PROFETISK JOURNAL
www.noer.info
2005-12-01
0001

HARMAGEDONSLAGET – VED BOZRA

Den 15. marts år 2002, fem minutter før midnat, ankom vor konvoj til det sted i Aravadalen i Israel, hvorfra vi ved nattetid kan se lysene fra Bozra. Dette skete nøjagtig 25 år efter, at vi havde forladt Danmark. Ingen af os vidste på det tidspunkt, hvilken overvældende betydning denne lille by på Edoms Bjerge har med hensyn til de afsluttende begivenheder i Guds Frelsesplan. Som årene er gået, og det ved Guds nåde er lykkedes for os at bevare denne ørkenpost, er profeternes beretninger om Bozra blevet mere afklarede…


Sidste vogn ankommer 15-03-2002 kl. 23:55

I det følgende vil jeg forsøge at redegøre for min opfattelse af stedets overordentligt vigtige åndelige betydning. Ja, jeg vil påstå, at der i dag næppe findes noget andet sted på kloden, som forekommer vigtigere i den guddommelige husholdning end Bozra! Dette til trods for, at den lille ubetydelige by på grænsen mellem Jordan og Israel er ukendt af de fleste – og at selve byens indbyggere (jeg har ved flere lejligheder besøgt stedet) er totalt uvidende om, hvilke verdenshistoriske begivenheder, der vil udspille sig på dette sted.

Det ligger mig på hjerte at søge at gengive mine indtryk så omhyggeligt som muligt, og jeg vil derfor ikke spare mig nogen anstrengelse med hensyn til grundigt at henvise til de afsnit af Bibelen, som i den forbindelse har vakt min opmærksomhed. Før jeg kommer til selve beskrivelsen af byen Bozras betydning – og for at gengive noget af den susen, der høres fra universet – må jeg begynde med apostelen Johannes’ henvisning til det sted, der (som han udtrykker det): "På hebraisk hedder Harmagedon" (Åb. 16:16).

Så ukendt den geografiske beliggenhed af dette sted er for de fleste, så forbinder mange mennesker navnet "Harmagedon" med nogle afsluttende frygtelige begivenheder, som vil ryste ikke blot jorden men hele universet. Ordet bruges af forfattere, filmproducere og journalister til at beskrive et apokalyptisk blodbad og en verdensundergang, som har at gøre med de sidste tider. Ja, der findes næppe noget ord eller navn under himlen, der kan sprede en sådan atmosfære af dom, blod og svovl end det hebraiske udtryk ’Harmagedon’, og der gives ingen betegnelse fra Bibelens profetiske skrifter, som kan hensætte tilhørerne i en sådan følelse af rædsel og forventning som Åbenbaringsbogens: ’Harmagedon’.

På trods af dette vil jeg hævde, at hvis navnet ’Harmagedon’ kan fryse hjerterne til is, og apostelen Johannes’ beskrivelser af, hvad der vil ske på dette sted, kan hensætte skarerne i åndeløs betagelse, så er det for intet at regne med det, som vil ske i Bozra! Det er blandt andet dette, jeg her vil forsøge at forklare. Derfor begynder jeg ikke med byen Bozra i Edom men med stedet ’Harmagedon’ i det nordlige Israel.

Det udtryk, der har bidt sig fast i folkebevidstheden er det engelske: ’The battle of Harmagedon’, hvilket betyder ’Slaget ved Harmagedon’. Denne benævnelse har givet fantasien frie vinger, og det er i forbindelse med dette ’endetidsslag’, at alle slags billeder af rædselsscener er opstået. Imidlertid omtaler apostelen Johannes, der har modtaget åbenbarelsen om Harmagedon, ikke på noget tidspunkt noget slag! Ifølge Ny Testamente stiger ingen røg op fra Harmagedon. Der er ingen ildglimt, ingen dræbte, ingen ødelæggelse, ingen flugt, intet nederlag og ingen sejre. Harmagedon er ifølge apostelen et ’samlingssted’ for de antikristelige hære. Den store dal i det nordlige Israel er det sted, hvor mandskab og materiel ’samles’ … ’landingsstedet’ for den planlagte D-dag mod Israel og Jerusalem! Apostelen forklarer: ’Og han samlede dem på det sted, der på hebraisk hedder Harmagedon (Åb. 16:16).

Hvor finder det slag sted, som må komme, og som regnes for det sidste militære opgør med den antikristelige verdensmagt? Hvis ikke den afsluttende konfrontation finder sted på sletterne ved Harmagedon – hvor vil dette slag da blive udkæmpet?

Det vil – så vidt jeg kan se og har forstået det ud fra de Hellige Skrifter – blive udkæmpet ved Bozra!

"Kom og hør, I folkeslag, lyt I folk. Jorden med alt, hvad den rummer, skal høre…" sådan indleder profeten Esajas det afsnit, hvor han som en forfærdet krigsreporter skildrer ’Harmagedonslaget’ ved Bozra. "Verden med alle dens skabninger" skal have det at vide."

Dette er en profeti, som endnu ikke er gået i opfyldelse; hvis der er noget, som verdensmagterne er uvidende om, så er det, at deres skæbne er beseglet, og at deres militære magt skal knuses ved en lille by på Edoms bjerge, som kaldes Bozra. Denne forudsigelse har været tilsløret og er at betragte som en af vor tids største hemmeligheder. Men på et tidspunkt må sløret rives til side og hemmeligheden blive åbenbaret, og alle ’folkeslag’, alle ’folk’, den hele jord ’med alt, hvad den rummer’ skal advares. Profeten erklærer: "Verden med alle dens skabninger skal høre budskabet: Bozra er det sted, som Himlens Gud har udpeget til det kæmpeslag, som i omfang, ødelæggelse og antal af faldne langt skal overgå, hvad verden endnu har set.

I denne indledning til Esajas Bog det 34. kapitel fortsætter profeten: "Herrens vrede rammer alle folkene, hans harme alle deres hære" (v.2). Det er denne undergangssituation, som alverdens bibellærere gennem generationer har forlagt til ’Harmagedon’. I malede billeder har de beskrevet det helvede, som vil bryde løs i det nordlige Israel – og det på trods af, at apostelen Johannes i overensstemmelse med sine endetidssyner på øen Patmos, kun beskriver dette sted med ét ord og i et afsnit, som kun omfatter to linier, hvori det – som sagt – understreges, at det er et samlingssted for alle folkenes hære.

Esajas derimod udpeger i sit 34. kapitel Bozra, som stedet, hvor ’Herrens vrede rammer alle folkene og hans harme alle deres hære. "Herren holder slagtoffer i Bozra", erklærer han i denne sammenhæng (v.6) – og for at ingen skal være i tvivl om, at den by, som profeten her udpeger, er det lille, ubetydelige sted på Jordans bjerge, tilføjer han: "Mit sværd på himlen har beruset sig: På Edom slog det ned!" (v.5)


Bozra. Klik på billedet for at se det større

’Slaget ved Bozra’ er ikke kun et lille stammeopgør! Det er ikke en mindre konflikt, som allerede har fundet sted i de krigshandlinger, der gennem slægterne er fejet ind over dette område. Nej, den profetiske forudsigelse beskriver en total konfrontation, som aldrig har fundet sted ved denne by, og som aldrig er sket noget andet sted på kloden. Når der i denne forbindelse tales om ’Bozra’, erklærer Esajas: "Herrens vrede rammer alle folkene." Han tilføjer: "Hans harme alle deres hære!" (v.2)

Det vil sige, at der her er tale om det afsluttende regnskab, som skal gøres op med ’alle folkene’. Samtlige jordens nationer er indbefattet. Alle folkeslag, som har været indblandet i konflikten omkring Jerusalem, vil blive ført til dette sted. Først vil de – ud af eget initiativ og ud fra deres egne fjendtlige motiver – ’samle sig’ i det nordlige Israel, men herefter vil de ’blive ført til Bozra, hvor ’Herrens vrede vil ramme dem’. Al jordens militære magt, der har forenet sig i kampen mod Zion, vil blive knust. Dette vil ske på Edoms bjerge…

For de skeptikere, som stadig vil fastholde, at det næppe kan være den bibelsk-geografiske, historiske og ud fra de aktuelle begivenheder ukendte by Bozra, der er udset til alle kriges afsluttende finale – bør profetens ord tilføjes. Han erklærer: "For Herren har en hævndag, et gengældelsens år i striden for Zion" (v.8).

Bozra er indkredset med rødt som det punkt på verdenskortet, hvor ’Herrens hævndag’ står på kalenderen. Den lille, ukendte by på Edoms bjerge er karakteriseret med ordet: ’gengældelse’ (v.8). Ikke blot en regnskabs time i almindelig forstand – men en hævn og en vrede med hensyn til alle de ugerninger, som har fundet sted mod Guds jødiske folk gennem tiderne. Det drejer sig – når der tales om endetidsslaget ved Bozra – om en ’hævndag’ for alt det uskyldige blod, der er flydt ’i striden for Zion’ (v.8). Derfor ’forvandles Edoms bække til tjære, dets støv til svovl, dets jord bliver brændende tjære. Hverken dag eller nat skal det slukkes, for evigt skal røgen stige op!" (v.9-10)

Dette udsagn er aldrig blevet opfyldt. Det venter stadig på sin virkeliggørelse. Derfor bør dækket nu drages bort fora forståelsen af disse skriftafsnit. Timen nærmer sig. Bozra er nu langsomt ved at komme ind i billedet!

De blodige billeder og den totale undergang, hvormed ’The Battle of Harmagedon’ gennem tiderne er blevet skildret, vil blive virkeliggjorte i Bozra. Denne verdensomfattende troppebevægelse, der fra det nordlige Israel vil rykke frem mod dette udpegede sted i det sydlige Jordan vil være underkastet den frygtelige skæbne, der venter Guds fjender; dette er grunden til, at alverdens statsledere og militære strateger på forhånd skal gøres opmærksom på, hvad der venter dem. Når de sammen bøjer sig over de detaljerede generalstabskort, som omfatter bjergområdet ved Bozra, bør de være advaret. Vore dages profeter har som opgave at henvende sig til dem. Måske Israels Gud vil give dem en sidste anledning til omvendelse. Kan hænde, at enkelte af dem vil indse dette fortagendes galskab. De bør underrettes om, at denne vældige hærstyrke er lagt under ban; det vil sige, at dens nederlag er forudbestemt. Den vil ikke have nogen udvej for at undslippe; den går sin sikre undergang i møde.

"Gud lægger band på dem", udbryder profeten. "Han overgiver dem til slagtning!" (v.2)

Den filmstrimmel, som i al sin blodige virkelighed er blevet drejet under titlen: ’The Battle of Harmagedon’, gengives nu i en profetisk forudsigelse, der indtil nu aldrig er blevet opfyldt. "De dræbte kastes hen", fortæller Esajas, "deres lig stinker, og bjergene flyder med blod". Det er ikke fra Jezreelsletten, i den store dal, der breder sig fra Megido, at dette billede fremkaldes. Det er fra højderne ved Bozra. Bjergene flyder med blod…"

At det er en endetidsbeskrivelse, fremgår af det apokalyptiske fremtidssyn, som Esajas maler. "Hele himlens hær opløses", udbryder han. "Himlen rulles sammen som en bogrulle, og hele dens hær visner bort som løvet visner på vinstokken…" (v.4). Der kan herefter ikke herske tvivl om, at dette slag ved Bozra hører med til de afsluttende begivenheder i denne verden…

På denne baggrund er det muligt for os at nærlæse afsnittet om Harmagedon i Åbenbaringsbogen med et nyt og friskt syn på dets virkeliggørelse. Vi er i stand til at flytte blikket fra ’samlingsstedet’ til det geografiske område, hvor verdenshistoriens sidste militære opgør vil bryde løs. Vi kan nu opfatte optakten til Harmagedon som de begivenheder, der fører til rædselsscenerne ved Bozra! Den store sammenhæng rulles op for vore øjne; vi får et blik ind i det, der sker bag kulisserne! Vi ser pludseligt, hvilke handlinger, der foretages bag forhænget. Vi øjner med ærefrygt hvad der sker i himlen.

Apostelen fortsætter:

"Den sjette engel hældte sin skål ud over den store flod Eufrat, og den udtørredes for vand, så der blev banet en vej for kongerne fra solens opgang."

Det er min agt senere at komme tilbage til denne oplysning, her er kun at betone, at der udføres handlinger i det himmelske for ’at bane vej’ for de antikristelige legioner. Dette er ikke noget, som kan finde sted, uden at der er omfattende bevægelser i den åndelige verden.

At det er ’den sjette engel’, som her foretager en handling, så at kæmpefloden Eufrat ved Babylon udtørres, fortæller os, at der er sket mange ting forud for dette. ’Den sjette engel’ er kun et led i en mægtig kædereaktion. Den vej, som nu skal banes, for at det sidste opgør ved Bozra kan finde sted – har en forhistorie, som slet ikke kan omtales her. Det vil føre for langt, hvis vi skal gennemgå alle den enkelte led, der fører til, at Eufratfloden i det nuværende Irak, ligger hentørret. Vi kan kun konstatere, at det er ’en sjette engel’, som nu griber en skål og hælder dens indhold ud over den store flod – og dette fører til, at der bliver fri bane for kongerne fra øst. Alt sigter imidlertid mod dette ene punkt: Bozra! Det er hertil, at de mægtige troppebevægelser skal føres. Det er i Bozra, at også kongerne fra øst (som jeg senere nærmere vil definere) skal falde. Det er på Edoms bjerge, at deres blod skal flyde…

Forvirringen omkring den nøjagtige geografiske placering af Guds dom over verdensnationernes antikristelige hære er forbundet med det mørke dække, som altid har hvilet over spørgsmålet om Guds dom: der findes bibellærere i dag, som benægter, at en sådan dom overhovedet vil finde sted. "Hvorledes kan dette forenes med forkyndelsen af Gud som en kærlig Gud?" spørger de.

Imidlertid erklærer Jesus, at en af Helligåndens store opgaver er, at ’overbevise mennesker om dom’. "Når Han kommer", siger Jesus, "da skal han overbevise verden om synd og om retfærdighed og om dom." Han tilføjer: "Om synd: at de ikke tror på mig; om retfærdighed: ’at jeg går til Faderen, og I ser mig ikke længere’; om dom: ’at denne verdensfyrste er dømt!" (Johs. 16:8-16).

De, som ikke tror på, at Gud holder dom over denne verden, og at der bliver en regnskabets time for alle de ugudelige, vil med egne øjne se, at dette – om de tror på det eller ej – kommer til at ske! Deres ’anderledes mening’ vil blive gjort til skamme. De vil ende med ’at bliver overbeviste om Guds dom!"