PROFETISK JOURNAL
www.noer.info
2007-03-23
0098

DET STORE FORBUD
(Frihedsberøvelse nr. 2)

"De troendes frihed bør begrænses", - er indholdet af det budskab, som for få uger siden i form af en menneskerettighedsrapport blev lagt på det britiske parlaments bord. "De troende skal fremover ikke ha’ lov til at bestemme, hvem der skal arbejde i deres kirker og institutioner – og de skal herefter ikke ha’ lov til at udtrykke deres mening om homofiles ret til at adoptere børn. De skal forbydes at læse højt fra deres ’Hellige Skrifter’ – og deres identitet skal undertrykkes! Dette er en både retfærdig og nødvendig bestemmelse."

Det Britiske Underhus skal nu tage stilling til ’Det store Forbud’.

Efter at den såkaldte JCHR-rapport overfor det britiske parlament d. 28. februar 2007 har erklæret, at de troendes frihed ’bør begrænses’, og at dette må anses for at være ’retfærdigt’ i det kommende EU-demokrati, fortsætter den parlamentære menneskerettigheds-komite med følgende:

"Hvor en manifestation af de troendes overbevisning kommer i konflikt med homoseksuelles ret til at leve i et samfund, hvor de ikke bliver diskrimineret, når de ansøger om visse stillinger eller retten til at adoptere, er det efter vor opfattelse nødvendigt og retfærdigt at begrænse de troendes ret til at manifestere deres overbevisning" (paragraf 52).

Et vigtigt punkt i denne erklæring er, at det ikke blot er ’den almindelige’ EU-borgers harme over, at han ikke selv må bestemme, hvem han vil ansætte i sit firma – ej heller omtales her borgernes generelle opfattelse af- eller modstand mod, at homofile skal have ret til at adoptere børn, nej, det er de troendes holdning, som skal bringes til tavshed; det er de ’religiøse overbevisninger’, der skal undertrykkes. (’Religious beliefs must be limited’, paragraf 44).

Den eneste grund til, at det netop er landets troende, som i denne sag skal begrænses i deres frihed til at ’manifestere deres overbevisning’, er den simple kendsgerning, at det er fra denne side, at de homoseksuelles ’ret til adoption af børn’ kan forvente den største modstand. Det vil sige, at den britiske, såkaldte ’menneskerettighedsrapport’, som i den demokratiske proces fremover vil give udtryk for deres mening. Ikke nok med det! Rapporten vil have tilstoppet de kilder, hvorfra de troende modstandere henter deres inspiration. Hvis de bibelske skrifter udtrykker en form for ’diskriminerende holdning’ overfor homoseksuelle, skal de ’begrænses’ eller ’forbydes’. Hvis Ny Testamentes apostle udtaler sig negativt om de homoseksuelles livsførelse, skal de sættes under censur (’It is necessary and justifiable to limit the right to manifest the belief’, paragraf 52).

*

Hvad bliver der af det fornemme løfte, som blev indskrevet i den tidligere EU-traktat: "Unionen anerkender (de troendes) identitet og specifikke bidrag" (I-52,3)? Hvis denne ’identitet’ er i overensstemmelse med apostlenes lære, anerkendes den herefter ikke! Ifølge den fremlagte rapport skal enhver form for ’manifestation’ af en sådan bibelsk ’identitet’ forbydes! For at ’beskytte’ homoseksuelles identitet (for the protection of the right of gay people) skal de troendes ’identitet’ og ’specifikke bidrag’ undertrykkes. Denne undertrykkelse skal fremover gennemføres ved lov, trussel og straf, og forbud. Det understreges i det papir, som det britiske parlament nu skal tage stilling til, at netop denne fremgangsmåde overfor de troende ’er nødvendig’. (’It is in our view necessary’). Det er ’nødvendigt’ at erklære de kristne, som udtrykker deres bibelsk inspirerede overbevisning, for lovløse! Det er mennesker, som ud af bydende ’nødvendighed’ bør stilles for en domstol. Folk, som ’nødvendigvis’ bør arresteres og sættes i fængsel.

*

Dette forhold gælder ifølge rapporten ikke mindst, når det gælder homoseksuelles ’ret til adoption af børn’ (’when their beliefs conflict with the right of gay people’s… to adoption services’). På dette felt tåler rapporten ingen konflikt! Hvis det er i modstrid med de kristnes overbevisning eller kirkens lære, at homofile og lesbiske gives forældreret til at opdrage børn til at følge i deres seksuelle fodspor – pålægges det herefter ved lov nationens kristne at tie! Ingen form for ydre manifestation, der udtrykker blot det mindste mishag over en sådan ordning, tolereres. Det drejer sig her om ’de homoseksuelles ret til ikke at blive udsat for nogen form for diskrimination’ (paragraf 44) – (’The protection of the right of gay people not to be discriminated against).

*

Den bestemmelse, der i EU-forfatningsforslaget handler om Unionens forpligtelse til at ’anerkende’ de troendes ’identitet og specifikke bidrag’ (Artikel 52,3) står i det afsnit, der bærer overskriften: Unionens demokratiske liv. Herunder forekommer begrebet ’deltagelsesdemokrati’. Det vil sige, at EU-borgere skal have mulighed for at give udtryk – ikke blot for deres opfattelser men for deres overbevisninger. Der skal foretages ’brede høringer af de berørte parter’ (artikel I 47 (2-3)).

Dette er imidlertid ikke menneskerettighedskommissionens seneste forslag. Heri hedder det klart, at de troende under ingen omstændigheder må komme til orde. Deres ret til at udtrykke deres meninger skal begrænses (’It is necessary to limit the right to manifest the belief’ (paragraf 52)). Deres prædikanter skal bastes og bindes og knebles. For de kristne gælder ingen ’høringer’. Det er deres lod i ’Unionens demokratiske liv’ at forholde sig stille og passive. De forbydes at vise nogen sorg eller beskæmmelse over denne udvikling!

*

Hvad er diskrimination mod homoseksuelle?

Det er diskriminerende at kalde homoseksualitet ’en vanærende lidenskab’ (Rom.1:26). Det er diskriminerende at erklære homoseksualitet for ’naturstridig’ (v.26). Det er diskriminerende at benævne homoseksualitet som ’skamløshed’ (v.27). Det er diskriminerende at omtale homoseksualitet som ’en vildfarelse’ (v.27) – og det er i højeste grad diskriminerende at beskrive homoseksualitet som en livsstil, ’der fortjener straf’! (v.27)

Eftersom apostelen Paulus indenfor blot to vers i sit store befrielsesskrift, Romerbrevet, anvender alle disse udtryk for at stemple homoseksualitet som synd, ville han, hvis han levede i dag, på et tidspunkt blive sat fast. Hvis Moses opstod og protesterede mod homoseksuelle og lesbiske pars adoption af børn med ordet ’vederstyggelighed’ (3.Mosebog 18:22) ville også han ende bag tremmerne.

"Når det drejer sig om adoption af børn er det nødvendigt og retfærdigt at begrænse sådanne diskriminerende udtryk", hævder JCHR-rapporten.

Hvad bliver det næste? Bliver det forbud mod højtlæsning af visse afsnit af Bibelen (således som det har været nævnt i Sverige)? Eller direkte fjernelse af Den Hellige Skrift (således som det stadig gennemføres i totalitære regimer)? Med den seneste ’menneskerettighedsrapport’ fra London viser EU-systemet sit sande ansigt. Den pæne ’demokratiske’ maske falder til jorden, og et hæsligt tyranni kommer til syne. "Krigen mod de hellige" er begyndt!

I det følgende afsnit (i ugens afsnit om DET PROFETISKE) fortsætter jeg denne redegørelse, som fremmaner en tid, hvor ’BIBELEN BLI’R ILLEGAL’. Den har omtalte JCHR-rapport foreslå, at det herefter ophøjes til lov, at præster skal forbydes at forkynde ud fra Ny Testamente, kristne lærere skal ’begrænses’ i deres undervisning fra Bibelen, ordene ’synd’ og ’umoralsk’ skal fjernes fra fremstillingerne af den kristne etik.
 

”Så længe en dansk, homofil ambassadør er i Israel, vil det gå Danmark ilde!”