Med de værste anelser venter en ikke ubetydelig del af den danske kristenhed på en såkaldt ’mundret og lettilgængelig oversættelse af Bibelen’, som udkommer fredag d. 20. marts 2020.

En første mulighed for at læse noget af det indhold, som her bliver præsenteret i Bibelselskabets ’ny oversættelse’ af Gl. Testamente, kan nu studeres i en allerede offentliggjort gengivelse af Ruths Bog – et skrift, som er skattet og agtet af både jøder og kristne.

Derfor vil det sikkert vække en storm af vrede og forargelse ved gennemlæsningen af denne danske gengivelse af det årtusindgamle storværk, som her i sit 3. kapitel tillader sig at fremstille hovedfiguren, Ruth, i et uhørt pornografisk lys, som ikke på nogen måde kan forsvares af grundteksten.

Det fortælles i Ruths Bog (i samme kapitel) citat: ’at hun af hele Guds folk er kendt som ’en dydig kvinde’ – men det tager Det Danske Bibelselskab ikke for gode varer. De har – til manges forfærdelse – fremmalet Ruth i en så umoralsk og sexinspireret situation, at aldrig noget sted er noget lignende (i forbindelse med Ruths gudsfrygt) set magen.

Denne tilsnavsning af en af Bibelens hellige kvinder vil uden tvivl vække protest – og det bliver opsigtsvækkende at få afsløret, at bibel-’oversætterne’ intet har, hvormed de kan begrunde deres sex-inspirerede påstand. Deres pornobillede af Bibelens Ruth burde på stedet rejse en fordring, at hele dette projekt standses, indtil en rettelse finder sted… hvilket på forhånd synes umuligt, idet det kan forudses, at hele dette værk vil være præget af den samme fordrejelse og forfalskning af Guds Ord.

Sagen drejer sig med få ord om, at 2020-’oversættelsen’ af Bibelen mere end antyder, at Ruth indlod sig seksuelt med sin slægtning Boaz, før de blev gift – ja, at Naomi, Ruths svigermor (efter Ruths første mands død) rådede hende til ved fræk løsagtighed at friste sin slægtning, Boaz, til utugt for dermed at få del i hans ejendom.

Alt dette sker ved et par tilslørede fordrejninger af den bibelske tekst, som ublufærdigt lader forstå, at Ruth følger sin svigermors råd, der opfordrer hende til (ved et natligt besøg på tærskepladsen) at (citat): ’tage tøjet af og lægge sig ind ved siden af den sovende Boaz’ (Ruth 3:4). For at ingen skal misforstå, at det var dette, som skete, gentages det i den nye oversættelse, at Ruth virkelig gør det. (citat): ’Ruth nærmede sig lige så stille, tog tøjet af, og lagde sig ved siden af ham’ (v.7).

Vore jødiske venner må blive harmfulde ved denne utilladelige gengivelse af den bibelske tekst, og landets kristne må skamfuldt sænke blikket.

At den urene ånd, der har lagt sig som en tung dyne over hele det danske samfund, nu også besmitter Bibelens blade, er i sig selv en sørgelig affære – men dette er (ifølge Ny Testamente) blevet forudsagt af vor Herre Jesu Kristi apostle; de sagde jo til jer: ”I de sidste tider skal der komme spottere, som lever efter deres ugudelige lyster. Det er dem, som volder splittelser, ’sjælelige’, uden Ånd (Jud. v.18-19).

Lad mig forklare:

ØSTENS TRADITION

Før der kan siges noget som helst vedrørende det afsnit i Ruths Bog i Gamle Testamente, som under overskriften ’Ruth opsøger Boaz om natten’ (kap.3) bør der stilles skarpt på en gammel, orientalsk tradition, som er nøje forbundet med hele den bibelske beretning, som her er på tale.

Det fortælles (i den del af verden), at en kvinde, som ved bryllup er lovformeligt forenet med sin ægtemand (for at vise sin villighed til i deres samliv at underordne sig) på bryllupsnatten stiller ved fodenden af deres seng. Herfra løfter hun forsigtigt sengedækket og kryber under det frem til pladsen ved hans side…

I Ruths tilfælde – fra den natlige begivenhed på tærskepladsen – (citat): ’går hun sagte hen og løfter kappen ved Boaz’s fødder og lægger sig dér’ (3:7). Naomi (som råder Ruth til at handle sådan) er klar over, at der skal gås dristigt men gudfrygtigt til værks for at få denne nære slægtning til at forstå sin Gudgivne forpligtelse (v.4). Naomi har derfor lagt en plan, som ikke på nogen måde må misforstås, og som også (ifølge den oprindelige, bibelske beretning) bliver gennemført nøje efter de sømmelighedsregler, som vedkender sig en hellig livsførelse.

(I en tid, hvor det i et dansk, teologisk tidsskrift for få år siden blev antydet af en professor ved det teologiske fakultet i Århus, at Naomi og hendes svigerdatter efter alt at dømme var lesbiske, kan man forvente det værste af en ny bibeloversættelse, og det skal her vise sig, at de ængstede hjerter ikke tager fejl…)

EN HISTORIE, DER ER ELSKET AF TUSINDER

Hvordan klarer bibelselskabets teologer og ’oversættere’ nu denne opgave? De står her overfor at skulle aflevere et afsnit fra Bibelen, som handler om en af den Hellige Skrifts mest gudfrygtige kvinder – og skal i beretningen om Ruth gengive en historie, som er elsket af tusinder, og som ud fra sin oprindelige tekst kan fremmale et billede, der kan være medvirkende til at give et kommende slægtled en ide om, hvad et liv i troens hellighed og sømmelighed kan føre med sig.

Historien om Ruth, som den berettes i min lidt ældre 48-oversættelse, lyder som følger:

”Ruths svigermoder, No’omi, sagde til hende: ’Min datter, skal jeg ikke søge at skaffe dig et hjem, hvor du kan få det godt? Nuvel! Boaz, som er vor slægtning, kaster i nat byg på tærskepladsen. Tvæt dig nu og salv dig, tag dine klæder på og gå ned på tærskepladsen… mærk dig så stedet, hvor han lægger sig og gå hen og løft kappen op ved hans fødder og læg dig der’ (3:4).”

Beretningen fortsætter således:

”Da Boaz havde spist og drukket og var veltilpas, gik han hen og lagde sig ved korndyngden. Så gik Ruth sagte hen og løftede kappen op ved hans fødder og lagde sig dér (3:1-7).”

I den nye ’oversættelse lyder det samme afsnit sådan: ”En dag sagde Naomi til Ruth: Skal jeg finde dig en god mand og et hjem, min pige. Boaz tærsker byggen ude på tærskepladsen i nat. Vask dig, tag parfume og fint tøj på og gå derud. Hold øje med, hvor han lægger sig til at sove, og gå så derhen. Tag tøjet af og læg dig ved siden af ham.

Da Boaz havde spist og drukket, lagde han sig veltilpas til at sove for enden af korndyngden. Ruth nærmede sig lige så stille, tog tøjet af og lagde sig ved siden af ham” (3:1-7).

For at de nye teologer skal få deres historie til at hænge sammen, og for tydeligt at lade læserne forstå, at Ruth tilbragte den nat sammen med Boaz på en anden måde end den, som står beskrevet i Bibelen, ændrer man teksten i det efterfølgende vers. Det lyder sådan i sin originale udgave: ”Ved midnatstid blev manden opskræmt og bøjede sig frem, og se, dér lå en kvinde ved hans fødder” (v.8).

I ’2020 Bibelen’ hedder det: ”Ved midnatstid vågnede Boaz med et sæt, vendte sig om og opdagede, at der lå en kvinde hos ham” (v.8).

Efter at Ruth har forklaret sit ærinde (og direkte udfordret Boaz med ordene: ”Bred fligen af din kappen ud over din trælkvinde, thi du er løser” (v.9) – siger han: ”bliv kun liggende til det bliver morgen” – og afsnittet slutter med ordene: ”Så blev hun liggende ved hans fødder til morgen” (v.13).

2020-oversætterne gør kort proces. ”Hun blev hos ham, og næste morgen stod hun op, før det blev lyst… Boaz ville ikke have, at der skulle sladres… ( v.14).

Der lægges fra Bibelselskabets side op til, at man i al almindelighed skal have ’overbærenhed’ med bibeloversættelser. I dette tilfælde bør der ikke vises overbærenhed. Her drejer det sig (ved tilsnavsningen af Ruth) ikke om en lille sproglig fejl; her er det en uren ånd, som har været på spil – og den skal der ikke tages på med fløjlshandsker; den skal i Jesu Navn drives og kastes bort fra Den Hellige Skrift.

ISRAELS NAVN ER FJERNET

Det første skriftafsnit, som vi i marts 2020 vil slå op på i den nyreviderede oversættelse af bl.a. Ny Testamente er det præcise sted i Matthæusevangeliet, hvor en engel viser sig for Josef, Marias ægtemand, og siger til ham: ”Stå op og tag barnet og dets moder med dig og drag til Israels land” (Matt.2:20).

Efter at have forsikret os selv om, at der virkelig i teksten står præciseret, at Josef (citat): ’skal tage den lille dreng og hans moder og gå tilbage ind i Israels land’, læser vi i ’Den Nye Aftale’ følgende tekst: ”Du skal stå op og rejse tilbage med barnet og hans mor.” Israels navn er fjernet!

Det har vakt forfærdelse i en anseelig del af den danske bibeltro kristenhed, at bibelselskabets teologer har dristet sig til at ændre et så væsentligt sted i Ny Testamente ved med et pennestrøg at fjerne navnet Israel – ja, endnu værre at fjerne hele begrebet ’Israels land’ fra den autoriserede tekst.

Lad mig her tydeliggøre, hvad der bevæger sig i mange af de af vort lands troende, som har en særlig kærlighed til Israel.

HITLER BIBELEN

For en del år siden var jeg indbudt til et møde i en lille kristen Israelskreds i byen Hersbruck, ikke langt fra Nürnberg. Lederen af mødet spurgte mig ved det efterfølgende kaffebord, om jeg var klar over, at Hitler havde ladet fremstille en ny oversættelse af Ny Testamente.

”Det blev trykt i 200.000 eksemplarer, som for størstedelen blev begravet sammen med de faldne tyske soldater på østfronten,” forklarede han og tilføjede: ”Det er svært at finde et eksemplar i dag.” Jeg bad ham søge efter et sådant Ny Testamente, og få uger senere sendte han mig et eksemplar.

Da jeg læste det, blev jeg bestyrtet over at se, at alle de godt 60 steder, hvor Det Danske Bibelselskab havde sløjfet navnet Israel i ’Den Nye Aftale’, var de samme, som Hitlers teologer havde sløjfet fra den tyske, nazificerede tekst.

Det store spørgsmål, som vil blive besvaret d. 20. marts 2020, når den nye Bibel kommer på gaden, er dette: Har man gennemrevideret Ny Testamente, så at denne udåd (med fjernelsen af Israels navn) ikke gentages?

Oversættelsen af Ruths Bog giver ikke meget håb! Et af de (hos alverdens Israel-elskere) mest understregede steder i Gamle Testamente er skriftordet fra Ruths Bog, hvor Boaz siger til hende: ”Herren gengælde dig, hvad du har gjort, og din løn blive rigelig fra Herren, Israels Gud, under hvis vinger, du kom og søgte ly” (2:12).

I den bibel, som kan købes med 100 kr. rabat i marts 2020, er denne dyrebare sætning ’skrumpet ind til følgende: ”Nu håber jeg for dig, at du bliver belønnet af vores Gud, som du har søgt beskyttelse hos” (2:12). Også her er Israels navn fjernet fra teksten!

Hvis der i den nye 2020-Bibel ikke er foretaget en fuldstændig ændring af dette forhold, bør der tages forholdsregler mod udbredelsen af dette skrift. Kun en ideologisk, antisemitisk, dybtgående politisk, Israelfjendtlig holdning kan ligge bag et sådant forehavende, og det bør både øvrighed og kirke – ja, den hele danske kristenhed protestere imod.


0 Kommentarer

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *