PROFETISK JOURNAL
www.noer.info
2006-03-23
0026

Persiens fyrste 10

BABYLONS DRÆBERKULT

Lad det aldrig blive glemt, at da UN den 29. november 1947 godkendte oprettelsen af den jødiske stat (hvilket skete d. 15. maj følgende år) så lagde England sin klamme hånd på alle jødiske formuer, ejendomme, firmakapitaler og institutionskonti i London! Formålet var kun ét: At kvæle den hebraiske stat i fødselen!

Lad det for altid blive husket, at der i samme time blev solgt våben fra samme europæiske land til Irak og Jordan, og lad det forblive et uudsletteligt og bedrøveligt minde, at da fem arabiske hære i de dage angreb den nyligt proklamerede israelske stat, så var den arabiske legion fra Trans-Jordanien i forreste linie; den var styret af britiske officerer og udrustet med de mest moderne britiske våben! Europa var inkluderet i Perserfyrstens magtspil; Danielbogens rovdyr var allerede på banen!

På trods af, at Danmark og Europa med forskrækkelse har set, hvilke dyriske kræfter, der i løbet af få dage kan slippes løs i den muslimske verden, så støtter EU i dag de terror-inficerede, Hamas-styrede, palæstinensiske områder på Vestbredden med gigantiske millionbeløb…

Spørgsmålet melder sig: Hvorledes kan dette gå til? Er Danmarks og Europas styrende mænd og kvinder slået med blindhed?

Svaret er: Ja!

Hvem har slået dem med blindhed?

Djævelen?

Nej, Gud har slået dem med blindhed!" De er alle sammen stumme hunde, der ikke kan gø!" (Es. 56:10) "Alle søger egen fordel! I morgen skal blive som i dag, ", siger de og tilføjer: "Ja, det bliver endnu bedre…" (v. 12).

Det er i en sådan time, at profeten med Herrens ord udbryder: "Kom og æd løs, alle dyr på marken, kom, alle dyr i skoven!" (Es. 56:9)

… og i vildmarkens dyb løfter fire grumme og grådige udyr hovedet: De hører denne mægtige kalden, og de begiver sig på vej mod Europa… og Danmark! Det andet af disse fire dyr er ved at nå frem. Dets brølen høres i det fjerne…

*

Midt i sine forfærdende nattesyner, hvor Daniel oplever disse fire rædselsuhyrer rase over verdensarenaen, udbryder han pludseligt: "Jeg ønsker at få den rette forklaring på det fjerde dyr!" (7:19)

Hans andragende er forståeligt, for aldrig har verden set magen til monster. Det har jerntænder og kobberkløer, æder og knuser alt og tramper sine omgivelser ned med fødderne (v. 19). Yderligere har Daniel set, at dette fjerde dyr er på jagt efter en bestemt gruppe mennesker; det vil slå de troende ihjel! Det vil "føre krig mod de hellige!" (7:21). Det vil udrydde Guds Folk fra denne jord: Israel skal slettes af landkortet, og den kristne menighed skal knuses! Det er dyrets endelige mål; det er perserfyrstens program…

Med al den forståelse jeg har for, at Daniel vil have ren besked om det fjerde gigant-uhyre – så er jeg selv i øjeblikket mere interesseret i det andet rovdyr. Grunden til dette er de aktuelle begivenheder; jeg er af den opfattelse, at det andet dyr atter er sluppet løs, og at det er dette uhyre, som Danmark og Europa har set gå på hærværk i de muslimske nationer! Det er dette bæst, som vi har set trampe på korsbannerne fra de nordiske lande, og det er ’dyr nummer to’, som i et ’boykot-anfald’ har raseret de arabiske lande for danske varer; det er imidlertid ikke kun supermarkedernes hylder, det vil rive ned – det er de mennesker, som kommer fra de leverende nationer, det vil ha’ fat på! Dyret vil til sidst ha’ kløerne i alle sande kristne og flænse de troende. Det vil afsluttende ’føre krig mod de hellige’!

Det andet dyr bør have vor interesse, fordi det er et forvarsel; det er en forløber! Det baner vej for det tredje og fjerde uvæsen: Begivenhederne vil med dette udyr vokse i styrke! Hvad der begynder med lidt ambassade-optøjer og afbrænding af flag vil fortsætte under mere organiserede former: Truslerne vil tiltage, og vold og terror følger i kølvandet! Til sidst vil faren være global, og kernevåben vil være impliceret. Fyrsten over Persien vil vise sit sande ansigt…

*

Hvad repræsenterer det andet dyr, og hvorledes ser det ud?

Det andet dyr repræsenterer Persien!

Det første vilddyr er nemlig Babylon, ligesom det første og de fire metaller i Babel-kongens billedstøtte var et hoved’ af guld: Babylon! "Du er hovedet af guld!" siger Daniel til Babel-konge (2:39).

"Efter dig skal opstå et andet kongerige, ringere end dit…" forklarer Daniel. Det gik i opfyldelse, og perserne overtog tronen (5:30 – 6:1). Perserfyrsten kom til magten! Han er varsel nr. 2. Et ringere metal. Et rige, der bygger på ringere værdier, og som har en mindre indflydelse; det er ham, som har rejst det globale raseri mod Danmark og Europa.

… og det andet dyr? Hvorledes ser det ud?

"Det andet dyr ligner en bjørn", forklarer Daniel (7:5).

Hvad gør dyret?

Der bliver sagt til det: "Rejs dig og æd meget kød…" (v. 5).

*

Før jeg giver en nøjere beskrivelse af dette andet dyr, der billedligt er fremstillet i en så sælsom lignelse, bør jeg erindre om et stykke nyere historie, der er ved at gå i glemmebogen.

Det drejer sig om, hvad der skete i England d. 19. februar 1947… altså kun et par år efter, at dynger af skeletter og nøgne lig blev fundet i nazi-dødslejrene, hvor de allierede rykkede frem.

På denne frostkolde februardag i London informerede den engelske udenrigsminister, Ernst Bevin, det britiske underhus om, at englændernes mandat i Israel stod foran sin afslutning. Få måneder senere (d. 31. august) erklærede han, at fordelingen af landet mellem jøder og arabere var ’tydeligt unfair overfor araberne’, og at ’den kunne sætte hele den muslimske verden i brand’. "Den handel, som er ved at blive indgået med Zionisterne", advarede han, "vil være en dårlig forretning, hvis den er på bekostning af arabernes goodwill…"

Disse ord og denne politiske holdning har siden givet genlyd i Europa. Det er, som blev de ikke udtalt af noget menneske. Efter at Persiens Fyrste i det forløbne tiår havde søgt at ombringe seks millioner jøder, fortsatte han nu sin propaganda midt i Londons hjerte. I dag, 60 år senere, lyder hans røst fra Teheran. Budskabet er det samme: Giv ikke Israel plads på landkortet! Tag det land fra dem, som de allerede har! Udslet dem!

Persien, det andet dyr, er i Daniels Bog fremstillet som en bjørn. Et af vildmarkens farligste dyr. Tilsyneladende langsomt og tillidsvækkende men i virkeligheden en hurtig og hensynsløs dræber…

I drømmesynet er bjørnen i færd med at knuse tre ribben, som den holder i sit blodige gab. Den er afbilledet medens den fortærer sine ofre. At den har tre knogler mellem tænderne kan indikere, at der er mange dræbte: En, to… mange!

*

Bjørnen er i synet ’rejst halvt op’. Dens arbejde er kun halvt færdigt! Dens grusomme opgave er endnu ikke fuldført; den har endnu mange uskyldige ofre at fortære!

Derfor hedder det videre: ’Der bliver sagt til den: "Rejs dig og æd meget kød." Den halvt liggende bjørn skal ikke forblive i denne krybende stilling. Timen er kommet, hvor den skal i gang med det rædsomme dræberværk; skoven skal fyldes med en større og mere forfærdende form for terror. Det hærgende rovdyr skal fortsætte et mere effektivt tilintetgørelsesprogram.

At det atter drejer sig om en afbildning af terrorvirksomhed fremgår af følgende betragtning: Selvom de tre ribben, som stikker ud af gabet på uhyret, beskriver en ’større mængde’ af ofre – så er der åbenbart ikke her tale om den totale krig! Denne krig kommer senere, og er da rettet mod ét mål: ’De hellige!’ Dyret fører krig mod de hellige og besejrer dem" (Dan. 7:21).

Rov-bjørnens virksomhed er (ligesom det senere billede af vædderen) opdelt i to stadier. Det første er terrorkrigen, som udføres i en krybende stilling. Bjørnen har ikke selv lagt sig i denne stilling; det er ikke en hvileposition! Nej, rovdyret er ’blevet rejst halvt op’. Det vil sige, at det er en anden, som har anbragt dyret i denne krybende, skjulte, ’halvt-oprejste’ stilling, hvor det kan overfalde de intetanende ofre. At denne snedige taktik er lykkedes fremgår af den kendsgerning, at knogleresterne fra de dræbte endnu er i dens grådige gab. "Den har tre ribben mellem tænderne" (7:5).

Men nu er vilddyrets terror-taktik på vej ud i sit andet stadie. Den tid er forbi, hvor det ’kun’ er det blodige resultat af nogle få planlagte dræberanslag, som kan afbildes. Nu taler den, som rejste terror-bjørnen op i sin krybende stilling, og siger: "Rejs dig, og æd meget kød." Fra nu af kan der gås mere åbent til værks! Guerilla-aktiviteten er forbi: Undergrundsbevægelsens dage er ovre! Der bliver nu lagt vilddyret våben i hænde, som kan forvolde større ødelæggelser: En mere militant krigsførelse kan gennemføres! En terror-bevægelse, som verden endnu aldrig har set magen, vil feje hen over jorden! Perserfyrstens dybeste og hemmeligste intentioner vil blive åbenbaret: Babylons dræberkult vil træde synligt frem – og de mest usandsynlige trusler fra Iran vil stå overfor deres virkeliggørelse…

*

Det store spørgsmål, som her omhyggeligt må besvares, er dette: "Hvem er det, der står bag denne ulykke? Hvem giver befaling til, at disse afgrundsmagter slippes løs på jorden?

Det umiddelbare svar på dette spørgsmål lyder sådan: Det er djævelen! Denne blodige terror er Satans værk! Al denne død og ødelæggelse kommer fra den onde…

Den, der vover at påstå, at Gud er bag et sådant morderisk mulm og mørke, må være fra forstanden! Den, der drister sig til at sige, at det er Gud, den Almægtige, Himlens og jordens Skaber, som er oprindelsen til en sådan blodig ødelæggelse, kan ikke være en budbringer fra himlen! Han må være både gal og afsporet og uden indsigt i evangeliets ord om en nådig og barmhjertig, kærlighedens Gud …

Er dette tilfældet? Lad os prøve at undersøge sagen nærmere:

Når det bestialske bæst rejser sig i sin fulde højde for at begive sig ud på et ødelæggelsestogt blandt menneskenes børn, er det fordi, det har modtaget en befaling; dyret handler ikke kun ud fra sit eget dræberinstinkt! Det giver sig til at slå ihjel, fordi det har fået ordre dertil…

"Så blev der sagt til det", hedder det i teksten: ’Rejs dig og æd meget kød!’ (7:5)

Blev det sagt til dyret, at det skulle myrde?

Skriften erklærer tydeligt, at ’der blev sagt til det, at det skulle ’rejse sig og æde meget kød!’ Spørgsmålet, som her skal besvares, er dette: Hvem taler? Hvem giver befalingen? Hvem giver den grådige bjørn ordre til ’at rejse sig’ og gøre sig til gode med de mange slagne? Hvem står bag fremkomsten af verdenshistoriens fire udyr… helt frem til den sidste onde hersker, som endog vil forfølge de hellige?

Det første svar, vi kan finde, anes allerede i den tekst, hvor perseruhyret står beskrevet. Om det første dyr, der fremmales som en løve med ørnevinger, og hvorom det hedder: "Det blev løftet op på to fødder som et menneske, og det fik et menneskehjerte", melder spørgsmålet sig med det samme. Djævelen kan med sikkerhed ’løfte løven op på to fødder’ – men kan han give den et menneskehjerte? Med andre ord: Hvem står bag fremkomsten af de fire vilde dyr, der vil hærge jorden i de sidste dage? Hvem tillader Perserrigets Fyrste at forberede sig på et ulykkesværk? Hvem åbner vejen for en hersker i Iran, som huser de ondeste planer mod Israel og truer hele verden med de frygteligste våben? Hvem kan give et menneske et dyrehjerte?

Hertil svarer Bibelen: Det kan kun Gud!

I Danielsbogen forklares netop denne sag i historien om Babylons konge, Nebukadnesar.

*

På et tidspunkt vandrede denne mægtige magthaver på taget af det pragtfulde kongepalads i Babylon. I hovmod slog han ud med hånden og udbrød: "Alt dette har jeg bygget… for at kaste glans over min herlighed!" (4:27)

Den bibelske beretning fortsætter: "Næppe var ordene udgået af kongens mund, før der lød en røst fra himlen: ’Det forkyndes dig, Kong Nebukadnesar, at dit kongerige skal tages fra dig. Du skal jages bort fra menneskene og have din bolig hos de vilde dyr… indtil du forstår, at den Højeste er hersker over det jordiske kongerige og giver det til hvem Han vil’ (v. 29).

Det er altså ikke nogen jordisk magt eller nogen gunstig politisk vind, der skaber verdens stormænd. Ej heller er det djævelen, som oprejser verdensherskere. ’Den Højeste’ er hersker! Det er Ham, som giver herredømmet i en nation til dem, Han vil: ’Som en bæk er kongens hjerte i Herrens Hånd; Han leder den, hvorhen Han vil’ (Ordspr. 21:1).

*

Babels konge var et halvt år forinden blevet advaret mod sit eget hjertes hovmod. I en drøm havde han set et mærkeligt billede, og Daniel forklarede ham, hvad drømmen betød…

"Billedet drejer sig om dig, Herre konge", forklarede han. "Dit menneskehjerte skal forvandles til et dyrehjerte! Sagen er vedtaget af de hellige, for at de levende skal forstå, at Den Højeste er hersker…" (4:13-14).

Perserfyrstens begyndende hærgen har altså at gøre med Guds dom! Når det dyriske toner frem i nationernes og menneskernes liv og færden, er det ikke kun djævelen, som er på spil! Da er det Den Højeste, som er ved at sætte sig til doms…

Når mennesker ’udskifter den uforgængelige Guds herlighed med billeder i skikkelse af forgængelige mennesker, fugle, firbenede dyr og krybdyr’ (Rom. 1:23) … så er det dyriske ved at trænge frem til overfladen.

"Derfor", hedder det videre i Ny Testamente, "prisgav Gud dem i deres hjertes begær til urenhed, så at de indbyrdes vanærede deres legemer"… "derfor prisgav Gud dem til vanærende lidenskaber" (Rom. 1:26) – ja, "Han prisgav dem til en forkastelig tankegang" (v. 28).

Dette er den dybere baggrund for de hændelser, som på det sidste har rystet Danmark og Europa, og som i de kommende dage vil tiltage i styrke.

”Så længe en dansk, homofil ambassadør er i Israel, vil det gå Danmark ilde!”