DET TRUENDE KALD FRA MOSKEEN

På frisen af den muslimske blå kuppel, som siden 600-tallet har ligget på Tempelbjerget i Jerusalem, slynges der to trusler ud mod de kristne, som vover at komme indenfor de grænser, som Islam betragter, som deres ’hellige område’.

Den ene trussel lyder sådan: ”Hvor vover du at påstå, at Gud har en søn?” Den anden trussel er af lignende art; den siger: ”Hvor drister du dig til at hævde, at Gud er tre?”

Dette bør man overveje, når muslimer i Danmark atter vil søge om, at der må udgå ’bønnekald’ fra de minareter, der er i landet. Bønnekaldet er nemlig et aggressivt råb, som ikke mindre end 5 gange signalerer, at ’Allah er større’. (Han er større end de kristnes Gud, som de påstår har en søn, og som i virkeligheden er tre guder).

To gange siges det i det bønnekald, som man søger tilladelse til ’at lade runge’ ud over de danske tage, gader og stræder, at ’Jeg bevidner, at der ikke er nogen anden gud end Gud’. Med udtrykket: ’Nogen anden gud’ (stavet med lille ’g’) mener Islam blandt andet (og især) den ’afgud’, som hævder, at ’Gud har en søn, og at Gud er tre’.

Til dette svarer Gud, Herren, med det første af de ti bud, som siger: ”Du må ikke have andre guder end mig!”

Ved at give tilladelse til, at der åbenlyst fra minareterne må råbes (med højtalerstyrke), at der ikke eksisterer nogen anden gud end Gud (Allah) så giver man lov til (gør det legalt) offentligt at nedgøre de kristnes tro på, at Gud er Jesu Kristi Fader, og at han i sandhed er Gud, Den Almægtige, som virker med sit ord og sin Helligånd.

Den politiker, der går ind for dette, at kristendommen må forhånes offentligt ved et bønnekald fra de muslimske minareter, går djævelens ærinde, og bryder Danmarks grundlov.

TØR POLITIKERNE TAGE ANSVAR

Fra midten af oktober 2022 og to år frem kan indbyggerne i Köln, Tyskland, høre en imam kalde til fredagsbøn fra byens store moské. Der er tale om et forsøg, og lydstyrken må maks. være 60 decibel.

Muezzin-opkaldet siger tydeligt, at der ’ikke er nogen anden Gud end Allah’. Området, hvor dette bønnekald høres, anses for at være ’islamisk område’.

”Hidtil har vi i Danmark været forskånet for, at islamiske budskaber råbes ud over vores byer og boligområder fra moskeer og minareter,” udtaler formanden for et politisk parti. ”Men det er allerede sket, at et muslimsk bønnekald gjaldede ud over Aarhus. Islam skal ikke have nogen indflydelse i samfundet. Der skal sættes en fod ned, og det skal være med en fast hæl, der signalerer: ’Hertil og ikke længere’!

Tør politikerne tage et sådant ansvar?

*

Godkendelsen af bønnekaldet fra en moské i Tyskland sker samtidig med, at en 28årig lærerinde har været udsat for et forsøg på at brænde hende levende, fordi hun angiveligt har afslået et tilbud om ægteskab.

Den unge lærerinde, Tizi Ouzou, fra Kabylien (100 km øst i Algeriet) er på åben gade blevet overhældt med benzin, og er med tredje grads forbrændinger blevet anbragt på byens hospital.

Gerningsmanden er hurtigt blevet pågrebet af sikkerhedsstyrker, som fik hjælp fra den unge kvindes familie og naboer.

Den muslimske vold mod kvinder i Algier har siden årets begyndelse antaget alarmerende proportioner, idet man har noteret 32 tilfælde af lignende voldelige angreb.

Omfattende demonstrationer har fundet sted i Iran siden en 22-årig kvinde døde, endte i moralpolitiets varetægt i slutningen af september 2022, og verden over er solidaritetsdemonstrationer blevet afholdt under sloganet: ”Kvinder, liv, frihed.”

Styret i Iran har slået hårdt ned på denne protestbevægelse. Der meldes i skrivende stund om mere end 80 dræbte.

TIL HVEM AF ENGLENE HAR GUD SAGT

Det lyder sådan i den islamiske trosbekendelse: ”Der er ingen gud uden Allah.” Eller i sura 112: ”I Allahs, den Nådiges, den Barmhjertiges navn. Fortsæt at forkynde: Han er Gud, den Eneste. Gud den Uafhængige, af hvem alt afhænger. Han avler ikke, ej heller er han født. Og ingen er Hans lige.”

Afsløringen af Allah (som ikke er Gud) ligger i bekendelsen: ”Han avler ikke,” og ”ej heller er han født!”

Hertil siger Hebræerbrevets forfatter: ”Til hvem af englene har Gud nogensinde sagt: ”Du er min Søn, jeg har født dig i dag,” og et andet sted: ”Jeg vil være ham en Fader og han skal være min søn (Hebr.1:5).”

Den ubegribelige kendsgerning, at Gud og Skaberen én gang i evigheden har udtalt disse ord til ’En’ (som ikke var en engel): ”Du er min Søn!” – og at han har tilføjet: ”Jeg har født dig i dag,” er for altid grundigt blevet forkastet af Islam.

’Gud avler ikke’ hævder koranen, ’ej heller har han nogensinde født en søn’. Med disse ord har Islam afsløret sig selv som en vranglære, og Muhammed må for alle kristne stå som en falsk profet.

I Gamle Testamente har jøderne med stort besvær måttet indføre ordene: ”Jeg har dog indsat min konge på Zion, mit hellige bjerg (Salme 2:6)” – og med en modvillig pen har de måttet tilføje: ”Nu kundgør jeg Herrens tilsagn; han sagde til mig: ”Du er min Søn, jeg har født dig i dag (v.7).”

*

’Jeg har født dig i dag’ er ikke kun en henvisning til juleaften, hvor de kristne over hele verden fejrer, at Jesus blev født.

Nej, det er en storstilet bekendelse, at der skete noget i evigheden (hvor der normalt ikke er noget, som hedder: ’i dag’), at Gud pludseligt fastsatte en dag, ’i dag’, idet han siger: ”I dag, når I hører hans røst, så forhærd ikke jeres hjerter!” (Hebr.4:7)

Ingen bør altså have et forhærdet hjerte ved at høre, at Den Almægtige er ’brudt ind i tiden og menneskebørnenes kalender’, og at han fastsætter en bestemt dag ved at sige: ”Jeg har født dig i dag.”

Dette ufattelige budskab, at Gud er blevet menneske, og at hans søn blev ’underlagt forgængeligheden’ (Rom.8:20).

… ja, at han ydmygede sig selv og blev lydig til døden, ja, døden på et kors (Fil.1:7-8).

Dette budskab har Islam aldrig modtaget; de er dets evige fjender, og vil med deres falske profet forfølge det, – ja, med morderhånd forsøge at udrydde det!

I STRID MED TREENIGHEDSLÆREN

Jeg tror på én Gud, som altid har været og som er tre personer: Fader, Søn og Helligånd. Dette tror jeg, fordi der står skrevet: ”Men da Jesus var blevet døbt, steg Han straks op af vandet, og se, Himlene åbnedes, og Han så Guds Ånd dale ned som en due og komme over Ham. Og se, der lød en røst fra himlene, som sagde: ”Denne er min Søn, den elskede, i Ham har jeg velbehag (Matt.3:16-17).”

Alle tre personer i Guddommen er her i aktion: Jesus, der som Guds Søn er i tjeneste midt blandt mennesker (og undergivet de samme kår som de). Guds Helligånd, der kommer fra himlene og daler som en due ned over menneskesønnen, og sidst (men ikke mindst) Gud Faderens mægtige røst, som lyder fra himlene og som samler budskabet i den ene med ordene: ”Denne er min Søn, den elskede; i Ham har jeg velbehag.”

En sådan tale er uforenelig med Islams lære.

*

Den første menighed stred voldsomt med den tanke, at Gud er én Gud, og Han alene bør overalt tilbedes og ophøjes. Han eksisterer altid og giver sig fremdeles til kende i tre personer, som er lige i magt og guddommelighed, – ja, som er evigt i denne skikkelse som Bibelens Gud.

Dette var de første kristnes bekendelse, som kan forenkles i disse ord: ”Guds trefoldige væsens enhed, som er tre personer, der udgør den ene sande Gud.

Når jeg bekender denne sandhed i en generation, som med alle til rådighed stående midler søger at angribe og nedgøre den, så hævder jeg, at Faderen er Gud, Sønnen er Gud og Helligånden er Gud, men de er ikke tre guder; de er én Gud.

Faderen er ikke Sønnen, og Sønnen er ikke Helligånden, og Ånden er ikke Faderen, men hver for sig er disse tre individuelt én Gud – og denne ’herlige lære’ er (i denne time) under angreb af Islam og det homoseksuelle samfund, som søger at indføre en livsstil, der er imod dogmet om den treenige Gud, og som nægter, at Gud er tre og Gud er én.

Lad mig forklare:

Undertiden søger homoseksuelle at bevise, at Jesus har aldrig omtalt ’homoseksualitet’, og de forsøger dermed at latterliggøre læren om ’en sand Gud’ (ved at hævde, at 1+1+1=3, men de glemmer, at man også kan gange 1x1x1=1, og matematikken dermed stemmer overens med læren).

Denne sandhed er Damoklessværdet, som hænger over hovedet på Islam og det homoseksuelle etablissement i Danmark. Som synden bli’r tungere, er det tynde hestehår ved at briste. Dagene er talte og timen er inden for rækkevidde, hvor hestehårets tynde tråd brister – og henrettelsessværdet falder på de skyldige.

Det samme er gældende for Islam. Denne religion benægter Jesu guddommelighed – og dermed udvælgelsen i Kristus!

UDVÆLGELSEN I KRISTUS

Apostlen Paulus var udvalgt af Gud – og han var under de besværligheder, som han kæmpede med – ikke et øjeblik i tvivl om dette! Det var et af de lykkelige holdepunkter, som han havde i sin omflakkende tilværelse. Han opgav aldrig den overbevisning (at han var et udvalgt redskab for Gud), men holdt den fast til den bitre ende. Han skriver:

”Dengang Gud, som har udkåret mig fra moders liv og (siden kaldet mig ved sin nåde) besluttede, at åbenbare sin Søn for mig, da spurgte jeg ikke noget menneske (’kød og blod’) til råds. Jeg drog heller ikke op til Jerusalem til dem, der var apostle før mig, men jeg drog straks bort til Arabien – og vendte så derfra tilbage til Damaskus (Gal.1:16-17).”

*

At ’Gud havde udvalgt ham i Kristus, før verdens grundvold blev lagt’ (Ef.1:4), var en urokkelig del af Paulus’s personlige tro – og at formålet med denne ’udvælgelse’, at han i Kristus ved tro skulle forblive ’hellig og uden dadel for Hans Åsyn’ – var et sikkert trosgrundlag, som han fastholdt til den bitre ende.

”Jeg er udvalgt af Gud til denne opgave (’at skulle prædike evangeliet om Ham blandt hedninger’) – ”derom er jeg sikker, og ingen djævel og ingen engel, intet højt og intet lavt, ingen ’kræfter’, intet nuværende og intet tilkommende vil kunne rive mig ud af denne kærlige bestemmelse, som Gud i sin nåde har skænket mig (Rom.8:38-39).”

GUDS EVIGE BESLUTNING

Guds beslutning, der hviler på Hans udvælgelse, står fast (Rom.911).”

Beslutninger, som bliver taget i det høje, kan ikke væltes omkuld af nogen jordisk eller djævelsk magt. De er i ordets bogstavelige forstand urokkelige. De hviler nemlig på ’udvælgelse’, og den er helt igennem overvejet og indtil den mindste detalje gennemtænkt. Derfor kan en beslutning, som Gud har taget, ikke ændres. Den kan ’som persernes urokkelige lov’ ikke tages tilbage (Dan.6:9); den forbliver evigt.

Mennesker, som er kaldet af Gud, kan derfor hvile i deres kald. Deres kald føres nemlig igennem ’ikke i kraft af gerninger, men i kraft af Den, der kalder’ (Rom.9:12).

Det vil sige, at ’før de blev født, og før de havde gjort noget godt eller ondt’, har Gud allerede talt om dem; deres navne blev nævnt før bjergene blev til, og jordens skove blev dannet’ (Rom.9:12).

Som der står skrevet, sagde Gud om én: ’Ham elsker jeg’ og om en anden: ’Hende har jeg inderlig kær’ – og så lagde han en plan for dem begge (Rom.9:13).

Og Han fortalte dem om ’sin viljes hemmelighed, ifølge den beslutning, som Han havde fattet hos sig selv, – om den frelsesplan: ’I tidernes fylde at sammenfatte alt i Kristus …’ (Ef.1:9-10).

*

”Se min tjener, som jeg har udvalgt, min elskede, i hvem min sjæl har behag; på Ham vil jeg lægge min Ånd, og Han skal forkynde ret for folkene (Matt.12:18).”

Ingen kan tjene Gud, uden at være udvalgt dertil! Der står jo skrevet: ”Og ingen tiltager sig selv den ære, men må som Aron kaldes dertil af Gud (Hebr.5:4).”

Ja, om Herren selv gælder denne betingelse, thi det hedder yderligere: ”Således har heller ikke Kristus tillagt sig selv den ære at blive ypperstepræst, som han har fået den af Ham, som sagde til Ham: Du er præst evindelig… (Hebr.5:5-6).”

Den, som Gud elsker, eller i hvem Gud har behag, udvælger han – det vil sige: Enhver, som er at finde ’i den elskede’ (Jesus Kristus), enhver, som varetager sin Herres planer og oprigtigt af hjertet følger Ha – på en sådan vil Faderen lægge sin Ånd; han eller hun er blandt de udvalgte, som i de sidste dage tjener Gud.

*

Som det var på Jesu tid, sådan er det i dag! Modstanderne af Guds Rige vil med raseri modsætte sig, at nogle fastholder, at de er ’udvalgt af Gud’.

Jøderne sagde til Ham: ”Er det ikke med rette, vi siger, at du er besat af en ond ånd?” (Johs.8:48) – ”Du er vel ikke større end vor fader Abraham? Hvem gør du dig selv til?” (v.53)

Jesus svarede: ”Hvis jeg ville give mig selv ære, ville min ære ikke være noget værd. Men nu er det min far, som giver mig ære – Ham, om hvem I siger: ’Han er vor Gud’ (v.54).”

”Abraham, jeres fader, frydede sig over at skulle se min dag. Og Han fik den at se og glædede sig. Før Abraham blev til, er jeg.”

Da tog de sten op for at kaste på Ham!

DEN GAMLE, HALVBLINDE JAKOBS VELSIGNELSE

Det er værd at bemærke, at navne betyder noget i Bibelen! De er ikke tilfældige! De forudsiger noget om den person, som bærer navnet. De indeholder en hemmelighed om det, ’der vil ske’ – sådan, som det var tilfældet med Josefs to sønner: Efraim og Manasse.

Situationen, som var mest bevægende, og som har med de to drenges navne at gøre, var det øjeblik, hvor Josef bragte sine to sønner til den aldrende Jakob (som i øvrigt selv havde fået navneforandring – givet af Gud selv – til ’Israel’, som betyder: ’Guds fyrste’) – og fremstillede dem for ham.

Hebræerbrevets forfatter skildrer det bevægende møde ved Jakobs dødsleje således: ”I tro gav den døende Jakob begge Josefs sønner sin velsignelse og bøjede sig i tilbedelse over grebet på sin stav (Hebr.11;21).”

Josef så til sin forskrækkelse, at hans far i dette øjeblik lagde hænderne over kors, og gav Efraim (som var den yngste af de to) ’en dobbelt velsignelse’. Josef søgte at gribe ind, idet han sagde: ”Nej, ikke således, far, thi denne (Manasse) er den førstefødte. Læg din højre hånd på hans hoved!”

”Jeg ved det, min søn,” sagde Jakob, ”jeg er godt klar over det. Også han (Manasse) skal blive stor – men hans yngre bror skal blive større – ja, hans slægt skal blive en mangfoldighed af folkeslag.”

På den dag modtog Efraim, hvis navn betyder ’dobbelt frugt’, en dobbelt velsignelse… og da den gamle, halvblinde Jakob havde givet denne velsignelse til Efraim, ’bøjede han sig over grebet på sin stav og tilbad Herren’. Da var hans lange, jordiske vandring slut. Han gik nu til de evige boliger.

BEMÆRK:

Læs artiklen under Retsopgøret: ’HØJESTERETS URETFÆRDIGE DOM

(http://medgrundlovskallandbygges.dk)

i øvrigt mener jeg, at kronprinsessen har overtrådt grundlovens & 19, stk.1 ved at begunstige World Prides ankomst til Danmark.

Telf.: +45 30 15 38 68 email:johnynoer@hotmail.com

Næste udgivelse af ’Profetisk Journal og ’Med Grundlov skal land bygges’ er fredag 11.11.2022

Kategorier: Uncategorized

0 Kommentarer

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *