PROFETISK JOURNAL
www.noer.info
2005-12-29
0005

OVERTRÆDELSERNE BLIVER TØJLET

Medens vi med iver undersøger disse ’sidste ting’, som skal ske på jorden, og alt imens vi fordyber os i et forsøg på forståelsen af betydningen af de sidste såkaldte ’halvfjerds uger’, som er fastsat over Jerusalem og over Det jødiske Folk – så betages vi af den hilsen, som profeten Daniel bliver mødt med, da engelen Gabriel forklarer ham disse hemmeligheder.

"Der er udgået et ord", siger engelen, "og jeg er kommet for at give dig indsigt og forståelse" (Dan. 9:23).

Det er altså ikke – sådan som nogen opfatter det – en ’sekterisk’ eller ’fanatisk’ idé at ville forske i Bibelens beretninger om de sidste dage. Desværre er der nogen kristne, (endog blandt ledere) som har den indstilling, at dette er noget, vi ikke skal beskæftige os med! De ønsker – for deres del – at fortsætte i en triviel rundgang af undervisning, som i virkeligheden er at regne for ’fattigmandskost’.

Netop af den grund opmuntrer Hebræerbrevets forfatter til ’at lade begyndelsesundervisningen om Kristus ligge og gå videre til en undervisning for voksne’ (6:1).

"Nu er jeg kommet", erklærer den himmelske budbringer, "for at give dig indsigt og forståelse." Det vil med andre ord sige, at det er velbehageligt for Gud, at de troende vinder større dybde og viden med hensyn til Jerusalems sidste dage, samt hvorledes det skal gå Det jødiske Folk…

"Du er en højtelsket mand", erklærer engelen. "Giv agt på ordet, så du forstå synet!" (v.23)

Derefter begynder han at tale om de 70 ’syvende’. Netop dette er her vort fortsatte emne…

De lærde har gennem tiderne forklaret os, at de 70 ’syvende’ omfatter en tidsperiode på 490 år. De har gjort det hele til historie og fortid og har regnet sig frem til, at kong Atarxerxes i år 445 før Kristus gav ordre til at ’genopbygge Jerusalem’. Den sidste ’syver’ anbringer de som en fremtidig periode ved Herrens komme.

Alt dette behøver vi ikke at tage for gode varer! Med al respekt for de skriftkloge og eksperterne så hersker der stadig frihed for enfoldigt troende mennesker til at have en anden opfattelse af disse ting – og det er en sådan ’anden opfattelse’, som jeg her (i al beskedenhed) vi søge at give udtryk for.

Imidlertid står det mig klart, at hvis der skal opnås noget resultat med hensyn til at ’omstyrte’ tidligere tiders tankebygninger, kan dette kun ske, hvis der i samme forbindelse ’udgår et ord fra Gud’. Netop dette var jo engelens budskab til Daniel: "Da du begyndte at bede udgik et ord, og jeg er kommet for at give det videre til dig" (9:23).

I det forudgående har vi haft vor opmærksomhed rettet mod de allersidste begivenheder i den serie af Jerusalem-hændelser, som opremses for profeten; alt sammen noget, som skal ske indenfor de såkaldte 70 ’syvende’! Vi har forstået, at afslutningen på Jerusalem-dramaet beskrives med, at en ’besluttet ødelæggelse vælder frem mod ødelæggeren selv!" (9:27) – samt at Herredømmet overgives til Guds Folk.

Det er som sagt ikke så lidt, som skal gennemføres indenfor de 70 ’syvende’.

Det første, som nævnes er udtrykt således: ’overtrædelserne bliver tøjlet!" (9:24)

Det er klart, at en sådan magtudøvelse en dag vil finde sted ud over hele jorden. I dag er det tøjlesløsheden, som råder – men det vil ikke fortsætte.

Det samme gælder i det personlige liv. Hvis Gud skal have råderum, og Helligånden skal have lov at udføre sit velsignede værk, så må ’overtrædelserne tøjles’!

Men endnu mere gælder dette Jerusalem. Også her må ’overtrædelserne bringes til ophør’. "… så skal hele Israel frelses", erklærer apostelen, idet han fortsætter: "Som der står skrevet: ’Befrieren skal komme fra Zion. Han fjerner ugudelighed fra Jakob…" (Rom. 11:27).

Denne fjernelse af ugudelighed og overtrædelser fra Israel og Jerusalem er ikke et pludseligt og lodret indgreb fra himlen. Apostelen forklarer med en enkelt sætning, hvad der vil finde sted. "Dette er min pagt med dem, når jeg tager deres synder bort." Det vil sige, at ’overtrædelserne bliver tøjlet’ ved en pagtslutning. Der kan i den forbindelse ikke være tale om Den gamle pagt, for den har ikke vist sig duelig eller effektiv, når det drejer sig om fjernelsen af ugudeligheden fra Israel. Den pagt, der her er tale om, kan kun være Den ny pagt. Det er den pagtslutning, som profeten Jeremias omtaler med ordene: "Der skal komme dage, siger Herren, da jeg slutter en ny pagt med Israels Hus og med Judas Hus."

Han fortsætter (og bekræfter hermed, at der ikke er tale om en gentagelse af Den gamle Pagt): …"ikke som den pagt, jeg sluttede med deres fædre, dengang jeg tog dem ved hånden for at føre dem ud af Egypten, hvilken pagt de brød, så jeg væmmedes ved dem, lyder det fra Herren."

Profeten Jeremias fortsætter: "Nej, dette er den pagt, Jeg efter hine dage slutter med Israels Hus, lyder det fra Herren: Jeg giver min lov i deres indre og skriver den på deres hjerter, og jeg vil være deres Gud, og de skal være mit folk!" (Jer. 31:31-33).

Overtrædelserne vil blive tøjlet og ugudeligheden fjernet fra Jakob ved en ny pagts tjeneste. Nøjagtig som det sker i den enkelte troendes liv, vil denne velsignelse blive Israel til del.