PROFETISK JOURNAL
www.noer.info
2007-06-08
0111

EN STRIMMEL – ’TUSINDÅRSRIGE’
(Ørkenvejen nr.5)

… lige midt gennem det hede ørkensand!

Det er ingen tilfældighed, at profeten Esajas, når han for vore øjne udmaler med hvilken pragt, ørkenen skal blomstre – da pludseligt understreger: "Der skal være en banet vej!" (35:8) Denne oplysning anføres ikke som en sidebemærkning! Det er ikke en biting. Ikke en let henkastet information. Nej, det er en central og yderst vigtig sag. Faktisk fokuserer profeten på denne åbenbarelse. Det er, som om alt lyset fra hele kapitlet falder på denne ene sætning: "Den banede vej".

Baggrunden for denne enestående præcisering og identifikation af dette ørkenfænomen har at gøre – tror jeg ’ med ’de åbenbarede begivenheders forløb…

Hvad jeg mener med det? Altså udtrykket: ’De åbenbarede begivenheders forløb’?

Nuvel dette spørgsmål ønsker jeg i det følgende mere detaljeret at besvare, men her kan jeg sige så meget, at ’de åbenbarede begivenheders forløb’ er knyttet til det guddommelige princip, der hedder: ’Dispensationer’.

… og også dette begreb vil jeg indledningsvis klargøre: Når der tales om ’dispensation’, drejer det sig om ’husholdninger’. Det vil sige forskellige perioder i Guds frelsesplan.

*

Jesus omtaler dette forhold i forbifarten, når han om sin forløber Johannes udbryder: "Fra Johannes Døbers dage indtil nu – og i sammenhængen tilføjer: "Alle profeterne og loven har indtil Johannes været… (Matt.17:12-13).

Han inddeler altså ’begivenhedernes forløb’ i forskellige afsnit: Der er noget før – og der er noget efter.

Således er det også med det kommende Messiasrige: Der er noget før, og der er noget efter.

*

Jeg tør således påstå, at ’den banede vej i ørkenen’ er før det kommende Fredsrige. Men hele ørkenens blomsterpragt vil fremkomme i selve Messiasriget.

Dog sådan at forstå, at ørkenvejen vil opleve ’den kommende verdens kræfter’ (Hebr.6:6). Den vil være en forløber på Messiasriget… et tegn og et varsel om de ting, som skal komme! ’A transitory administration’.

Lad mig forklare: Efter omhyggeligt i fire tidligere afsnit at have gennemgået betydningen af den vej, som i Bibelen kaldes for ’Den hellige Vej’ (Es.35:8) vil jeg nu søge at stedfæste vejens beliggenhed i Israels ørken.

Jeg har følgende 7 grunde til dette:

1. Den første grund til, at jeg er opsat på at forklare dette, er den enkle, at ørkenvejen – ifølge Bibelens forudsigelser – skal forberedes! "Ban en vej i det øde land," siger profeten (Es.40:3).

2. Nødvendigheden af dette forsøg på at finde frem til den nøjagtige beliggenhed af ørkenvejen er yderligere forårsaget af den udbredte opfattelse, at ’vejen’ udelukkende bør opfattes åndeligt. Profetien om ’den banede vej’ og forudsigelsens opfyldelse har allerede fundet sted," vil adskillige hævde. "Johannes Døber banede en åndelig vej i det jødiske folks hjerter forud for Jesu komme. Historien om vejen må herefter betragtes som et afsluttet kapitel."

3. Idet jeg støtter mig til Jesu egne ord om ’Elias, der skulle komme’ (Matt.11:14) og den klare skillelinie, Han (som jeg har anført overfor) sætter mellem den tid, der er før Johannes og de dage, der skal komme efter Døberen, finder jeg det rigtigt straks at søge efter den ørkenvej, hvor Herrens herlighed på en særlig måde skal åbenbares. "Ban Herrens vej i ørkenen. Herrens herlighed skal åbenbares, og alle mennesker skal se den. Herren selv har talt!" (Es.40:3+5)

4. Yderigere er jeg bevæget af den forjættelse, at denne ørkenvej, som her på jorden banes under tidens og forgængelighedens åg, hører det kommende rige til. "Ørkenen og det tørre land skal glæde sig," udbryder profeten (Es.35:1), "Ødemarken skal juble og blomstre," – og det er næppe fejlagtigt, at så mange bibelkommentatorer erklærer, at denne ’glæde’ og denne overvældende ’jubel’ hører Messiasriget til. Ødemarken skal ikke blot ’blomstre som rosen’ men den skal ’juble med stor fryd’! (Es.35:2) Denne overvældende jubel og fryd synes at være vakt ved Jesu tilsynekomst. Ørkenen bliver ikke kun genstand for en frodighed, der sammenlignes med ’Libanons herlighed’ eller Karmels og Sarons pragt" (35:2). "Nej," udbryder profeten: "De skal se Herrens herlighed, vor Guds pragt" (v.2).

Imidlertid står det mig klart, at i samme omfang og kraft, hvormed den ganske Arava-ørken vil blive frodig og grøn, juble og fryde sig i Messiasrigets skønhed og pragt – således vil Herren skabe sig et vidnesbyrd her i tiden! "Der skal være en banet vej," erklærer profeten (Es.35:8): En strimmel ’tusindårsrige’ forud for selve Fredsrigets gennembrud. Et Messias-tegn, der baner vej for Hans andet komme. "Se, Jeg sender profeten Elias til jer, før Herrens dag kommer," erklærer profeten Malakias (3:23). "Ja," bekræfter Jesus: Elias skal komme og genoprette alt!" (Matt.17:11) Dette udsagn indebærer næppe, at ’alt er genoprettet, når Jesus kommer’ – men det forudsiger, at der midt gennem Israels ørken er en ’banet vej’, hvorpå det kommende riges kræfter er manifesteret (Hebr.6:6)

"Da skal blindes øjne åbnes og døves ører lukkes op, da springer den halte som hjorden, den stumme tunges bryder ud i jubel" (Es.30:6).

5. At netop denne herlighedsåbenbarelse finder sted på ørkenvejen fremgår af tekst-afsnittets sammenhæng. Efter fremtidssynet om de kraftige gerninger, der står nævnt som medfølgende tegn i Jesu- og disciplenes gerning, forsætter Esajas: "For vand vælder frem i ørkenen, bække i ødemarken. Det hede sand bliver oaser, den udtørrede jord til kildevæld" (35:6-7). Efter således at have beskrevet dette ørkenmirakel, fortsætter profeten: "Der skal være en banet vej, Den Hellige Vej, skal den hedde (35:8).

Det er (forud for Herrens komme) ikke over hele ørkenen, at de mægtige, fysiske mirakler finder sted – ej heller vil kilderne springe over den ganske ødemark og gennem hele den udbredte Aravadal (forud for Kristi Riges gennembrud) – men på ’den banede, Hellige Vej’ vil det ske! Der vil et Elias-tegn fremstå, og Israels folk vil forstå, at Messias kommer snart.

6. At ørkenvejen ikke kun er en åndelig vej (som mange vil påstå) fremgår af profetens beskrivelse: "Det bliver en vej, for Hans folk at gå på," siger Han og fortsætter: "Dér skal de løskøbte vandre. Om de øvrige siger han, at de ikke skal færdes på den. Hele spørgsmålet tyder på en bogstavelig anvendelse af den banede vej. Som ved Herrens majestætiske tilsynekomst en virkelig flugtvej kløves gennem Oliebjerget (Johs.14:4), således skal der banes en vej for Ham gennem ørkenen forud for Hans komme.

7. Det syvende og sidste argument, som jeg vil fremføre for, at ørkenvejen virkeligt, fysisk og geografisk skal banes i ørkenen, er personligt. Det er ikke – som ved de andre seks punkter – Skriftens vidnesbyrd, men min egen personlige oplevelse, jeg støtter mig til. Efter 25 års rejse med Pilgrim Convoy’en er den ankommet præcis til det sted, hvor – sådan ser jeg det – ørkenvejen skal tage sin begyndelse. Dette vil jeg nærmere – og ud fra Guds Ord – begrunde i det følgende.
 

”Så længe en dansk, homofil ambassadør er i Israel, vil det gå Danmark ilde!”