DJÆVELEN ER KOMMET NED TIL JER

Åbenbaringsbogen 13

Det glade budskab når først himlen: ”Djævelen er her ikke mere! Hans onde anklager er for altid forbi! Hans ubehagelige tilstedeværelse er afsluttet! Hans modbydelige nærvær er fortid! Han er for altid kastet ud af det himmelske!”

”Så I skal glæde jer. I som bor i himlen.” Her siges det højt og klart, og det er ikke til at misforstå, at ’himlen er beboet’. Hebræerbrevet 12:22-24 fortæller om ’højtidsskaren’ af engle og menigheden af førstefødte, som er indkvarteret i de ’mange boliger, som Jesus taler om. (”Hvis ikke det var tilfældet, ville jeg have sagt jer det,” understreger han).

I himlen bor (om man vil anerkende det eller ej) ’En dommer, som er alles Gud,” og deres ånder, som er retfærdige (ved troen på Jesus). Midt i det hele findes en tronsal, hvor den Almægtige har taget sæde. Tronen er omgivet af 24 ældste, keruber og livsvæsener… og ’mellem tronen og de fire væsener og de ældste står der et lam, ligesom slagtet’ (Åb.5:6). Det er det, vi ved om dem, som bor i himlen. Den vigtigste oplysning er den sidste: ’Der står et lam, ligesom slagtet’. Enhver, som er bekendt med dette, er salig…

*

Lige så stor, glæden bliver i himlen over den nyhed, at djævelens tilstedeværelse er et afsluttet kapitel, – lige så voldsom bliver den urovækkende reaktion på jorden (ved det forskrækkende budskab): at hans hærgen nu for alvor vil begynde på jorden.

”Ve jorden og havet, thi djævelen er kommet ned til jer” (Åb.12:12).

”Havet?” nogle er overrasket over, at ’havet’ bliver nævnt. Men her bør den opmærksomme bibellæser huske på, at undertiden taler Åbenbaringsbogen ’i billeder’. Sådan som det sker i Galaterbrevet, hvor apostelen ligefrem understreger, at ’dette har en billedlig betydning’ (Gal.4:24).

Derfor har ingen vanskeligt ved at forstå, at når der råbes et ’ve-råb’ over situationen (som har forværret sig på jorden) – så omtales i den forbindelse det urolige menneskehav, som vil blive sat i bevægelse.

Forudsigelsen, som der gives udtryk for i Jobs Bog, (og som taler om himlens reaktion) bliver pludselig højaktuel ”Himlens støtter vakler. De gribes af angst ved Hans trussel. Med vælde bragte han havet til ro, OG KNUSTE RAHAB med kløgt.”

*

’Den flygtende slange’, som nu er på jorden, kan udelukkende besejres ved kløgt. Derfor råbes til et medlem af folketinget: ”Hvor dumt et råd” (Esajas 19:11). Det er en kamp mod en falden, desperat fjende, som meget ligner den, der fandt sted i førerbunkeren i Berlins sidste dage under Den Anden Verdenskrig.

Hitler kunne ikke anerkende, at slaget var tabt, og han lod sine bedste generaler skyde, hvis de talte ham imod. Han arbejdede med ’spøgelseshære’, som for længst var udslettet, og ventede på hjælp fra et luftvåben, som ikke eksisterede mere.

Da dragen så, at den var nedstyrtet til jorden (det var næsten som en åbenbarelse; tingenes tilstand gik pludselig op for den! Det fik den til at iværksætte en sidste, ondskabsfuld handling. Den iværksatte en forfølgelse af ’kvinden, som havde født drengebarnet’ (Åb.12:13).

*

Det var under læsningen af dette afsnit, at jeg fik en overraskende opringning fra min søn, Benjamin. Han har i den sidste tid været optaget af det politiske perspektiv bag den aktuelle udvikling – men nu var han pludselig kommet på den tanke, at det hele har et dybere åndeligt perspektiv. Derfor ville han gerne spørge mig til råds om noget, der stod i Bibelen. Han bad mig at slå op på Daniels Bog kapitel 7 vers 8, hvor han læste for mig følgende: ”Jeg lagde nøje mærke til hornene – og så et andet horn, som var lille, skød frem imellem dem, og tre af de tidligere horn oprykkedes for at skaffe det plads. Og se: Dette horn havde øjne som et menneske, og en mund, der talte store ord.”

”Er det ikke antikrist, som her kommer til syne,” spurgte Benjamin.

Jeg tænkte på min tid i Israel, hvor jeg havde hørt de jødiske lærde tale om ’Daniels lille horn’ – og jeg svarede, ”at det var jeg helt sikker på. Det horn – eller rettere – : Det lille horn, ’som havde øjne som et menneske og en mund, som talte store ord’, er antikrist.”

”Udmærket,” sagde Benjamin, ”så vil jeg bede dig om at læse det 19. og 20. vers i samme kapitel.”

Jeg gjorde, som jeg blev bedt om, og læste følgende: ”Så bad jeg om sikker oplysning om det fjerde dyr, som var forskelligt fra alle andre, overmåde frygteligt med jerntænder og kobberkløer, og som åd og knuste og med sine fødder nedtrampede, hvad der levnedes – og om de ti horn på dets hoved og det andet, som skød frem, for hvilket de tre faldt af, det horn, som havde øjne og en mund, der talte store ord, og som var større at se til end de andre” (Dan.7:19-20).

Jeg tav et øjeblik og læste så videre de to næste vers, som han ikke havde bedt mig om at læse:

”Jeg havde skuet, hvorledes dette horn førte krig mod de hellige og overvandt dem, INDTIL den gamle af dage kom, og retten blev givet den Højestes hellige og tiden kom, da de hellige tog riget i eje.”

*

”Det, som interesserer mig,” sagde Benjamin, ”er, at alt det, som her sker, og som slutter med, at antikrist har magten, ikke fører til, at han vil mobilisere og forberede sig til større erobringer. Nej, han har kun ét sigte og ét mål: ’han vil ændre tider og lov’. Og til det ene formål får han rådighed og midler i 3 ½ år. Jeg husker, sluttede Benjamin, ”at du har fortalt mig, at efter rigsdagsbranden i Berlin blev en ’brandparagraf indført, efter hvilken Tyskland blev regeret indtil 1945. Er det samme ikke ved at ske nu?”

På dette spørgsmål vil jeg prøve at lade Guds Ord svare i det følgende: ”Da dragen stillede sig på sandet ved havet, havde den kun én tanke: Den ville forfølge, hvad der var tilbage af folk, som ’holdt Guds bud og bevarede Jesu vidnesbyrd’ (Åb.13:1).”

Til det formål kalder den nu frem af havet det dyr, som verden aldrig har set magen. Indtil denne dag har dette dyr ligget og luret på bunden af Middelhavet. Det romerske imperium forsvandt, og det vil nu genopstå som Europas forenede stater – som ikke kun er berammet til Rom, men som er en sammenslutning, der er mere ond, politisk korrupt og moralsk forplumret end det gamle styre, som har været tavs i så mange slægtled.

Rasende og ildspyende dukker det op af Middelhavets bølger. Folk, som ser det, siger forfærdet: ”Hvorfor fnyser hedninger, og hvorfor pønser de på, hvad fåfængt er?” Svaret lyder: ”Jordens konger rejser sig, fyrster samles til råd MOD Herren og MOD hans salvede.”

Sloganet, som kommer fra dybet, lyder: ”Kom, lad os sprænge deres bånd og kaste rebene af os.” Vi vil ikke længere være bundet i vor livsudfoldelse. Lad os skabe et ’normgennembrud’. Lad os kaste lænkerne af os.”

Men Han, som troner i Himlen, ler en spottende latter og siger: ”Jeg har dog indsat min konge på Zion.” Guds tjenere advarer jordens regeringer: ”I konger, vær kloge og tag imod råd. Tjen Herren med frygt!”

”Og jeg så et dyr stige op af havet; det havde ti horn, ti kroner og på hovederne gudsbespottelige navne,” – mere behøver vi ikke at vide. De gudsbespottelige navne taler for sig selv. Det rige kommer fra djævelen.

*

”Jeg bad derfor om oplysning om det fjerde dyr,” sagde Johannes, Jesu discipel, som fik disse åbenbarelser. Vi forstår, at tre dyr har allerede vist sig; ’det fjerde dyr taler om et fjerde rige” (Dan.7:23).

Vor klode har allerede oplevet Hitlers ’tredje rige’ – så vi forventer det værste. Vi beder derfor som Daniel om ’sikker oplysning’ om det fjerde rige. Vi står spørgende overfor, hvad det fjerde dyr står for? Hvad de 10 horn betyder, hvad der ligger i ordene: ’Krigen mod de hellige’ og hvad der skal forstås med ordene: ’Den gamle af dage, retten bliver sat’ og ‘tiden kom, da de hellige tog riget i eje’.

Svaret på disse spørgsmål er tilfredsstillende. Det lyder sådan: ”Et fjerde rige skal fremstå på jorden. Det skal opæde hele jorden og søndertræde og knuse den (Dan.7:23). De ti horn betyder, at der af dette rige skal fremstå ti konger.”

Krigen mod de hellige betyder, ’at der (efter de ti) skal komme én, som fælder tre, og som skal mishandle Den Højestes hellige’.

*

Den globale undren, som det andet dyr i Åbenbaringsbogen udvirker (Åb.13:3), er betegnende for djævelens virke. ’Undren’ kan ikke bringe nogen virkelig overgivelse til Gud. Kun ’overbeviste’ mennesker kan skabe noget for Guds rige.

Derfor tjener denne ’undren’ kun djævelens formål. Det fører til ’tilbedelse’, ’overgivelse’ (til det onde) og til det opgivende spørgsmål: Hvem kan stille noget op mod dyrets totalitære fremfærd. ’Hvem er dyrets ligemand’?

Den opgivene indstilling, at ’slaget er allerede tabt’, fører til, at antikrist i tre og et halvt år kan udspy de værste bespottelser og tale de største ord.

Blasfemien har de bedste forhold. (Sådan, som det er tilfældet i Danmark, efter at blasfemiparagraffen i juni 2017 blev sløjfet). § 140 i den danske straffelov røg ud – den paragraf, som siger: ”Den, der offentligt driver spot med eller forhåner noget her i landet lovligt bestående religionssamfunds troslærdomme eller gudsdyrkelse, straffes med bøde eller fængsel indtil 4 måneder.

Kun få var opmærksomme på, at den paragraf var ikke indsat i lovgivningen for at beskytte Gud. Han har ikke brug for nogen beskyttelse. Nej, den paragraf var indsat i lovgivningen for at beskytte mennesker. Og hvis man ikke forstod det, så kunne man gå til jøderne for at få råd. De kan fortælle, hvad der sker, når denne paragraf sættes ud af spillet.

*

”Det starter med,” siger jøderne, ”at man spotter og latterliggører de bøger, som de hellige læser. Det ender med, at man brænder de bøger, som er de helliges største ejendom. Dernæst spotter og latterliggører man de huse, hvori de hellige opbevarer de bøger, som er de helligste fornemste ejendom. Det ender med, at man brænder de huse, hvori de bøger opbevares, som er de helliges kæreste ejendom.

Så spotter og latterliggører og karikerer man de mennesker, som er i de huse, hvor de helliges bøger opbevares – og til sidst brænder man de mennesker, som læser de bøger, der opbevares i de huse, som er lagt i aske, fordi de var de helliges kæreste ejendom.

*

”Det er nødvendigt, at forargelserne kommer,” siger Jesus (Matt.18:7). Det er nemlig ét ’tidens tegn’, når ’det skandaløse’ får fremgang.

Den største og sidste forargelse, som rammer denne verden, står omtalt i Matt. 24:15 – og får denne beskrivelse: ”Når I derfor ser Ødelæggelsens Vederstyggelighed, som der er talt om ved profeten Daniel, stå på hellig grund – den, der læser dette, skal mærke sig det – da skal de, der er i Judæa flygte ud i bjergene…”

Der må ikke herske tvivl i nogen af de helliges hjerter, at det drejer sig om ’en forargelse’ af værste slags, som bringes ind i Guds tempel. Det er en ’vederstyggelighed’, som overalt forårsager ’ødelæggelse’ og splittelse, vrede og modstand fra de helliges side.

Ifølge Bibelen er homoseksualitet en sådan vederstyggelighed. Den kaldes for en ’mørkets gerning’, som de hellige har pligt til at ’bringe for dagen’ (afsløre). Herren har ikke behag i, at nogen unddrager sig.

”For nu varer det kun en ganske kort tid, så kommer han (antikrist), som skal komme, og han udebliver ikke, men min retfærdige skal leve af tro, men viger han tilbage (unddrager han sig) har min sjæl ikke behag i ham.”

Hebræerbrevets forfatter slutter: ”Men vi hører ikke til dem, der viger tilbage (unddrager sig) så vi fortabes, men til dem, der tror, så vore sjæle frelses (Hebr.10:37-39).

BEMÆRK:

Læs under Retsopgøret artiklen: ’STATSMINISTERENS ULOVLIGE ORDRE’ (http://medgrundlovskallandbygges.dk)

… i øvrigt mener jeg, at kronprinsessen har overtrådt grundlovens § 19, stk.1 ved at begunstige World Prides ankomst til Danmark.

telf.: +45 30 15 38 68, email: johnynoer@hotmail.com

  1. NOTA BENE:
  2. Møde over Åbenbaringsbogen hver mandag kl. 19:00 i NYT HÅB, Damhus Boulevard 28, 2610 Rødovre. Bus nr. 21 går lige til døren.
  3. Næste udgivelse af ’Profetisk Journal’ og ’Med Grundlov skal land bygges’ er fredag d. 27. november 2020.


0 Kommentarer

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *