PROFETISK JOURNAL
www.noer.info
2006-03-21
0025

Persiens fyrste 9

HISTORIEFORFALSKNING

Det bliver interessant at se, om Danmark og Europa har lært noget ved at se ambassader blive hærget og nationale flag blive brændt af muslimske horder i de arabiske lande?

Det vil nemlig lynhurtigt vise sig på det praktisk-politiske område i det europæiske kontinents holdning til Israel! Det vil med samme fart og samme uhyggeligt tydelighed skinne igennem i mediernes reportager fra Mellemøsten…

Ja, allerede nu vil det være åbenbart, at hverken Danmark eller noget andet europæiske land, som har været indblandet i ’Muhammed konflikten’, har taget ved lære af det skete; den anti-israelske holdning vil være uændret! Det skjulte ønske om Den hebraiske Stats udslettelse vil atter komme til overfladen; ondsindetheden mod det jødiske folk vil på ny komme til syne! Hemmeligt benægter man fortsat, at udryddelseslejrene har eksisteret! Man vil ikke se i øjnene, at den samme ånd huserer igen! Persiens Fyrste er atter ved at dukke op!

*

Meget snart vil vi se nogle af de europæiske mænd og kvinder, som med overbevisning har støttet det arabiske krav om arabernes ret til at vende tilbage’, løfte røsten igen! De rasende muslimske masser, som nedkaldte alverdens ulykker over Danmark og Europa har ikke forskrækket dem; de vil fortsat stemme i med det hylekor, der fordrer, at de arabere, som forlod Israel under Uafhængighedskrigen, nu må vende tilbage med deres børn, børnebørn og oldebørn! Dette siger de velvidende om, at en sådan emigration vil bringe en arabisk majoritet ind i landet – og på trods af, at de med egne øjne på TV-skærmen har set, hvad det vil bringe med sig…

Ikke desto mindre vil de også fremover støtte denne ’hjemvenden’ i bevidstheden om, at det vil føre til den jødiske stats undergang! De inviterer på Israels vegne Persiens Fyrste indenfor… samtidig med, at de rædselsslagne barrikaderer døren for ham ved deres egne grænser! De ser terror i fyrstens øjne og udbryder smilende: "Velkommen til Jerusalem!" samtidig med at de overalt stænger portene for ham til Europa!

*

Ifølge retsordenen i Tyskland, hvorfra det omfattende folkemord på jøder blev gennemført under Anden Verdenskrig, er dødslejrene en historisk kendsgerning! Den tyske straffelovs paragraf 130 (om ’folkehatz’) gør det strafbart at ’benægte eller godtage eller fremstille det som noget harmløst’ at udryddelsen af det jødiske folk fandt sted. Overtrædere kan straffes med fem års fængsel eller bøde. I Østrig er strafferammen 20 års fængsel. Europæerne ser det altså som en alvorlig forbrydelse at benægte, at Holocaust var en bitter virkelighed! De, der sår tvivl om denne ugerning, bliver sat bag lås og slå…

Den iranske præsident bør derfor ikke vove sig til Tyskland! Han vil i lufthavnen blive mødt af statsadvokaten, der vil lægge følgende anklage på bordet: "Mr. Mahmud Amadinjab har d. 8. dec. 2005 for første gang i Mekka offentligt udtalt, hvad han senere utallige gange har gentaget, at ’mange europæiske stater fejlagtigt hævder, at Hitler myrdede millioner af uskyldige jøder!" Iran-præsidenten har tilføjet: "Den, der endog med konkrete beviser betvivler dette, bliver kastet i fængsel. Men vi anerkender ikke disse påstande (om Holocaust) – og hvis de skulle være sande, stiller vi europæerne følgende spørgsmål: Er mordet på uskyldige jøder tilstrækkelig grund til, at I understøtter besættelsesmagten i Jerusalem? Hvis europæerne virkelig mener det ærligt (vedr. Holocaust), hvorfor giver de så ikke Zionisterne plads i deres egne lande; for eksempel Tyskland eller Østrig! Så kunne Zionisterne oprette deres stat på europæisk territorium…"

Inden den iranske præsident ifølge gældende europæisk lov bliver spærret inde (hvis han tør sætte ben i ét af de to nævnte lande) vil statsadvokaten yderligere fremlægge udtalelser, som han første gang fremsatte d. 26. okt. 2004 på en konference i Teheran under mottoet: ’En verden uden Zionisme’: Staten Israel blev af den globale arrogance grundlagt for derigennem at skabe et brohoved ind i den islamiske verden for således bedre at kunne bekæmpe den…"

Hertil vil statsadvokaten føje denne præsident-udtalelse fra samme Teheran-konference: "Om Gud vil, skal Imamens profeti (Ayatollah Khomeinis) gå i opfyldelse! Han forudsagde, at Israel vil blive tilintetgjort gennem Palæstinensernes fortsatte visdom! Det er muligt og kan gennemføres, at denne skamplet (Israel) fjernes fra Islams verdenskort…"

Således lyder talen i dag fra Perserfyrstens hovedkvarter. Dette er vor tids røst fra Babylon. Den formulerer et program, som de største hedningeverdensriger i historien har søgt at gennemføre, og som fortsat vil være på mørkets dagsorden, indtil det sidste spor af denne onde plan ’blæses bort som avner for vinden’ (Dan. 2:35).

Medens de forhåndenværende stormagter i denne time overvejer, om de tør tillade perserfyrsten at ruste sig med kernevåben, bør de lytte til Bibelens tale om faren fra Eufrat. Det er øjeblikket at låne øre til de årtusindegamle profeter om tre forvarsler, der skal komme fra denne kant (Dan. 11:3). Når disse varsler er til ende, vil vesten (ifølge Daniels fremtidssyner) blive udsat for en terrorkrig af dimensioner, som aldrig før er set magen! Europa og den derfra udgående emigration til USA er inde i billedet. Også Danmark står anført (under begrebet ’norden’) som perserfyrstens angrebspunkt…

Disse forudsigelser ville have været umulige at nævne for kort tid siden. Ingen ville tage dem alvorlige! Men situationen, som den (med et pludseligt globalt muslimsk angreb på Danmark og Europa) har udviklet sig, fordrer nu et dybere perspektiv! De foreliggende politiske prognoser, der ser bort fra denne fare, virker tomme og intetsigende. Industriens folk sidder fast i deres børsnoteringer … og pædagogerne fortsætter med at strejke for at opnå bedre forhold i børnehaverne!

Øjeblikkets alvor kræver derfor en tale, der har rod i ord, der for århundreder siden blev sagt og nedskrevet af mænd, der ’drevet af Helligånden udtalte det, de fik fra Gud’ (2. Pet. 1:21).

*

Om dette har jeg følgende at forklare: Alle Daniels vilddyr strejfer rundt på jorden i dag! Det er løgn, når det hævdes, at de tre er blevet ’ædt op’ af det fjerde! Det er usandt, når det påstås, at perser-uhyret ligger begravet i Babylons ruiner! Jeg hører dets brølen fra Iran og aner dets snerren i parlaments-korridorerne i Bruxelles, London og København! Jeg ser dets uhyggelige skygge på TV-skærmen hver dag! Eufrats farligste rovdyr er sluppet fri – og det har spredt rædsel helt op til jordens nordligste egne! Babylonsånden er ikke opstået fra graven; den har aldrig været død, og i et glimt har Danmark og de øvrige europæiske nationer nu set den ildevarslende fare! At dette er Bibelens fremstilling, vil jeg nu prøve at gøre rede for. Men det er et vanskeligt emne, og jeg regner med i det næste afsnit at tabe mere end halvdelen af mine læsere. Undersøgelser af den art gider de ikke at beskæftige sig med – og de ved ikke, at uvidenhed på dette område koster dyrt; regningen betales ved udgangen…

*

Der er en sag med hensyn til den aktuelle forståelse af Danielbogens endetidssyner, som ikke kan understreges nok! Synerne har alle at gøre med en fremtid, som endnu ikke har fundet sted; Danielbogens profetier er forudsigelser, der stadig står foran deres endelige opfyldelse; de taler om noget, som sker i dag!

Et lille – og af mange overset bevis på dette er at finde i det drømmesyn, som Daniel har med hensyn til ’de fire store verdensriger’. Han fortæller, at han så ’fire store dyr stige op af havet’, og at han iagttog, hvorledes det sidste og fjerde af dyrene ’blev dræbt og overgivet til den flammende ild’ (7:11).

Kommentatorerne har ivrigt beskrevet, hvorledes disse fire riger allerede er fremstået gennem en århundredlang periode! Det ene rige har overvundet og overtaget det andet, så at man – ud fra den forklaring – må komme til den forståelse, at til sidst er der kun det fjerde rige på jorden; de andre tre er forsvundet i historiens dyb; de har intet at gøre med vor tid!

Dette er imidlertid ikke Skriftens fremstilling af disse hedenske verdensrigers skæbne; deres djævle-indflydelse er lyslevende og fungerer i bedste velgående iblandt os; de samarbejder med Perserfyrsten!

*

Efter at ’det sidste dyr er blevet dræbt’ og dets rige tilintetgjort, hedder det videre i Danielsbogen, ’så bliver Herredømmet også taget fra de andre dyr, og deres levetid bliver begrænset til en fastsat til’. Derefter fortæller profeten, at han ser ’en menneskesøn komme på himlens skyer’ (7:13).

Det vil – så vidt jeg forstår denne tekst – sige, at ligesom det fjerde og sidste verdensrige bliver knust, således bliver ’herredømmet også taget fra de andre dyr’. Men disse riger er stadig på banen, når det sidste opgør finder sted, for ’deres levetid’ (hedder det) ’bliver begrænset til en fastsat tid’… (7:12).

Ja, den kaldæiske tekst bruger end ikke ordet: ’begrænset’ men taler om, at ’deres levetid bliver ’forlænget’… hvilket ubestrideligt beviser, at alle fire rovdyr knurrer og viser tænder i de sidste dage; de sniger sig rundt i vore nærmeste omgivelser og gør stadig udfald fra Babylon! Antisemitismens spøgelse huserer stadigt i Europa i dag.

Den samme fastholden af dette ’up-to-date-billede’ fremgår af Daniels tydning af Babelkongens drøm.

Også ved denne lejlighed handler beretningen om de fire verdensriger og deres beståen indtil vore dage. "Du så en mægtig billedstøtte", siger Daniel til kongen, "den var frygtindgydende at se på… (2:31).

Derefter forklarer profeten, hvorledes billedstøtten var opbygget: "Dens hoved var af fint guld, dens bryst og arme var af sølv, dens mave og hofter af kobber, dens ben af jern… (v. 32). Alt sammen et budskab til vor tid. Ja, en mulig henvisning til den røst, der nu taler fra Iran?

De lærde har imidlertid på samme måde, som det er tilfældet med de fire rovdyr, der dukker frem af Det store Hav, brugt megen energi på at forklare, at de tre første metaller er forsvundet i tidernes tåge" "Det er Babylon, Persien og Grækenland", siger de (og de har ret for så vidt som Daniel i sin tydning af drømmen erklærer overfor Babylons konge, Nebukadnesar: "Du er hovedet af guld" (2:39)), samt at der med henblik på de fire store verdensriger kan spores en vis historisk linie: Babylon, Medo-Persien, Grækenland og Rom repræsenteret ved Nebukadnesar, Kyros, Alexander og Augustus…)

Men de har ikke ret i, at profetiens bog dermed lukkes! De er på vildspor, - vil jeg vove at sige – når de med denne forklaring vil sætte et punktum for billedernes yderligere forudsigelser! Ja, jeg vil driste mig til at erklære, at ikke blot er de på vildsport, men de fratager dermed Kristi Menighed i nationerne, Israels Folk, og denne verdens mægtige at følge lyset fra de fyrtårn, som i de sidste dages oprørte hav kan redde folk fra undergang; de gør sig skyldige i historieforfalskning, fordi de jager den nyere historie på porten!

Beviset på, at alle fire af billedstøttens metaller befinder sig på verdensmarkedet, når det sidste rige knuses, findes i den bibelske tekst. Alle fire rovdyr brøler i skoven i dag! Persien er ikke ude af billedet; Irans tale er klar!

Daniel fortæller, at en sten bliver kastet mod billedstøttens fødder. Han fortsætter: "Derefter knustes på en gang jernet, leret, kobberet, sølvet og guldet" (2:35).

At dette skete ’på en gang’, slår ikke kun fødderne væk under Babylons mægtige billedstøtte – men det vælter samtidig den vildførende tankebygning, at disse fire riger langsomt bliver tilintetgjort ét efter ét og på forskellige tidspunkter i historiens forløb! Nej, når disse fire metaller afsluttende fjernes fra jordens overflade, sker det, efter at det sidste og fjerde rige er blevet knust; "derefter", hedder det, "blev jernet, leret, kobberet, sølvet og guldet ført bort af vinden som avner på en tærskeplads om sommeren og var sporløst forsvundet" (2:35).

Yderligere forklarer Daniel, at ’stenen’, som forårsager verdensrigernes sammenbrud, er at forstå som ’et kongerige, som Himlens Gud skal oprette i de kongers dage (v. 44) – samt at denne ’sten’ skal knuse (ikke blot det sidste rige) men ’både jernet, kobberet, leret, sølvet og guldet" (v. 45); det nuværende Persien står stadig for tur. Irans skæbne er beseglet!

En dag skal alle fire verdensriger være ’sporløst forsvundet’ (v. 35). Men det sker ikke før Guds kongerige er oprettet. Disse hedningemagter forbliver til det sidste! De bliver alle afsluttende fjernet – ikke ved menneskehånd – men ved Den Almægtige Guds sejrrige indgreb!

Dette er endnu ikke sket! Derfor bøjer vi os over Skriften for i Daniels drømmesyner og profetiske tydninger at finde ud af, hvad der vil ske i vore dage; vi vil se, hvad der vil ske med Persien; vi vil se, hvorledes det vil gå Iran og Irak og Tyrkiet…

*

Hvad vil der ske? Hvor befinder vi os i hele denne gigantiske udvikling, der er spundet som en blodrød tråd gennem historien, og fra hvilket afsluttende mønster, der i dag hænger så mange løse ender, at det kan være vanskeligt for menigmand at forstå.

Forfatteren til Hebræerbrevet sukker: "Om dette har vi meget at sige, men det er svært at forklare, da I er blevet sløve til at høre…" (5:11).

En ting er vanskeligheden ved at skulle forklare de profetiske ting; Bibelens Danielsbog er ikke lige til at forstå! Hertil kommer den sløvhed, der har lagt sig over kirke og samfund: En forkælelsens sløvhed! Hvis noget ikke er underholdende og tilpas enkelt præsenteret, opgiver folk at følge med. Enhver form for åndelig anstrengelse afvises. Ja, det er kommet dertil, at man kun gider beskæftige sig med ’begyndelsesgrundene i Guds ord’ (Hebr. 5:11). Af samme grund har mange forkyndere begrænset sig til belæring på det plan. "Mere mælk!" råber folket. "Ikke noget svært fordøjeligt; det kan vi ikke tåle!" (v. 12)

Hertil svarer Hebræerbrevet: "Enhver, som lever af mælk, er uden erfaring, når der tales om retfærdighed; han er jo et spædbarn. Men den faste føde er for de fuldvoksne, som ved stadig brug har opøvet deres evner, så de kan skelne mellem godt og ondt" (v. 14).

Det sidste er nu afgørende. Perserkongen har travlt! Ikke kun vil han forsøge at bedrage hele det internationale samfund ved at hævde, at han ikke har ondt i sinde – men Babelsånden spreder sig i hjem og menighed, skole og universiteter, på lærestole og prædikestole, i bøger, medier, folketing og parlamenter, blandt rige og fattige, kloge og dumme, mænd og kvinder – ja selv blandt børnene…

Denne åndsmagt arbejder bedst i det klima, hvor ingen længere kan skelne mellem godt og ondt. Kun belæring af den slags, som Ny Testamente kalder ’fast føde’, kan hjælpe! Derfor: Profeten Daniel! "Læg mærke til, hvad han skriver", siger Jesus (Matt. 24:15). Han er den eneste, der konkret taler om ’Fyrsten over Persien’ (10:13) – og han er den eneste, som vedvarende understreger, at når han dukker op, så er vi fremme ved ’endetidspunktet’ (8:19).

”Så længe en dansk, homofil ambassadør er i Israel, vil det gå Danmark ilde!”