PROFETISK JOURNAL
www.noer.info
2007-03-30
0099

NÅR BIBELEN BLI’R ILLEGAL
(Frihedsberøvelse nr. 3)

Siden den 28. februar 2007 har det britiske parlament været i tænkeboksen; de folkevalgte mænd og kvinder har i de efterfølgende uger måtte overveje, om de skal tage det ny menneskerettighedsforslag til efterretning. Skal de ophøje den fremlagte rapports budskab til lov? Hvis det sker, vil det fremover blive de kristne forbudt at forkynde eller undervise ud fra Ny Testamentes lære. Det vil herefter blive betragtet som en overtrædelse af loven, hvis der i visse tilfælde ud fra Bibelen prædikes i kirkerne om ’synd’ – og det vil blive iagttaget som illegalt, hvis der i kristne skoler ud fra Ny Testamente tales om den kristne etik og antydes at visse seksuelle forholde er ’moralsk forkerte’.

Indholdet af denne paragraf vil kort og godt sige, at kristne undervisere fremover skal holde tand for tunge, når de taler til eleverne om ægteskabets betydning. Hvis de vover at sige, at sex udenfor ægteskabet er at betragte som ’utugt’, er de på et galt spor. Det er ’ulovligt’ og vil blive straffet. Hvis de drister sig til at erklære, at ægteskabet udelukkende er bestemt for en mand og en kvinde og ikke forordnet for mennesker af samme køn, betragtes en sådan undervisning som ’illegal’, der øjeblikkelig bør standses. Hvis på en kristen læreanstalt (eller på andre skoler) den kristne etik fremhæves som mere moralsk acceptabel end den homofil livsstil, bør der øjeblikkelig med loven i hånd skrides ind overfor en sådan lære. "Homoseksuelle bør ikke være underkastet belæring af den art," hedder det (’homosexual pupils are not subjected to such teaching’).

Efter at den nyligt udfærdigede britiske menneskerettighedsrapport har anbefalet Parlamentet at gennemføre ’Det store Forbud’ overfor landets troende, præciserer rapporten yderligere på hvilke område de kristnes rettigheder skal begrænses: (’To limit the manifestations of religious beliefs’ paragraf 44).

"Ifølge vor opfattelse," fortsætter JCHR-rapporten, idet den vender sig mod de kristne læreanstalter, "må bestemmelsen (om begrænsning af de troendes ytringsfrihed) ’klart referere til elevernes studieforløb (’curriculum’), så at homoseksuelle studenter ikke udsættes for religiøs undervisning, der erklærer deres seksuelle orientering for at være syndig eller moralsk forkastelig" (paragraf 65).

Hvis en lærer på en kristne skole vil læse apostelen Paulus’ Romerbrev for sine elever, påbydes han fremover at springe det afsnit af Ny Testamente over, hvor homoseksualitet omtales, som ’synd’ og ’vildfarelse’. Ej heller bør han læse andre skriftsteder fra Bibelen, som kunne antyde, at ægteskabsbrud eller utugt er ’moralsk forkert’ (idet også ’fri sex’ må opfattes som en ’seksuel orientering’). Det er især udtrykkene ’syndig’ eller ’moralsk forkert’ (’sinful or morally wrong’), som forbydes. Det vil sige, at store dele af Jesu lære og apostlenes undervisning betragtes som forkastelig i undervisningsøjemed. Ordene ’synd’ og den kristne etiske holdning med hensyn til ’moral’ godtages ikke længere i undervisningsforløbet (curriculum).

*

Nu vil kristne forældre indvende, at der findes EU-forordninger, der giver dem ret til at lade deres børn undervise ’efter deres religiøse overbevisning’. Disse bestemmelser fejes med denne rapport af bordet. "Vi byder regeringens godtagelse af disse bestemmelser velkommen," hedder det i rapporten. "Regulativerne (vedrørende denne ’illegale’ undervisning) gælder alle skoler… uden undtagelse! For at sikre sig, at der ikke kan være tvivl om, hvilke skoler rapporten har i sigte, tilføjes det: ’Den særlige art af skoler, som er for de troende (’faith schools’) bør ikke undtages (without any exemption).

*

I den foreliggende EU-traktat tales der i præambelen om ’Europas kulturelle, religiøse og humanistiske arv’. Samtidig er der en reference til de ’universelle værdier’. Der henvises altså her til værdier, der besidder absolut gyldighed overalt og til alle tider. En af disse ’absolutte værdier’ er ifølge ’den religiøse arv’ ægteskabet, der i den jødisk-kristne tradition fastholdes som foreningen mellem en mand og en kvinde. Denne åndshistoriske forudsætning er baggrunden for den moderne retsstat – og menneskerettighedsrapportens forslag om at udelukke de kristne fra retten til at ytre sig om dette spørgsmål er en undergravning – ikke blot af demokratiets inderste væsen – men af hele den åndelige arv, som Europa bygger på.

*

De, som stadig er af den formening, at heller ikke dette sidste anslag mod de troendes ret til at tale og skrive, prædike og undervise ud fra deres personlige overbevisning, skal tages alvorligt, børn huske, hvad der skete i efteråret 2004. I forbindelse med Europa Parlamentets godkendelse af Kommissionen, kom den italienske kandidat, Rocco Buttoglioni i vanskeligheder. I en privat samtale udtalte denne kommende kommissær for EU’s retspolitik og menneskerettigheder sig ud fra sin personlige overbevisning om homoseksualitet. Til skade for ham selv, citerede han én sætning fra Ny Testamente, som erklærer homoseksualitet for synd. Da han blev stillet til regnskab for denne overtrædelse, svarede han ærligt på spørgsmålene om hans ’personlige holdning til denne sag’. "Som privatperson," forklarede han, "anser jeg homoseksualitet for synd, men det vil ikke påvirke mit arbejde som kommissær." Han accepterede altså, at han i sin gerning var underlagt EU’s lovgivning, herunder traktatens bestemmelser om anti-diskrimination.

Men sagen var afgjort! Den italienske kandidat til posten tænkte i overensstemmelse med Ny Testamentes lære og i sit private liv havde han fortroligt givet udtryk for disse tanker. Ja, han havde citeret ét ord fra Bibelen: ’synd’ – og dermed blev han under hele verdens bevågenhed sendt hjem! Italien måtte stille med en ny kandidat, der måtte love hverken at tænke eller tale ud fra Ny Testamentes holdning til homoseksualitet.

Hvis en sådan fremgangsmåde kan gennemføres på højeste plan – i selve Europa Parlamentets kamp om værdier – bør ingen være så naive, at de tror, at de kan slippe fra den ny EU-lovs forlængede arm. Politiet vil banke på i de tidlige morgentimer, og folk, som er kommet galt af sted med at vise, hvad de tænker, vil blive ført bort. Alle de flotte løfter om ’religionsfrihed’ og ’retten til at tænke og tale frit’, er allerede ved at blive inddraget. Den ny britiske menneskerettighedsrapport lægger ikke skjul på Det ny Europas hensigter: De, der prædiker efter Bibelen, skal spærres inde! De, der underviser efter Ny Testamente, skal fyres! Kristne skoler skal lukkes! Kristne forlag skal forbydes! De troendes radio- og tv-stationer skal ophøre at fungere! Kirkernes skrifter, ugemagasiner og medlemsblade skal brændes! Kun medløberne skal have lov til at holde maskineriet gående. De, som tier stille eller kun taler systemet efter munden.
 

”Så længe en dansk, homofil ambassadør er i Israel, vil det gå Danmark ilde!”