PROFETISK JOURNAL
www.noer.info
2008-01-18
0147
 

OVERSÆTTELSE AF MATTÆUS
... baggrund, metode og formål!

Hermed begynder en fremadskridende og for øjeblikket, ufuldendt oversættelse af Mattæusevangeliet. Det drejer sig om et arbejdsmanuskript med tilknyttede bibelhenvisninger. Udgangspunktet for dette initiativ er bl.a. et levendegjort afsnit fra Bibelens 119. salme, som i hvert eneste af de 176 vers giver udtryk for dette ene grundsyn: ’Guds ords herlighed og kraft’. I det 160. vers af denne vældige og alfabetisk opbyggede salme står skrevet: "Summen af dit ord er sandhed, og hver eneste af dine retfærdige domme varer til evig tid."

Baggrunden for det foreliggende initiativ er, at der i vor tid lyder fornyede røster om, at det kun er ’summen’ af evangeliernes budskab, folk skal lytte til. "Det enkelte afsnit har ikke så stor betydning," siger man og fortsætter: "og det enkelte vers kan ændres, så at en moderne oversættelse herefter udelukkende gengiver en fortolket mening. "Dette kaldes af eksperterne for ’en meningsbaseret oversættelse’."

En anden holdning til oversættelse af bibelske tekster er denne: Det er oversætterens opgave at lade Gudsordet, dets mønster, forbindelser og nøje videregivelse af dets oprindelige nedskrevne indhold komme tydeligt til syne. Oversættelsens målsætning må derfor være - så vidt det er muligt og med ærefrygt – at gengive den sagligt rigtige betydning af grundteksten. En afvigelse fra den ordrette oversættelse tør kun forekomme, hvor det forhåndenværende sproglige udtryk kunne misforstås, eller hvor det i oversættelsen mest nøjagtigt kan formuleres på anden måde. Tilføjelser eller udeladelser bør så vidt muligt undgås.

 

PERSONLIG BAGGRUND

For mere end 30 år siden blev jeg opfordret af Tyndale House Publishers, Wheaton, Illinois, USA, til at udarbejde det grundlæggende arbejdsmanus til en dansk oversættelse af Det Nye Testamente af Living Bible. Det blev til et fem års rigt samarbejde med et team af teologer, græskkyndige og danske sprogeksperter. Især glædede jeg mig over det varme og frodige arbejdsfællesskab med forfatterparret Poul og Kirsten Hoffmann. Resultatet blev det første ny testamente på hverdagsdansk.

Det samvittighedsmæssige grundlæg, jeg havde for at kunne deltage i dette team (af troende og åndsfyldte teologer, forlags- og sprogfolk) var en stadig præcisering af, at det ikke drejede sig om en oversættelse af Ny Testamente men om en parafrase af evangeliet – hvilket også tydeligt fremgik af udgivelsen.

Når jeg i dag ser, at ordet ’parafrase’ (genfortælling, eventuelt med tolkning af ikke umiddelbart forståelige passager) er strøget af de seneste nudanske udgaver, må jeg bedrøves. Omskrivningerne, udeladelserne og fordrejningerne er – i hvert fald for Det Danske Bibelselskabs vedkommende – så mangfoldige, at det må betragtes som ’falsk varebetegnelse’ at kalde dets såkaldte ’mundrette værk’ "Den Ny Aftale", for en oversættelse! Ja, jeg må i dag ængstes for min egen andel i det første danske initiativ af den art på dette område.

Det er ubestrideligt, at forsøgene på at skabe mere forståelige bibel-udgaver i mange tilfælde har bragt velsignelse med sig. Dog, når jeg ser, hvad der følger i kølvandet på disse friere former for gengivelser, må jeg bede Gud tilgive mig, at jeg gjorde fælles sag med det første projekt. Ja, jeg føler mig drevet til om muligt at dreje filmen tilbage for – så langt det kan lade sig gøre – at sætte de ombyttede ord på plads igen.

Mine kvalifikationer dertil er næppe de bedste. Jeg arbejder ud fra de europæiske hovedsprog, tysk, fransk og engelsk og anvender med flid den norske ’Bibelen, Guds Ord’, der er baseret på den gamle, anerkendte King James oversættelse. Det græske og hebraiske behersker jeg ikke men finder fornøden hjælp i håndbøger og opslagsværker. En halv snes års ophold i Israel har løftet en flig ind til det hebraiske, og mit græske ’vocabulaire’ udvides dagligt. Fem års elementær-studier i latin er mig en hjælp med hensyn til det grammatiske. Mit største aktiv er sikkert det sprogøre, der følger med en journalistuddannelse samt den umiddelbare indførelse og medleven i de bibelske tekster, som er forbundet med snart 50 års forkyndelse af Guds Ord.

 

METODE

Min metode er en første nøje håndskreven nedskrivning af den bibelske tekst, som jeg samtidig vers for vers sammenligner med gengivelserne i græske opslagsværker. Dernæst gennemgår jeg ord for ord mulighederne, som er foreslået i andre udgaver på de europæiske hovedsprog. Ofte gør jeg brug af internationale bibelkommentarer. I tvivlstilfælde holder jeg mig tæt til den engelske King James-oversættelse, sådan som den til dels er gengivet på norsk. Ligeledes efterprøver jeg ’vanskelige’ ord ud fra ’The Concordant version (A.A. Knoch 1926), som giver mig anledning til ud fra græsk- engelske bibelhenvisninger at få en bedre forståelse af det græske ord. Det samme gør sig gældende m.h.t. Thoralfs Gilbrants interlineare græsk-norske studiebibel samt D. Eberhard Nestles ’Sprachlicher Schlüssel zum Griechischen Neuen Testament’ (Basel 1952). Ofte har den svenske Bibelkommissions oversættelse af Ny Testamente, 1981, været en god vejledning. Ikke mindst med hensyn til note-materialet. Dr. Louis Segond’s franske oversættelse samt ’La Bible des Peuples’ (Paris, 2002) har ydet støtte, Luthers og ’Die Elberfelder Bibel’ har været trofaste følgesvende, og både 31,- 48,- og 92- autoriserede danske oversættelser har været til en nøjere efterprøvning. Som oversættelsen skrider frem tilføjer jeg ud fra hvert vers bibelsk notemateriale.

Den sidste fase af metoden ligger nu i at publicere den oversatte tekst på MEDLEMSSIDEN: ORDET. På den måde kan alle medlemmer af foreningen Ny Pagts Fællesskab følge med i den møjsommelige proces – og da det som omtalt drejer sig om et arbejdsmanuskript, står det åbent for dem, som interesserer sig for denne opgave, at komme med forslag og korrektioner. Ethvert seriøst indlæg vil blive overvejet.

 

OVERSÆTTELSENS FORTSÆTTELSE

Oversættelsesarbejdet begynder med Mattæus’ evangeliet. Om Gud vil, og jeg lever, har jeg på hjerte at fortsætte med Romerbrevet og det øvrige Ny Testamente. Apostelen Jakob advarer imidlertid mod at planlægge for store projekter. "I er jo kun en tåge," siger han, "som ses en kort tid og så svinder hen (Jak.4:13). Men skulle pennen falde ud af hånden på mig, vil en anden gribe den for at fastholde Gudsordets urokkelige og uforanderlige betydning iblandt os. Dette er mere nødvendigt end nogensinde, for underlige lærdomsvinde er ved at blæse op. "Ved menneskers terningekast og med snedighed vil de søge at føre os på lumske afveje" (Ef.4:14).

 

På grund af det voksende arbejde her i Israels ørken, den udvidede rejsetjeneste og omsorgen for den store familie (to bryllupper i år), er timerne talte.

"På den tid tog Jesus til orde og sagde: "Jeg takker Dig, Far, himmelens og jordens Herre, at du har skjult dette for vise og kloge og åbenbaret det for umyndige" (Matt.11:25).
 

15. Januar, 2008
Zins Ørken, Israel
Johny Noer

Tryk her for at gå til medlemssiden ORDET