PROFETISK JOURNAL
www.noer.info
2007-07-27
0120

BOSRA – DET STORE OPGØR?
(Ørkenvejen nr.12)

… verdenshistoriens største slagmark

Hvis det er sandt, at Bosra i Edom har noget at gøre med den dag, som i Bibelen omtales som ’Gud den Almægtiges store dag’ – da er stedet ikke ubetydeligt. Dets lokale og geografiske placering må da nøje udpeges, og det må med den største agtpågivenhed udforskes, om de troende har fået nogen særlig opgave betroet i denne forbindelse.

I et tidligere afsnit har jeg søgt at prædike, at det sted, ’der på hebraisk kaldes Harmagedon (Åb.16:16) ikke er angivet som en slagmark. Selvom mange har hørt om ’slaget ved Harmagedon’, så erklærer Johannes, at han i sit syn kun har set Harmageddon som et ’samlingssted’.

"De går ud til kongerne i hele verden for at samle dem," fortæller apostelen og fortsætter: "Og Han samlede dem på det sted, der på hebraisk hedder ’Harmagedon" (Åb.16:16).

Der er forskel på det sted, hvor hærene samles og de forskellige enheders opgaver fordeles – og så det sted, hvor selve slaget udkæmpes. Slagmarken for endetidsslaget udpeges af profeten Esajas som Edom omkring byen Bosra.

Når nu dette er tilfældet, ville jeg nødigt bosætte mig på det sted – ja, jeg ville være opmærksom på ikke at slå mig ned i nærheden af Bosra i Edoms bjerge. Hvad jeg byggede ville blive ødelagt, og hvad jeg såede ville blive trampet ned og tilintetgjort. Det ville være som at bo i nærheden af en vulkan, der når som helst kunne komme i udbrud, og de glødende lavastrømme ville sætte alt, hvad jeg ejede, i brand.

Nu vil nogen med rette kunne spørge: "Jamen du har jo slået dine teltpæle ned kun få kilometer fra Bosra, og Edom ligger lige foran dine øjne? Hvorledes kan du gøre dette og samtidig opfordre andre til at flygte langt væk fra dette område?"

Mit svar er: "Det kommer an på, på hvilken side, af ’skillelinien’, du opholder sig!"

"Skillelinien?"

"Ja, der går en skillelinie lige gennem Aravadalen. Hvis du går mod øst, kommer du ind i svovl og blod og krig, og hvis du går mod vest kommer du ind i en blomstrende dal, hvor du kan følge en banet vej, som er beredt til kongens komme."

Er det en sag, som er kendt?

Ikke i øjeblikket! Faktisk ved kun få, hvad der vil ske ved Bosra i Edom. Men profeten siger, at hele verden vil få besked. Ikke kun, når selve begivenhederne finder sted – men forinden. Dette budskab hører med til ørkenvejens bestemmelse. Herren vil på denne ’banede vej’ gøre sit endetidsprogram kendt. Det vil ske ved tegn og undere og den salvede forkyndelse, men hører til de afsluttende begivenheder.

Hvad der skal ske i Aravadalen kun få kilometer fra det sted, hvor jeg er beliggende med vor ørkenlejr og præcis i det område, hvor ørkenvejen – den såkaldte ’Hellige Vej’ – må tage sin begyndelse, vil ikke foregå i en ravnekrog. Hele verden vil blive gjort opmærksom på disse begivenheder. Ikke en levende sjæl vil være ubekendt med dette storværk.

Af samme grund begynder profeten at påkalde sig folkeslagenes opmærksomhed. Noget vældigt er ved at indfinde sig. Det sted, som i dag regnes for ukendt og bortgemt vil komme i folkemunde.

"Kom og hør, I folkeslag," råber Esajas, "Jorden med alt, hvad den rummer, skal høre!" (34:1)

Det, som han her vil tale om, og som hele verden skal forberedes på, er de begivenheder, der skal finde sted i det område, som Gud har udset til at være en særlig betydningsfuld ørkenstrækning. De, som ikke vil høre om noget sådant, slipper ikke for at få besked, og de, som på forhånd vil benægte, at regionen omkring Bosra er et helt specielt sted i Guds frelsesplan, kommer til at indse, at de tog fejl.

Hvis Gud gennem profeten erklærer, at ’verden med alle dens skabninger’ skal blive vidne til netop dette steds betydning (v.2), så vil alles øjne en dag rette sig mod denne ørken.

*

Hvad vil ske på Edoms bjerg ved byen Bosra, som jeg hver dag kan betragte overfor mit bosted ved Givat Hazeva? Er det en sag, der er værd at tale om? Er det en begivenhed, som vil få indflydelse på verdensudviklingen og det enkelte menneskers liv? Vil det forudsagte, som skal hænde i Edom, få nogen betydning for fremtiden? Har det noget at gøre med et afgørende vendepunkt i verdenshistorien? Har Bosra ved Edom nogen indflydelse på Guds Rige og Messias snare komme? Kun hvis der kan svares med et ’ja’ til disse spørgsmål, er det værd at undersøge sagen nærmere…

Profeten svarer på denne erklæring. Han siger, at stedet er af en så afgørende betydning for verdensudviklingen, at der aldrig har været – ej heller vil være – noget sted på jorden, der vil komme til at opleve en så afgørende hændelse, samt at der ikke eksisterer noget område, der vil få en sådan betydning for fremtiden og alle verdens riger og folk, som netop dette sted.

Når dette er sagt, og før jeg går i detaljer og giver mig til at beskrive, hvad der med udførelsen af en sådan stordåd vil finde sted ved Bosra – så tør jeg måske i al beskedenhed indføje, at stedet som sådan også er afgørende for Jesu komme og for den forberedelse til Hans tilsynekomst, som har med ørkenvejen at gøre!

Hvis stedet altså har en central betydning i det guddommelige program, så kan jeg ikke tillade mig at sige, at for mig har det kun en periferisk betydning – og hvis Bosra står anført i Den Hellige Skrift med så store bogstaver, så kan hverken jeg eller nogen anden tillade sig at gøre stedet og dets bestemmelse til en ubetydelig parameter. Da må ’den, der taler, tale som Guds Ord’ (1.Pet.4:11) – og det vil sige at kalde hele verden til vidne med ordene: "Kom og hør i folkeslag, hvad Gud har i sinde at gøre ved byen Bosra i Edom."

På dette af profeten Esajas særligt omtalte og udpegede sted, skal ’Herrens vrede ramme alle folkene’ (Es.34:2). Det skal ske ved, at ’Hans harme udgydes over alle folkenes hære’ (v.2).

Det vil med andre ord sige, at verdens største troppe koncentration vil finde sted på netop dette sted. Hele klodens militære kraft vil blive dirigeret til det område, som geografisk betegnes som ’Bosra i Edom’. Alverdens allierede styrker vil med mænd og materiel blive samlet på sletterne bag denne bibelsk udpegede bjergkam for at opleve en katastrofe, som der ikke findes magen til i verdenshistorien. Netop på dette sted vil ’Guds harme og vrede ramme alle folkeslagenes hære’ – og Den Almægtige vil ved Bosra gøre regnskabet op med samtlige nationer og folk udover den hele jord.

Det er på dette sted, at det ord vil gå i opfyldelse, som apostelen Johannes har set i et fremtidssyn, og hvorom han skriver: "De går ud til kongerne i hele verden for at samle dem til krigen på Gud den Almægtiges store dag’ (Åb.16:14).

Hvem er det, der ’samler alverdens kriger til den sidste krig’?

Det er tre dæmonånder.

Tre dæmonånder? Hvor kommer de fra?

De kommer fra ’dragen’, som er Satan, fra den falske profet og fra dyret; Johannes, apostelen, forklarer det således: "Jeg så, at der ud af munden på dragen og ud af munden på dyret og ud af munden på den falske profet kom tre urene ånder, der så ud som frøer. For de er dæmonånder, og de gør tegn. De går ud til kongerne i hele verden for at samle dem til krigen på Gud den Almægtiges store Dag" (Åb.16:13-14).

Hvis det er sandt, at alle disse besynderlige begivenheder har som sigte at samle hele klodens allierede militære magt på et sted, hvor ’Guds harme og vrede skal ramme hele jordens hærmagt’ – da er det af betydning at finde ud af, hvor dette sted kan lokaliseres samt at undersøge, om de troende i den forbindelse har fået besked på at foretage visse forberedelser i den forbindelse.
 

”Så længe en dansk, homofil ambassadør er i Israel, vil det gå Danmark ilde!”