---  RETSSAGEN  ---
www.noer.info
2014-05-27

 

BREV FRA FORMANDEN

Da det omkring midten af maj i år viste sig, at en bestyrelsesbeslutning vedrørende besættelsen af sekretærposten i vor forening skabte øget uenighed, udsendte jeg en mail til bestyrelsens medlemmer. Heri skrev jeg, at jeg – som det af enkelte af bestyrelsens medlemmer var blevet mig pålagt – ’måtte lade flertallet (tre ud af fem) følge den afgørelse, som det gjorde sig til talsmand for’.

Det betød, at jeg gav grønt lys for, at sekretærposten blev overdraget til den person, som de tre bestyrelsesmedlemmer (flertallet) fandt bedst egnet dertil.

I den samme mail betonede jeg imidlertid, at jeg som formand for bestyrelsen fastholdt den holdning (som bestyrelsen tidligere enigt har givet udtryk for) at ’der (administrativt) bør være en klar adskillelse mellem vor Grundlovsforening og de to foreninger, som den samarbejder med’ (Pottemagerens Hus og Pilgrim Konvoj) Jeg begrundede dette med mit hovedanliggende, at Grundlovsforeningen (citat): ’bør arbejde frem imod at have sit eget sekretariat, sin egen adresse, sin egen økonomi, hjemmeside og anden administration’.

Af den grund tilføjede jeg i min mail, at (citat): ’enhver nødforanstalting’, som nu søges gennemført) bør – hvis den ikke er i stand til at følge denne linje – kun være af provisorisk art’.

Jeg sluttede min skrivelse med ordene: ’om muligt bør dette forhold (med sekretærposten) være helt afklaret efter sommerstævnerne, hvor vi bør gå styrket og med enhed ind i efterårets udfordringer’.

I et senere Skype-bestyrelsesmøde har jeg (her fra Grækenland) fastholdt denne linje. På baggrund af en fortsat uoverensstemmelse omkring dette punkt, har de tre bestyrelsesmedlemmer, Paul Damgaard, Svend Aage Paulsen og Moses Hansen meddelt mig, at de udtræder af Grundlovsforeningens bestyrelse. Jeg søger nu – så hurtigt som muligt – at konstituere en ny arbejdsdygtig bestyrelse, og beder Gud hjælpe mig at møde efterårets gigantiske udfordring med Hans nådige hjælp og vejledning. Samtidig henstiller jeg til foreningens medlemmer og de troende i landet ikke at miste af syne den målsætning, som står nedfældet i vor Grundlovsforenings formålsparagraf: ’At kæmpe for det kristne livssyn, der står anført i Danmarks Grundlovs fjerde paragraf’.


Jeres i dette formål forbundne

J o h n y  N o e r

(Formand af foreningen: Med Grundlov Skal Land Bygges)

 

Denne meddelelse kan hentes som pdf her!