Dagli't Brev - af Johny Noer
www.noer.info
2003-08-
08
 

MANUSKRIPT AF TALE, SOM HOLDES PÅ ISRAELS PLADS D. 9. AUGUST 2003 KL. 16.00


Hr. Udenrigsminister Per Stig Møller

Det er nu tredie gang i Deres embedstid, Hr. Udenrigsminister, at jeg her på Israels Plads i København – under betydeligt politiopbud – tillader mig at læse den hebraiske bibelindskrift på den store rødbrune Israel-sten bag mig:

”Det blev aften, og det blev morgen, første dag.”

Ved denne tredie anledning står jeg her for at meddele Dem, Hr. Udenrigsminister, at hvis De gennemfører Deres forehavende med at sende den homofile ambassadør, Carsten Anders Damgaard og hans mandlige samlever, Esben Karmaark, til Israel, vil De være meddelagtig i, at mørke falder over vort land. De vil foranledige, at det bliver nat for Danmark!

Ved at gennemføre denne beslutning, vil De med hensyn til Danmarks forhold til Israel handle mere uansvarligt end Deres forgænger, tidl. udenrigsminister, Mogens Lykketoft, og De vil også på dette punkt slå følge med EU-udviklingen; med 700.000 tilhængere og under banneret ”Homofil stolthed” har Paris borgmester defileret gennem Frankrigs hovedstad samtidig med, at den første homoseksuelle biskop indsættes i Den anglikanske Kirke i England! Jeg beder Dem overveje apostelens formaning, Hr. Udenrigsminister, når han skriver: ”I lod jer bestemme af denne verdens tidsalder, og af ham, som hersker over luftens rige, den ånd, der stadig virker i ulydighedens børn” (Ef. 2:2).

Jeg drister mig til, Hr. Udenrigsminister, at bede Dem overveje syv spørgsmål, inden De sender (som en kristne ugeavis har udtrykt det): ”dette skammens par” til Israel. Betegnelsen er ikke grebet ud af luften; den er hentet fra Ny Testamente, der om et sådant forhold erklærer: ”Mænd lever skamløst med mæng” (Rom. 1:27).

Mine syv spørgsmål, som jeg og andre håber De vil besvare, er følgende:

1. a) Når de hebraiske Skrifter, som hver sabbat oplæses i alle jødiske synagoger, beskriver en sådan dansk ambassadør-udsendelse som en ”vederstyggelighed” (3. Mos. 18:22 og 20:13), ville De da – i vor terror tider – have turdet handle lige så provokerende overfor en muslimsk stat?

b) Når Deres handling med patriarken Jobs Ord aktuelt omtales i Israel som ”spyt i ansigtet” (Job 17:6) – ville De da på samme måde have vovet at træde Islams hellige Skrift under fod?


2. a) Når Israel i Bibelen erklæres for at være ”Guds Øjesten” (5. Mos. 32:9-10), mener De da ikke, at det må høre til begrebet ”gudsfrygt”, at ængstes for, at Deres handling ikke kun er en hån overfor Israel men en spot overfor Israels Gud, Jesu Kristi Fader?

b) Når profeterne med henblik på Israel erklærer: ”Velsignet den, der velsigner dig og forbandet den, der forbander dig” (4. Mose 24:9), ser De da ambassadør-udsendelsen som en ”velsignelse”? Hvis ikke, ængstes De da ikke for at kunne bringe en forbandelse over vort folk?


3. Når Ny Testamente erklærer det forhold, som Danmarks ambassadør og hans mandlige samlever både i Israel og den øvrige verden omtales for, som en ”vanærende lidenskab” (Rom.1:26), forventer De da fortsat, at denne udsendelse vil bringe ære til værtslandet og vor egen nation?


4. a) Er det Dem bevidst, Hr. Udenrigsminister, at Deres underskrift på den homofile ambassadørs credentials med et pennestrøg søger at tilsidesætte verdensvid jødisk – og kristen bibelopfattelse? Deres navn slår en streg over siderne 22 og 23 i den seneste bibeloversættelse af Hendes Majestæt Dronning Margarethe II. Her står nedskrevet, at den regn af svovl og ild, som ramte byen Sodoma var foranlediget af homoseksuel synd (1.Mose 19:6).

b) Er det Dem bevidst, at Deres navn ligeledes overstreger Jesu egen- og hans apostles bekræftelse af denne begivenhed, der omtales som ”et afskrækkende eksempel” (Luk. 17:28-29 og Judas 7)?

(... at De afviser baggrunden for de arkæologiske fund på stedet ved Dødehavet, som bevidner katastrofens virkelighed (”The Exodus Case”, Lenneart Møller, kap.3, forlaget Scandinavia, Dejersvej, Kbh. N.))?


5. Er det tilladeligt, at De samtidig tilsidesætter Den lutherske Kirkes historisk-vigtigste reformationsskrift: Pauli Brev til Romerne, hvori apostelen til indledning erklærer homoseksualitet for ”naturstridig” og en ”vildfarelse”? (Rom. 1:26-27)


6. Den tidligere regering handlede i en tydelig antisemitisk ånd, da dens justitsminister offentligt udtalte, at han overvejede at arrestere Israels nuværende ambassadør til Danmark (en sag, som efter forlydende endnu ikke er opgivet). Spøgrsmålet er derfor nærliggende, Hr. Udenrigsminister: Er De under indflydelse af samme Israels-fjentlige kræfter, som nu – ved at sende en homofil ambassadør til Israel – søger at give Den hebraiske Stat svar på tiltale?


7. Mit sidste spørgsmål er personligt. På dette kan De ikke afkræver svar af noget menneske! Må Gud give Dem nåde til at give Ham den rette respons; den, som ikke kan udtales med ord alene; dertil behøves handling!


Jesus erklærer, at der nødvendigvis må forekomme fald, forargelser og skandaler. Han tilføjer imidlertid: ”Men vé det menneske, som giver anledning dertil” (Mt. 18:7). Måtte Deres personlige svar til denne erklæring være af en sådan art, Hr. Udenrigsminister, at De må forblive under Guds velsignelse og til stadighed være værnet af de kristnes forbøn ...

I juni 2001 skrev jeg fra min station i Israels ørken et brev til Deres forgænger, hvori jeg advarede ham mod ”en kommende katastrofe, som ville ryste alverdens statsledere”. Fra udenrigsministeriet modtog jeg intet svar. Ødelæggelsen indtraf tre måneder senere, d. 11. september i USA ...

Senere har jeg sendt Dem et kopi af en skrivelse, jeg for få måneder siden sendte til vor statsminister om nødvendigheden af at ”anerkende Jerusalem som Israels hovedstad”. Statsministeren har i den anledning sendt mig et fyldestgørende svar.

Idet jeg på forhånd takker for Deres venlige svarskrivelse:


Deres med højagtelse

Johny Noer
PILGRIMS
Gartnerhusene 26
Vemmedrup
4632 Bjæverskov
Tlf.: 38285716
mobil: 26274710