Netop i aften, hvor jeg er i færd med at skrive disse linjer, er fire små vers fra Markusevangeliet blevet levende for mig. Det ligger nemlig sådan, at Gisèle og jeg hver dag efter aftensmåltidet tilbringer en lille times tid med at læse Guds ord og bede sammen. Vi har jo en stor børneflok (og nu snart 32 børnebørn) – og vi følger dem alle så tæt, vi kan, med forbøn og påkaldelse; det er en ond tid, vi lever i – og de har alle brug for, at der er foldede hænder bag dem!

For tiden befinder vi os i Markusevangeliet, og der står det afsnit, som jeg især fæstner mig ved, at mange har ladet sig føre vild af en lære, som fortæller, at Kristi menighed ikke behøver at ængstes for den kommende trængsel.

”I vil blive bortrykket, før antikrist dukker op og påfører denne verden svære trængsler,” siger mange kirkeledere og prædikanter. Adskillige tror på denne lære, og jeg finder mig gjort ansvarlig for, at de får sandheden at høre.

De fire vers fra Markusevangeliet lyder sådan:

”Men i de dage, efter den trængsel skal solen formørkes og månen ikke skinne. Og stjernerne skal falde ned, og kræfterne i himlene skal rystes. Og da skal de se menneskesønnen komme i skyerne med megen kraft og herlighed. Og da skal han sende sine engle ud og samle sine udvalgte fra de fire verdenshjørner, fra jordens til himmelens yderste grænse (Mark.13:24-27).”

*

Hvad er det for en trængsel, som Herren hentyder til med disse orde: ”Efter den trængsel… (v.24)?”

Det er den samme trængsel, som Jesus omtaler fem skriftvers forinden, hvor han henviser til en periode i verdenshistorien, hvor ’der skal komme en trængsel, hvis lige ikke har været fra skabningens begyndelse, da Gud skabte den, indtil nu, og heller ikke senere skal komme’ (v.19).

Det er altså efter den formørkede periode, at Jesus henter sin menighed. Det er efter, at kosmiske kræfter ryster rummet, og stjerner styrter ned i afgrunden. Det er efter, at ’solen er holdt op at skinne, og månen mister sin glans.

Først da, skal de (menneskene på jorden) ’se Menneskesønnen komme – og det vil ikke ske i en ravnekrog, ej heller vil det gå stille af sig, men Markusevangeliet understreger, at det vil ske ’med megen kraft og herlighed’ (v.26)

”Da skal han sende sine engle ud og samle…” De snehvide vinger vil blive observeret overalt. Himmelske hærskarer vil gå åbenlyst til værks. For første gang vil de dødelige fatte og forstå, når Gud omtales i Bibelen som ’Hærskarers Herre’.

Lysende engle vil komme som trækfugle (i formationer) fra alle fire verdenshjørner. Det er den Almægtiges store D-dag. De vil dække jordens flade og himlens kolossale hvælving til den yderste grænse.

Dette er den første opstandelse, og de døde i Kristus skal opstå først, og siden skal vi (som har overlevet) bortrykkes sammen med dem for at møde Herren i luften (1.Thess. 4 og 16-17)

EN VANSKELIG TEKST FRA GAMLE TESTAMENTE

Idet jeg ved hjælp af forskellige håndbøger og flere oversættelser og kommentarer på hovedsprogene (tysk, engelsk og fransk) har forsøgt at gengive den vanskelige tekst fra Daniels Bog på dansk (Dan.9:24-27), har jeg på intet tidspunkt haft i sinde at finde frem til bestemte tidspunkter for endetidsbegivenheder.

(Når alt kommer til alt, er der ingen, ’der kender den dag og time, hvor menneskesønnen kommer igen’ (Matt.24:36). Ja, der står skrevet, at ’ikke engang Sønnen, kun Faderen’ er vidende om denne hemmelighed).

Mit ærinde er således begrænset til (ved hjælp af denne besværlige, profetiske tekst fra Daniels Bog) at slå fast, at profeten her kun beskæftiger sig med en fjern fremtid. Han får direkte besked på, at ’sætte lukke for ordene og segl for bogen til endens tid. Da skal mange granske ivrigt i den og kundskab skal blive mangfoldig…’ (Dan.12:4).

*

Idet jeg er af den overbevisning, at vi er nået frem til det tidspunkt, hvor ’lås og slå’ er blevet taget bort fra denne vanskeligt tilgængelige tekst, så kan vi forvente, at en trængselstid ligger for døren.

Thi om den tid står skrevet, at ’Mikael står frem, som er den store fyrste, der værner dit folks sønner’ (Dan.12:1).

’… og en trængselstid kommer’, hedder det, ’som hidtil ikke har haft sin mage, så længe, der var folkeslag til. Men på den tid skal dit folk (Israel) frelses – alle der er optegnede i bogen’ (v.12:1).

Inden jeg kommer til den omhyggelige gennemgang af den netop åbnede (men stadigt vanskelige tekst) har jeg lyst til blot for et øjeblik at dvæle ved den dialog, som finder sted mellem ’en fremmed’ (den ene af de to engle, som stod på hver sin side af floden) og ’manden i de linnede klæder, som svæver over flodens (Tigris) vande…’

’Den fremmede’ spørger: ”Hvor længe varer det, før disse sælsomme ting er til ende?”

Daniel (som hører denne samtale mellem de to, der tilhører en anden verden) er nu vidne til, at ’manden i de linnede klæder (ham, som svæver over flodens vande) løfter begge hænder mod himlen og sværger: ”En tid, to tider og en halv tid! (Dan.12:7).”

Dette er åbenbart svaret (som Daniel skulle gøres bekendt med). Han hører den klokkeklare konklusion: ”Når hans magt, som knuser det hellige folk, er til ende, (det er med sikkerhed antikrist) skal alle disse ting fuldbyrdes!”

… men Daniel forklarer, at ’jeg hørte det men fattede det ikke’! – og stiller derfor spørgsmålet direkte og ligeud: ”Herre! Hvad er det sidste af disse ting?”

… og får svaret: ”Gå bort, Daniel, thi for ordene er der sat lukke og segl… til endens tid!”(v.9)

Derefter bliver der tilføjet (i de sidste tre vers af profeten Daniels Bog) nogle oplysninger, som utvivlsomt har med vor tid at gøre. Manden i de linnede klæder (hvis identitet kun kan være ham, som sidenhen åbenbarede sig som Menneskesønnen, Jesus Kristus fra Nazaret) siger:

”Mange skal sigtes, renses og lutres, men de gudløse handler gudløst, og ingen af de gudløse skal forstå, men det skal de forstandige (Dan.12:10).”

Fra den tid det daglige offer ophæves, og ødelæggelsens vederstyggelighed rejses, skal der gå 1290 dage.

Salig den, der holder ud og oplever 1335 dage (seks uger længere)

Men du, Daniel, gå du nu enden i møde. Læg dig til hvile, og stå op til din lod ved dagenes ende!”

DANIELS TEKST SOM EN HÅRD NØD AT KNÆKKE

Daniel efterlod den vanskeligt tilgængelige tekst i sin bog 9. kapitel fra vers 24 til vers 27. Ordene lyder således:

24. Halvfjerds ’syvere’ er bestemt for dit folk og for din hellige by, for at gøre en ende på overtrædelsen, syndens mål fuldt og misgerningen sonet, og den evige retfærdighed bragt ind. Syn og profet er forseglet og det allerhelligste er salvet.

25. Vid derfor og forstå, at fra dekretet bliver udstedt at genoprette og bygge Jerusalem, indtil en salvet, en fyrste, kommer, er der syv ’syvere’, og i to og tresindstyve ’syvere’ skal det genrejses, og gaderne og muren skal bygges igen under tidernes trængsel.

26. Men efter de to og tresindstyve ’syvere’ skal en salvet bortryddes, og der skal intet være for ham – og folket til den fyrste, som skal komme, skal ødelægge byen og helligdommen, og enden skal komme som en flod, og indtil enden skal der være krig den fastsatte ødelæggelse.

27. Han (den salvede fyrste) skal befæste en pagt med de mange i én ’syver’ – men i midten af ’syveren’ skal skyldoffer og afgrødeoffer ophøre, og ødelæggelsens vederstyggelighed skal sættes på det hellige sted, indtil den fastsatte undergang udløser sig over ham, der forårsager ødelæggelsen.

Tillad mig – som en ulærd evangelist – at forsøge at forklare én eneste ting ud fra denne mørklagte tekst: ”Antikrist kommer med sin trængsel, inden bortrykkelsen af de hellige finder sted.”

Altså:

I et ludospil kan man med terningen slå ’en sekser’. Så er man heldig og kan få en af brikkerne ud på banen og begynde løbet mod enden.

I gamle dage opfandt man ordet ’uge’ eller ’årsuge’ for det græske ord ’heptad’, som egentlig betyder ’en syver’. Derfor bruger jeg ordet ’syver’ i min oversættelse.

Jeg mener, at Daniel i dette skriftafsnit udelukkende taler om fremtiden og kun omtaler antikrist.

Han fortæller i vers 24, at terningen slår halvfjerds ’syvere’, og så er der endeligt ’gjort ende på overtrædelsen og syndens mål er fuldt’.

Samtidig (med de halvfjerds ’syvere’) er Guds mål blevet opfyldt ved Hans Søn Jesus Kristus, som nu ser: ’misgerningen sonet og den evige retfærdighed bragt ind. Syn og profet er forseglet og det allerhelligste i Guds tempel er salvet’.

Alt står klart til at alting får ende: Antikrist går mod sit tragiske endeligt – og Herren gennemfører sin herlighed.

TRUMPS PROFETISKE HANDLING

Efter således at have fastlagt programmet for de halvfjerdsindstyve ’syvere’ tager Daniel fat på en mere konkret, detaljeret gennemgang af de ’øvrige tre mørklagte vers. Han siger: ”Der er en ting, som I skal vide og forstå, og det er, at fra den tid, der udgår et dekret om Jerusalem, og indtil en salvet fyrste dukker op, går et ukendt tidsrum, som er delt i to perioder.

Hvad man i øvrigt ellers kan mene om Donald Trump, den tidligere amerikanske præsident, så har han nærmet sig opfyldelsen af dekretet om Jerusalem.

På 70 årsdagen for Israels deklaration af uafhængighed d. 14. maj 2018 åbnede USA sin ambassade i Vest-Jerusalem. Dette var en profetisk handling, der dog er begrænset, idet præsidenten ikke udstedte noget dekret om at ’genoprette og bygge Jerusalem’ – men udelukkende om at ’anerkende Jerusalem som Israels hovedstad’.

Det betydningsfulde ved denne handling er imidlertid, at spørgsmålet om dekretets aktualitet er kommet ind i billedet.

Hidtil har de lærde regnet dekretet om Jerusalems opbygning til at være så langt tilbage i historien, at det bliver svært at få det til at stemme overens med nogen fremtidsvision. Det kan ikke være det dekret, som blev udstedt af perserkongen Kyros, som lod udråbe i hele sit rige, at ’Himlens Gud har pålagt mig at bygge ham et hus i Jerusalem’ (Ezra 1:1-2). Det er blot templet, som det drejer sig om.

Ej heller kan det være det dekret, som blev givet til Ezra af Artaxerxes i det syvende år af hans regeringstid, hvor majestæten siger: ”Jeg, Kong Ataxerxes, giver hermed den befaling… for at herliggøre Herrens hus i Jerusalem (Ezra 8:21 og 27).” Også her er det blot templet, som det drejer sig om.

Tilbage står den befaling, som blev givet til Nehemias, da ’Jerusalems mur var nedrevet og portene opbrændt’ (Neh.1:3)… og kongen gav Nehemias et brev, som sikrede ham materialer til at ’opbygge Jerusalems mur, så vi ikke mere skal være til spot’
(2:17).

*

Med Trumps profetiske handling er startskuddet for begyndelsen af nedtællingen pludselig rykket frem fra 454 før Kristus til 2018 efter Kristus – og man begynder at ane, at når terningerne slår ’en syver’, da er det ikke hundredvis af år, der regnes med, men måske dage og uger, hvor ’regnskabet gøres op i hast’.

Hvad imidlertid er vigtigt at forstå (vid og forstå) er, at den fyrste (en salvet) som skal komme til Jerusalem, er ingen mindre end Antikrist – og at han ’skal genrejse gaderne og muren’ – under tidernes trængsel’ (Dan.9:25).

Det er i den tid, at de kristne skal holde ud, for om dem skriver Daniel (som intet kender til Kristi menighed), at ’mange skal sigtes, renses og lutres’ (Dan.12:10). Om ’den første opstandelse’, hvor bortrykkelsen finder sted), skriver Daniel: ”Mange af dem, der sover under mulde, skal vågne, nogle til evigt liv – (og tusind år senere): andre til skam, til evig afsky (Dan.12:2).”

Daniels nye navn for de kristne er dette: ”De forstandige skal stråle som himmelhvælvingens glans, og de, der førte mange til retfærdighed, skal lyse som stjerner evigt og altid (v.3).”

Enden skal komme ved at terningen viser en sidste ’syver’. Den hugges i to (2 x 3 ½), hvor ’vederstyggeligheden, som forårsager en sådan ’ødelæggelse’ – ’sættes på det hellige sted’ – og da er det ude med ødelæggeren (som er antikrist): Den fastsatte undergang udløser sig over ham.

”Ødelæggelsens vederstyggelighed’, som omtales af Jesus i Matt.24:15 (med hans henvisning til profeten Daniel) og hans alvorlige formaning om at læse dette stykke med største opmærksomhed, fører til den forståelse, at den vederstyggelighed, som forårsager ødelæggelse og undergang, er homoseksualitet.

BEMÆRK:
Læs artiklen under Retsopgøret: ’ STATSMINISTEREN SKYLDIG I HADFORBRYDELSE?’ (http://medgrundlovskallandbygges.dk)

… i øvrigt mener jeg, at kronprinsessen har overtrådt grundlovens § 19, stk.1 ved at begunstige World Prides ankomst til Danmark.

telf.: +45 30 15 38 68, email: johnynoer@hotmail.com

​ Næste udgivelse af ’Profetisk Journal’ og ’Med Grundlov skal land bygges’ er fredag 10.12.2021

0 Kommentarer

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *