UFORSVARLIG FORFALSKNING AF RUTHS BOG

Indtil nu synes det ikke at have vakt nogen opsigt, hvad jeg for en uge siden skrev i disse spalter på hjemmesiden om den nye bibel, som Det Danske Bibelselskab fredag d. 20. marts 2020 sender på gaden. Dette på trods af, at jeg allerede i overskriften signaliserede, at dette nye bibelværk maler et så usømmeligt ’pornobillede’ af en af Bibelens mest kendte og højagtede kvindeskikkelser, at det burde have givet en eller anden form for reaktion. Men alt i landet er stille. Ingen derude har rejst sig. Det er som om en dyb tornerosesøvn er faldet over det ganske kongerige.

Imidlertid kender jeg og nogle få nære venner en Herrens ledelse i ikke at ophøre med at lægge denne alvorlige sag frem for både øvrighed, kirke og folk, idet det er vor opfattelse, at den tidsånd, som apostelen i Ny Testamente personificerer med betegnelsen ’Herskeren over luftens rige’ (Ef.2:2) er i fuld gang med at iscenesætte et af de største bedrageriske projekter, som vort lille land i de seneste årtier har været genstand for. Mit formål med disse linjer er (om det stadig er muligt) at få enhver oprigtig kristen i Danmark til – ikke blot ’pænt og tilbørligt’ og i al stilhed at tage afstand fra denne sørgelige udvikling men ud fra en (ved disse begivenheder) antændt retfærdig harme offentligt og højlydt at modsætte sig dets virkeliggørelse.

”I 2020 (tyve-tyve) får Danmark en hel ny bibel,” hed det fra bibelselskabets stand i den store bogmesse d. 16. nov. 2019 i Bellahøjcenteret i København. Denne meddelelse skal danskerne imidlertid ikke bare tage for gode varer. Dens skriftmæssige belæg skal indtages med en skefuld salt, hvilket jeg i det følgende vil beflitte mig på nærmere at dokumentere.

SKYD PÅ OVERSÆTTERNE

Dagen efter min offentliggjorte artikel om bibelselskabets ’pornobillede af bibelens Ruth’ stillede jeg sammen med et par kristne venner på bibelselskabets udstillingsområde på den velbesøgte bogmesse i Bellahøjcenteret. Der var den eftermiddag annonceret et programpunkt under titlen: ’Skyd på oversætterne’!

Da ingen af de forsamlede på det angivne tidspunkt syntes at ville ’åbne ild’, så meldte jeg mig og meddelte indledningsvist, at jeg have ’to emner, som jeg ønskede afklaret’.

Det første af mine to emner tog sit udgangspunkt i den allerede offentliggjorte ’oversættelse’ af bibelens ’Ruths Bog’, der detaljeret skildrer ’de natlige begivenheder’, som ifølge Gamle Testamente fandt sted på tærskepladsen i den lille by, som nu er kendt over den hele verden: Betlehem.

Ifølge den nye ’bibeloversættelse’ stiller Naomis svigerdatter, Ruth, ved midnatstid på tærskepladsen, hvor hun (som var hun en ’dårlig kvinde’) ’tager sit tøj af’ og ’lægger sig ind ved siden af den sovende storbonde, Boaz.

Dette scenario er imidlertid (så vidt jeg kan se) helt anderledes skildret i den hebraiske grundtekst, hvor det fortælles, at Ruth følger sin fromme svigermor, Naomis, kloge råd og (ifølge en gammel østerlandsk tradition) at hun i al ubemærkethed i nattens mulm og mørke forsigtigt lægger sig ved hans fødder. Her står intet om, at den unge Ruth ’smider tøjet’ ej heller, at hun ’lægger sig ved siden af Boaz’ – det er alt sammen en åbenlys teologisk vildførelse, som har sin egen udspekulerede strategi og historie, hvilket jeg i det følgende vil søge at bringe for en dag.

ER DE TO BIBELSKE KVINDER LESBISKE?

I den averterede ’spørgetime’ i bibelselskabets udstillingsstand i Bellahøjcenteret tillog jeg mig at lade et ord falde om den dybt foruroligende erklæring, som teologisk professor ved Århus Teologiske Fakultet, Svend Andersen, fremsatte i juni 2010 i et dansk, ærværdigt teologisk tidsskrift.

Med henblik på hvilke ritualer, der kunne anvendes ved folkekirkens velsignelsesgudstjenester (og vielser) af homoseksuelle fremsætter professoren et uhørt forslag, som (skriver han): ’kunne hentes fra Ruths Bog 1:16b-17, hvor der til de to kvinder, Ruth og Naomi, knyttes tilsagnet: ”Kun døden kan skille os ad.”

Dette skriftord anvender professoren til at argumentere for, at det var et lesbisk forhold, som bandt de to – Ruth og Naomi – sammen. Han fortsætter: ”De to er svigermor og svigerdatter og senere i fortællingen gifter Ruth sig og får en søn, men alligevel kan forholdet opfattes – og er blevet det – som et kærlighedsforhold mellem to kvinder.

Efter at professoren har betonet, at passagen fra Ruths Bog vil være særlig anvendelig, hvor det er kvindelige, lesbiske par, som velsignes, afleverer han følgende slutbemærkning:

”Dette er de teologiske hovedtanker bag et sådant seksuelt funderet, varigt samliv mellem to mennesker, som er et udtryk for Guds skabergodhed og velsignet af Kristi kærlighed. De fastholder samlivets etiske dimension, som er: kærlighed, agtelse (ære), moralsk styrke og troskab til døden” (side 50).

Den teologiske professor slutter: ”Man har i den forbindelse (altså det lesbiske kærlighedsforhold mellem Ruth og Naomi) hæftet sig ved, at forholdet mellem de to kvinder beskrives med de samme ord som forholdet mellem Adam og Eva i den anden skabelsesberetning. Man kan således sige, at teksten fra Ruths Bog kan læses som det ’homoseksuelle alternativ’ til Matthæustekstens fremhævelse af det heteroseksuelle forhold” (tidsskrift: Kritisk Forum for Praktisk Teologi, s. 48).

Derfor at ingen skal få den opfattelse, at dette kan professoren ’ikke mene alvorligt’ tilføjer han: ”Muligheden for at læse Ruths Bog (med denne revision) er som sagt fuldt ud forsvarlig som resultat af en fornyende – men ikke forfalskende fortolkning af Bibelen!” (side 49)

Denne for mange danske kristne ’ufattelige tilsøling’ af to bibelske kvinder følger i den nye bibeloversættelse ikke samme spor – men synes at være drevet af den samme ånd; de nye teologer vil med alle til rådighed stående midler have disse bibelske navne sværtet til ved at lade dem være delagtige i bibelske sex-overtrædelser, som ikke kan dokumenteres. Dette sidste vil jeg her forsøge at afsløre: Det danske Bibelselskabs sex-nedgørende fortælling om Ruth er falsk! Den er et bedrag, som er drevet af den samme vildførende bibeltolkning, som kommer fra professoren på Århus teologiske fakultet.

Lad mig forklare:

VANKUNDIGE BIBEL-’OVERSÆTTERE’

En af de falske påstande, som bibelselskabets ’eksperter’ kan have ladet sig besnære af, er, at i Naomis gode råd til Ruth betones det, at hun (citat): ’ikke skal lade manden mærke noget, før han er færdig med at spise og drikke’ (3:3).

I den engelske ’King James oversættelse’ hedder det: ”Don’t make yourself known to the man, until… Ordet ’at kende’ (to know) kan undertiden betyde ’at have seksuelt samleje med’ (som i f.eks. 1. Mose 4:1: ’Adam kendte sin hustru Eva og hun blev frugtsommelig’…)

Til denne tydelige fordrejning af tekstens ligefremme indhold, har jeg personligt følgende kommentar:

Det er beklemmende tydeligt, at den nye danske 2020-Bibel vælger at følge den (misfortolkende) mulighed for at gøre historien ’mere spændende’ ved simpelthen at fordreje Naomis kloge råd til Ruth. I stedet for at følge fortællingens naturlige forløb ved (som i vor gode danske 48-oversættelse) at lade den vise og renhjertede, ældre, jødiske kvinde sige: ”Du skal ikke lade manden mærke noget til dig, før…” så mere end antyder de nye teologer, at det engelske udtryk ’to know’ her kan betyde ’at have seksuelt samleje med’. Det vil da til disse (vankundige) bibeloversætteres slet dulgte tilfredshed kunne betyde, at Naomi har givet sin svigerdatter det (frække) råd: ”Du skal ikke gå i seng med ham, før han har spist og drukket.”

EKSTREM SPROGLIG MULIGHED

Efter at Bibelen 2020 ikke tøver med at følge denne (usømmelige) linje, bør der stilles skarpt på den ene sætning, som den kvindelige lektor, Else Kragelund Holt, lod falde i den omtalte ’spørgesektion’ på november-bogmessen i Bellahøjcenteret. Stillet overfor spørgsmålet: Hvordan kan I ’oversætte’ Naomis råd til svigerdatter: Gå hen og løft kappen op ved hans fødder og læg dig der’ (3:4) med følgende: ’Tag tøjet af og læg dig ved hans side’? Lød svaret: ”Der står i virkeligheden antydet, at hun lagde sig ved siden af hans genitalier (kønsdele).”

Mere blev der ikke sagt, for i det øjeblik blev denne sektion af programmet brat lukket ned, og al videre samtale blev uden varsel afbrudt.

En nærmere undersøgelse af denne ’ekspert-påstand’ viser imidlertid, at bibelselskabets teologer (på dette sted i gengivelsen af Den Hellige Skrift) synes at have fulgt de ’lærde’, som har valgt at følge en ekstrem sproglig mulighed, så at begrebet ’at løfte kappen op ved hans fødder’ på grundsproget også skulle kunne have en henvisning til ’kønsdele’.

Imidlertid står følgende fast. Det hebraiske ord, som her er anvendt, er glosen ’mar-ge-lot’, der (som grammatisk rod) har ordet ’regel’, der betyder ’fod’, hvilket fører til den slutning, at den plads, so). Foden er således ikke ’ved mandens side’ (’ved siden af’) – men den er og forbliver ved ’hans fødder’.

Hebraiskkyndige undervisere i Danmark har forklaret mig, at verset ’gila’, står for begrebet: ’at afdække’ (ikke ’afklæde’), hvilket gør det helt klart, at det er ’fodenden’, der bliver afdækket af Ruth og ikke, at hun ’klæder sig af’.

FORFALSKENDE FORTOLKNING

Tilbage står så det spørgsmål, som lektor Else Kragelund Holt i de få minutter, der blev givet til en besvarelse, kun kunne redegøre for med én sætning: ’Det står skrevet’…

Heri har hun (besynderligt nok) ret. Det står imidlertid ikke skrevet i den hebraiske grundtekst, at Ruth ‘klædte sig af’ før hun lagde sig ved fodenden af Boaz soveplads på tærskepladsen i Betlehem – men dette står tydeligt nedfældet i den autoriserede danske 92-oversættelse. Hvem, der har listet denne tolkning ind i den af dronningen blåstemplede oversættelse, må bibelselskabets teologer kunne forklare!

Ubesvaret står imidlertid stadig teologiprofessorens 2010-påstand, at ‘Naomi og Ruth var lesbiske’. Han slutter oven i købet sin forklaring med ordene: “Muligheden for at læse Ruths Bog (med denne revision) er fuldt ud forsvarlig som resultat af en fornyende – men ikke forfalskende fortolkning af Bibelen.”

Deri har han uret! At erklære, at disse to bibelske kvinder var lesbiske er absolut en ’forfalskende fortolkning’, og en uforsvarlig påstand!

Det samme kan siges om de af bibelselskabets teologer, som har fremstillet Naomi og Ruth i et lys som var de tempelskøger. Det er uforsvarligt! Det er en forfalskende fortolkning af et af Bibelens mest elskede og højest agtede skrifter.

(Læs under grundlovssidens retsopgør: ’KONGEHUSET OG DEN HOMOSEKSUELLE VERDENSORDEN’.


0 Kommentarer

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *