går fejl. For at nå frem til retfærdiggørelse må man gennem syndserkendelse. For at gribe åbenbarelsen af retfærdiggørelse må man have passeret overbevisningen om synd. Guds Ånd overbeviser om synd, retfærdighed og dom. Derfor må den, som søger Guds retfærdighed, læse Romerbrevet – men hele Romerbrevet, og det begynder med at fremstille homoseksualitet som synd.

Dette vil den homoseksuelle ’avant garde’ ikke anerkende. ”Homoseksualitet er ikke synd,” hævder amn (og truer med fængselsstraf dem, som siger det modsatte.”Homoseksualitet er ikke synd,” hævder man (og truer med fængselsstraf dem, som siger det modsatte. Derved hindrer man mange i at nå frem til befrielsen, som sker ved retfærdiggørelsen af syndernes forladelse.

MYNDIGHEDERNES GØR SIG DELAGTIGE

Det, som myndighederne er efter, er de metoder, der bliver brugt ved de forskellige forsøg, som bliver foretaget på homoseksuelle, der søger Guds hjælp i deres nød. Bibelen anbefaler kun én metode, og den står tydeligt beskrevet i Ny Testamente. ”I blev retfærdiggjorte ved Herren Jesu Navn og ved vor Guds Ånd,” hedder det.

Hvis de verdslige myndigheder forbyder, at denne metode må bruges, så gør de sig medskyldige i, at sjælene holdes fanget i Satans garn, og de gør sig delagtige i, at den frihed, som tilbydes de elendige, bliver dem frataget. Og ikke nok med det, de pådrager sig den skyld, at omvendelse (som et begreb) bliver frataget kirken, og evangeliets forkyndelse bliver invalideret derved.

Hvad (ifølge de verdslige myndigheders opfattelse) gælder for homoseksualitet må da også gælde for de øvrige eksempler på synd, som nævnes.

”Eller ved I ikke, at uretfærdige ikke skal arve Guds Rige,” – og så nævner Paulus listen (hvori de homoseksuelle er inkluderet): ’utugtige eller ægteskabsbrydere… tyve eller havesyge, drankere eller æreskændere’. Alle disse skal ifølge apostelen belæring ikke arve Guds Rige – og hvad gælder for den ene synd må nødvendigvis også gælde for den anden. Men for dem alle er det en gældende ordning, at hvis de lader sig aftvætte og bliver hellige, hvis de bliver retfærdiggjorte ved Herren Jesu Kristi navn og ved Guds Ånd, så forlader de mørkets rige og kommer ind i løfternes land, som er Jesu Kristi Rige.

De verdslige myndigheder skal imidlertid nok lade det ord stå, når det drejer sig om de ’øvrige synder, som her er nævnt. En tyv vil man stadig kalde en tyv, og man vil fastholde, at hvis han ikke holder op med at stjæle, så skal han straffes derfor. Det samme gælder folk, der planlægger smædekampagner. Også de bør straffes. Utugtige slipper lettere. Dem retsforfølger man ikke og -de, der lader sig bruge til unaturlig utugt eller de, der øver dem ’står ikke længere på myndighedernes liste over folk, som har begået en overtrædelse. De skal æres – man giver dem den lovlige øvrigheds ’bifald’ (Rom.1:32).

JESU SIDSTE ORD

Kristi Kirkes udsendelse er nøje forbundet med omvendelsens betydning. De sidste ord, Jesus sagde til sine disciple, havde med dette emne at gøre. ”Og han sagde til dem: Således står der skrevet, at Kristus skal lide og opstå på den tredje dag, og at der i Hans navn skal prædikes omvendelse til syndernes forladelse for alle folkeslag” (Luk.24:47).

Det er altså selveste Jesu missionbefaling, som de verdslige myndigheder nu søger at underminere. Når sagen endeligt tages op på Christiansborg (og det vil ske meget snart, for de gudsfjentlige kræfter har travlt) – så bør hver enkelt af folketingets medlemmer gøre sig klart, hvad man her forsøger at gennemføre.

Det er den befaling, som Jesus gav sine disciple, at de skulle ’prædike omvendelse’ og ’syndernes forladelse’ for alle folkeslag – og det er dette budskab, som man (må Gud forbyde det) vil lovgive imod.

Da Jesus havde sagt dette ’velsignede han dem – og det skete, mens han velsignede dem – at Han skiltes fra dem og opløftedes til Himmelen (Luk.24:47 – 50-51). Det sidste, de mænd, som fulgte Jesus, så af ham, var hans velsignende hænder, og det sidste ord, de hørte, var befalingen om at drage ud til folkeslagene og bringe dette ord om omvendelse og syndernes forladelse.

MYNDIGHEDERNE FORDREJER TEKSTEN

For reformatorerne var buddet om omvendelse selve ’eksistensberettigelsen’ for evangeliets forkyndelse. Dette budskab bestod af to afdelinger: Den ene var afskyen over de synder, som var begået (detestatio peccati) og det andet var den smerte, som dette forvoldte, at viljen til aldrig mere at ville gentage denne synd (nolle pecare) blev åbenbar.

For at anskueliggøre dette fortsæt anvendes gerne skriftordet fra Kolossenserne 2:14: ”Han udslettede det anklagende skyldbrev med dets lovbestemmelse, det, som var imod os; han tog det bort ved at nagle det til korset.”

”Det anklagende skyldbrev er det lovens ord, som får os til at føle os som skyldnere,” siger Luther. ”Når vi omvender os, tager Kristus denne anklagende røst bort – og han gør det så gennemgribende, at han nagler det (med sig selv) til korset.

Denne udlægning forsøger de moderne myndigheder at fordreje. De vil fjerne omvendelsens mulighed og efterlader synderen uden den åndelige hjælp, som korset tilbyder den angrende synder.

BEMÆRK:

Læs artiklen under Retsopgøret: ’KORT PROCES MED MUSLIMSKE KRAV’’ (http://medgrundlovskallandbygges.dk)

Pilgrim Convoy Reg:1551 kontonummer: 5100399 Den danske Bank

telf.: +45 30 15 38 68, email: johnynoer@hotmail.com

  1. NOTA BENE:
    Næste udgivelse af ’
    Profetisk Journal’ og ’Med Grundlov skal land bygges’ er fredag d. 14. august 2020.

0 Kommentarer

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *