PROFETISK JOURNAL
www.noer.info
2007-04-06
0100

KRISTENFORFØLGELSE PÅBUDT VED LOV
(Frihedsberøvelse nr. 4)

- med et par ’hverdagsglimt’ fra Løkken, Brønderslev og Horsens

Udviklingen i Det ny Europa går nu i den retning, at det fremover skal forbydes, at præsten og den kristne skolelærer fremstiller Bibelens lære som ’den eneste sandhed’. Hvis homoseksuelle føler sig chikaneret eller psykisk forulempet af en prædiken over – eller en undervisning ud fra apostlenes lære. Det bliver strafbart for troende at give udtryk for en etisk holdning, som bygger på Ny Testamente. Overgreb mod homofile skal ifølge loven straffes – men de paragrafer, som har beskyttet de troende, skal fjernes.

De første tegn på at denne praksis vil blive fulgt, er allerede blevet manifesteret ved en dansk domstol, og udviklingen i folkekirken og frikirkerne er skræmmende.

… og på de højeste poster i regering og folketing, i bladhuse og forlagscentre, i tv og radio kan sidde fjender af evangeliet, som er styret af lidenskaber, de ikke ønsker anklaget af Bibelens lære.

I dette fjerde og sidste indlæg i forbindelse med menneskerettighedsrapporten, som i slutningen af februar blev fremlagt for det britiske parlament – en rapport, som anbefaler ’begrænsninger af forskellige udtryk for religiøs overbevisning’ vil jeg søge at komme ind på de restriktioner, som begynder at vise sig i Danmark.

I den engelske rapports paragraf 55 lyder lovforslaget (i en lidt mere utilgængelig fremstilling) således: "I regulativerne om ikke-forskelsbehandling har overhuset (The House of Lords) fjernet spørgsmålet om forfølgelser eller efterstræbelser (harassment) på grund af religion eller trosoverbevisning. Ifølge vor overbevisning bør sådanne forfølgelser og efterstræbelser fortsat straffes, når det drejer sig om overgreb på grund af seksuel orientering, race eller køn, fordi netop disse forhold er nedarvet (these are inherent characteristics)."

JCHR (The Parliamentary Joint Committee on Human Rights) opmuntrer her regeringen til at ændre tidligere beslutninger, så at efterstræbelser eller forfølgelser fortsat skal erklæres for illegale, når det gælder ikke-forskelsbehandling af homofile, race eller køn overgreb mod borgernes religiøse overbevisning vil imidlertid ikke være at betragte som illegal. Efterstræbelser eller chikane af de troendes holdning (med hensyn til at give udtryk for Bibelens stilling til homoseksualitet) skal ikke blot være tilladt men ifølge loven være påbudt! Det vil herefter være samfundets pligt at skride ind overfor enhver henvisning til apostlenes lære i denne sag. Ny Testamentes ord om, at homoseksualitet er ’naturstridigt’ skal – hvis de nævnes offentligt i en prædiken eller udtales af en lærer overfor hans elever – straffes.

"Der er," forklares det i rapportens argumentation (paragraf 67) "en afgjort forskel på, at en lærer i en omfattende fremstilling af forskellige religioner beskriver disse religioners forhold til homoseksualitet – og så en direkte undervisning om, at en bestemt religiøs doktrin er objektiv sand (A particular religion’s doctrinal beliefs as if they were obejctively true)."

En sådan lovfæstet fremgangsmåde vil i fremtiden forbyde en kristen skole at have en religiøse ’ethos’. Ingen tidligere lovgivning er gået så langt som at understrege, at den kristne morallære, sådan som de fremstilles af apostlene i Ny Testamente, ikke tør betragtes som ’objektiv sand’ – og at kristne skoler derfor forbydes at fremstille deres undervisning i disse forhold som ’objektiv sande’. Bibelens lære må herefter ikke prædikes som den rene og skære sandhed; den må ikke indgå i skolens undervisning som absolut sand. Forældre må ikke fremover opdrage deres børn ifølge deres overbevisning om, at Bibelens lære er sand. Sker det, er det strafbart, og de skyldige skal stilles for retten.

En ildevarslende udvikling i dette forhold viser sig i Danmark ved en dom, som for nylig er blevet fældet i Retten i Brønderslev.

En tidligere bagersvend har fået tilkendt 100.000 kroner i erstatning efter at have været udsat for chikane af sin tidligere arbejdsgiver. Ifølge de nordjyske medier og TV2 har bagersvenden lagt sag an mod sin arbejdsgiver i Løkken, fordi han følte sig ’groft chikaneret’ efter at han ’sprang ud som homoseksuel’. Af de foreliggende oplysninger vides det ikke på hvilket chikane-grundlag, at Brønderslev retten har givet bagersvenden medhold. Men han får 100.000 kroner, fordi han er blevet ’diskrimineret’.

Den faglige konsulent i Nærings- og Nydelesmiddelforbundet anser ifølge dagspressen dommen som ’en vigtig sejr’. "Jeg er glad på bagersvendens og alle medlemmers vegne," udtaler han. "Vi kan bruge denne sejr til at løfte en pegefinger overfor arbejdsgiverne og minde dem om, at de skal sørge for et psykisk godt arbejdsmiljø," siger han.

Sagen synes i første omgang ikke at have noget at gøre med den britiske rapports forslag om ’begrænsning af de troendes manifestationer’. Men den anviser en retning. Hvis en dansk dommer finder Ny Testamentes identificering af homoseksualitet som ’en grov chikane’, vil Bibelens udtryk som: ’vildfarelse’, ’naturstridig’, ’skamløs’ og ’vanærende lidenskab’ være strafbare – og hvis en homofil føler sig ’psykisk forulempet’ ved en prædiken eller en artikel – ja, en privat samtale, hvor Bibelen i forbindelse med dette emne citeres, kan han kræve erstatning og få op til 100.000 kr. udbetalt.

"Vi kan bruge denne dom til at løfte en pegefinger…" hedder det i fagforbundets kommentar. Dommen ’betragtes som en sejr’. Den første af sin slags. Men der vil snart komme andre lignende sager. Søgelyset rettes mod de troende. De har nogle ord i deres bog, som ifølge menneskerettighedsrapporten søges slettet af det danske sprog. De skal i forbindelse med homoseksualitet fjernes fra de troendes ordforråd. Deres kirker og skoler skal ’renses’ for sådanne påstande.

*

Dette er et hverdagsglimt fra et bageri i Løkken og domhuset i Brønderslev. Hvorledes ser det ud i den kristne menighed i Danmark?

Folkekirkens bisper har udsendt en vejledning for kirkelig velsignelse af registrerede partnerskaber. Det vil sige, at kirkens åndelige ledere er uden for fare! De vil aldrig i nogen prædiken eller udtalelse stemple homoseksualitet som ’synd’ eller ’moralsk forkert’, idet de jo har forordnet en ’kirkelig velsignelse’ af disse forhold. Lovens lange arm rækker derfor ikke ud efter dem!

Derfor vil søgelyset herefter rette sig mod frikirkerne – eller rettere sagt: ’Fundamentalisterne’. (I gamle dage blev sådanne troende kaldt for ’de bibeltro’ men der anvendes nu et mere negativt ladet ord om dem, der betragter Bibelen som Guds ord og apostlenes lære som en ’objektiv sandhed’).

Et eksempel på frikirke-udviklingen gives i marts-nummeret af den kristne månedsavis ’Domino’, som bringer et interview med præsten for Horsens Pinsemenighed, Flemming Olesen. Han siger blandt andet: "Hvis folk skal have mulighed for at komme, som de er, og blive døbt med det samme og komme i gang med et frivilligt engagement i kirken, må den naturlige konsekvens vel være, at ham i pinsekirken i Horsens kan have en homoseksuel trommeslager i lovsangsbandet og en kleptoman til at dele nadver ud?"

Dette er – sådan som det her fremstilles – korrekt! Ved en første gennemlæsning af denne udtalelse må et sådant forløb være fremgangsmåden! Forudsætningen for kleptomanens og den homoseksuelles dåb er nemlig, at der ifølge Skriften finder en livsforvandling sted. Om kleptomanen hedder det i Ny Testamente: "Den, der stjæler, må ikke mere stjæle" (Efeser 4:28); ligesom løgneren "skal lægge løgnen bort og tale sandhed", således må den tyvagtige ikke længere "give plads for Djævelen" (v.25-27). Om den homoseksuelle hedder det: "Far ikke vild! Hverken utugtige eller afgudsdyrkere eller ægtesskabsbrydere eller mænd, der ligger i med mænd… skal arve Guds Rige. Sådan var nogle af jer engang, men I blev vasket rene, I blev helliget, I blev gjort retfærdige ved Herren Jesu Kristi Navn ved vor Guds Ånd!" (1.Kor. 5:9-11)

Der har altså i Korintermenigheden været homoseksuelle; men de ændrede livsstil og ’blev vasket rene’ og ’blev helliget og retfærdiggjorte’. Det forvandlede liv er en realitet!

Derfor synes forløbet i pinsekirken i Horsens at være skriftmæssigt i orden. Kleptomanen, som ’bærer nadveren rundt’, og ’den homoseksuelle trommeslager’ er nemlig, så vidt jeg forstår sammenhængen – "blevet døbt…"

Det vil sige, at de begge herefter kan gentage apostelens ord i forbindelse med dåben: "Hvad følger nu heraf? Skal vi blive i synden for at nåden kan blive så meget større? Aldeles ikke! Hvordan skulle vi, som er døde fra synden, stadig kunne leve i den. Vi blev begravet sammen med Ham (Jesus) ved dåben til døden, for at også vi, sådan som Kristus blev oprejst fra de døde ved Faderens herlighed, skal leve et nyt liv" (Rom.6:1-4).

*

De troende vil kunne gå langt med Pastor Flemming Olelsen i hans iver efter at se en åndelig vækkelse i Horsens samt i hans erklæringer ’ikke at ville sætte etiketter på folk’… men hvis det under de nuværende omstændigheder må være mig tilladt som en gammel Herrens tjener at give Horsens unge prinsepræst et råd, så bør han være opmærksom på to forhold: Det ene forhold drejer sig om det lovsangskor, der – hvis velsignelsen skal fortsætte – ikke må vække Herrens mishag. Hvis det sker, kan Åndens salvelse forsvinde, og koret vil da fortsat kunne udvikle sig til et professionelt og smart lovsangsband med en vis udstråling, men et vigtigt element vil mangle! På det plan af menighedsengagement, som hedder ’trommeslager’, forekommer også en etisk fordring – og hvis den unge mand ved trommerne endnu befinder sig i en proces, hvor han ikke er kommet fri af det syndige forhold, som Ny Testamente omtaler som ’at ligge i med mænd’, er trommeslageren måske bedre tjent med i kærlighed og omsorg at blive hjulpet på en anden måde.

Det andet forhold i Horsens menighed er mere alvorligt: "Kleptomanen, der bærer nadveren rundt!"

Menighedens unge præst er ifølge Skriften ansvarlig for, at nadveren forløber på en ’værdig måde’ (1.Kor.11:27). Hvis dette ikke sker, kan der ved brødets brydelse forekomme ’en forsyndelse imod Herrens legeme og blod’ (v.27). Konsekvenserne er forfærdelige! Det er (som apostelen fremstiller det) muligt ’at spise og drikke sig en dom til’ – og hvis det sker, vil der i menigheden være ’mange syge og svage’ – og ikke så få vil sove hen!"

Jeg vil derfor råde menighedens præst til at tage sagen op til fornyet overvejelse. Forekommer der med hensyn til kleptomanens omdeling af nadverelementerne noget, der i Herrens øjne kunne være ’uværdigt’. Der er ikke her tale om at ’sætte etikette på folk’ – men der bør gives agt på at kleptomanen er ’holdt op med at stjæle’ og at den homoseksuelle ikke længere ’ligger i med mænd’!

*

Hvorfor nævner jeg dette hverdagsglimt fra Horsens? Fordi det (ligesom det korte glimt fra bagerbutikken i Løkken) har at gøre med en større udvikling! Massive antikristelige kræfter er ved at blive kørt i stilling, og det er vigtigt, at der blandt de troende ikke findes medløbere, der på grund af uforstand eller ulydighed går djævelens ærinde!

"Kære børn," skriver apostelen Johannes, "det er den sidste time, og som I har hørt, at Antikrist skal komme, er der nu fremstået mange antikrister" (2:18).

Tilslutningen til EU, der med et nyt forfatningsforslag vil befordre denne ny lovgivning mod de kristne, er stigende i Danmark. Menighedsmålingerne siger, at 72% af befolkningen er EU-tilhængere. Blandt de unge er det mere end 76%. De troende bør være opmærksomme på, at de med deres holdninger ikke medvirker til deres egen undergang! Nye antikristelige love, som åbner op for kristenforfølgelse, er på trapperne…

*

Afsluttende bør jeg tilføje, at den Human Rights rapport, som nu skal arbejdes igennem det britiske parlament, tegner dystre perspektiver for Det ny Europa. Af komiteens 11 medlemmer er parlamentsmedlemmet, Evan Harris, som er ærespræsident for Den Demokratiske Kampagne for Lesbiske og Homoseksuelles Rettigheder samt vicepræsident for De Homoseksuelles og Lesbiske Humanistiske Association. Han har som sådan været med til at formulere det angreb, som i den omtalte rapport rettes mod de kristne.

Sporene skræmmer! På vigtige poster blandt Europas statsmænd, politikere, medie- og finansfyrster sidder folk, som er styret af de – ifølge Bibelen – ’laveste lidenskaber’; de vil fremover i stadig større grad lade deres vrede gå ind over de kristne!
 

”Så længe en dansk, homofil ambassadør er i Israel, vil det gå Danmark ilde!”