PROFETISK JOURNAL
www.noer.info
2008-02-22
0151
 

DEN STORE NEDTÆLLING
(Den Hellige Vej Nr.1)

Kan et kryds i kalenderen have nogen stor profetisk betydning? En dag, der synes at være som alle andre dage? Hvorpå kan vi kende, at en eller anden form for nedtælling begynder? Hvorledes kan vi lære og forstå tidens tegn?

"Ved aftenstid siger I: Det bliver godt vejr i morgen, for himlen er rød, og om morgenen siger I: Det bliver dårligt vejr i dag, for himlen er rød og truende. Himlens udseende forstår I at tyde, men tidernes tegn kan I ikke tyde…" (Matt.16:2-3).

Disse ord fra Jesu mund gør det klart, at mennesket har en evne til at fatte og begribe tegn til tiden.

Et af de største profetiske tegn, som Bibelen giver med hensyn til, hvorledes de sidste bevægende dage vil forløbe, er profeten Daniels forklaring om de ’70 uger’.

Denne uhyrde vigtige forudsigelse står nedskrevet på et lille afsnit og kun 7 vers – men den indeholder i sin fortættede form ikke blot de sidste dages dramatiske endetidsforløb men hele opfyldelsen af den triumferende afslutning af Guds program.

Grunden til, at jeg vil ransage dette skriftafsnit for en dybere forståelse, er den kendsgerning, at jeg mener at være vidne til et tegn, der i sin ringe og beskedne forekomst kunne være indvarslingen af en hel ny æra. Daniels profeti interesserer mig ikke blot som et stykke ’overstået historie’ og ikke kun som et spændende fremtidssyn men som en højaktuel begivenhed, der – til min egen forundring – synes at tage form lige foran mine øjne.

"Men denne skat har vi i lerkar," siger apostelen og tilføjer: "For at den overvældende kraft skal være Guds og ikke vores" (2.Kor.4:7). En første tilkendegivelse af en første form for en første opfyldelse af Daniels profeti, er så overvældende, at den nødvendigvis må forekomme som den ringeste og mest ubetydelige begivenhed. Som enhver anden ægte herlighedsåbenbarelse må den være klædt i den fattigste og mest beskedne dragt. Den må i sandhed findes som en skat i lerkar – den må i et og alt ligne Betlehem-underet, hvor himlen stod stille og hele engleverdenen var i bevægelse, men hvor menneskene, som søgte, kun fandt et barn liggende svøbt i en krybbe.

Dette er, hvad jeg i det følgende har at præsentere. En for verden lille og ubetydelig hændelse, som – for mig at se – kan være indvarslingen til en første afdækning af det endetidsforløb, som Daniel skildrer i hans forudsigelse af de 70 uger.

Før jeg kan berette, hvad et er for en begivenhed, jeg hentyder til, må jeg nærmere beskrive, hvad det er, at Daniel i sine syv sensationelle skriftvers lægger på bordet. Det må jeg gøre – ikke for at skabe nogen unødig bestyrtelse eller uvelkommen aktivitet omkring den omtalte hændelse og udvikling – men for at få de mennesker, som Gud kalder til at stå vagt om dette forehavende, til at indse tidens tegn samt finde deres egen andel deri.

Uden at verden er opmærksom derpå, kan en begyndende og afgørende nedtælling til en af de bibelske afslutningsfaser være lige om hjørnet.

 

ÅBENBARELSENS SUVERÆNE MAGT

Der er ikke noget, der i Guds rige eller i afgørende verdslige anliggender kan tage sin begyndelse, uden at Gud har givet tilladelse dertil.

"Han lader tider og tidsrum skifte; Han afsætter konger og indsætter konger; Han giver vismændene visdom og de forstandige forstand. Han åbenbarer det uudgrundelige og skjulte, Han kender det, som er i mørket, hos Ham har lyset sin bolig…" (Dan.2:21-22).

Således lyder en del af Daniels lovsang efter at han på grund af en særlig indsigt og åbenbarelse er blevet reddet fra henrettelse. Hans inderlige takkebøn fortæller mere end noget andet, hvilken mægtig Gud, han tjener. Daniels Gud er en suveræn hersker, som enevældigt bestemmer, hvem der skal styre og bestemme på jorden. Der findes ingen magthaver – hverken globalt, nationalt eller lokalt – som ikke må tjene Guds plan. Alle – om de vil det eller ej – må yde deres bidrag til Den Almægtiges planer med Den hellige by og Hans hellige bjerg. Når de er færdige med deres virke og har udført det, som Israels Gud har sat dem til at gøre, ’afsættes de’ og andre bliver ’indsat’ i deres sted. Ingen politisk magt, ingen finansfyrste eller nogen indflydelsesrig Tv-producent er i stand til at ændre noget ved den guddommelige agenda. Den følger helt sin egen forudbestemte linje. Selv den mægtigste magthaver er Guds tjener. Alle denne verdens store vandrer i Hans ledebånd.

Dette er et af de vigtigste træk ved Guds endetidsplan og derfor et vigtigt punkt at begribe for dem, som skal være med i den udvikling, som i øjeblikket er ved at finde sted i Israel, og som indtil videre er et skjult forehavende for denne verdens børn.

"Jeg priser dig, Fader, Himlens og jordens Herre, fordi Du har skjult dette for vise og forstandige og åbenbaret det for umyndige; ja, Fader, for således var det Din vilje" (Matt.11:25).

Samtidig med, at Gud lader begivenhederne tage fart i nationerne og i Det Hellige Land, så åbenbarer Han sin plan for Sine hellige. "Nej, Gud Herren, gør ikke noget, førend Han har åbenbaret Sine planer for Sine tjenere, profeterne" (Amos 3:7). Hvis det er sandt – hvilket er min overbevisning – at vi befinder os på tærskelen af et af de helt store segl, der nu fjernes fra åbenbaringen omkring de sidste ting, så må Den opstandne Herre åbenbare det for Sine tjenere. "Når I læser det, kan I se, at jeg har indsigt i Kristushemmeligheden," erklærer apostelen og fortsætter: "I tidligere tider blev den ikke gjort kendt for menneskenes børn, sådan som den nu er blevet åbenbaret for Hans hellige apostle og profeter ved Ånden" (Ef.3:4-5).

For at kunne godtage, hvad jeg i det følgende har på hjerte at forklare vedrørende en afgørende begivenhed i Guds frelsesplan, er det altså vigtigt at holde sig disse punkter for øje.

1. Det er vigtigt at vi er indforstået med, at menighedens Herre byder os at forstå tidernes tegn.

2. En af de forudsigelser, som vi bør have vor opmærksomhed henvendt på, er profeten Daniels beskrivelse af ’de 70 årsuger’.

3. Vi bør da være åbne for, at denne profetiske indfaldsvinkel kan være af højeste aktualitet samt at en første og begyndende udvikling omkring Daniels udsagn er ved at finde sted.

4. For at kunne følge sporet af denne åbenbarelse, må vi være indstillet på, at selvom den er overvældende i sit perspektiv, så vil den fremtræde som noget i verdens øjne ringe og usandsynligt.

5. Hvis denne begyndende nedtælling er ved at finde sted, og et større segl er ved at blive fjernet fra åbenbaringen, så vil det ikke være ukendt for Herrens profeter.

6. På trods af den profetiske begivenheds ringe og intetsigende fremtoning, må selv de største verdslige magthavere tjene dets formål.

7. … og de, som indvilliger i at tage del i ordets opfyldelse vil få del i dets indsigt og velsignelse.


”Så længe en dansk, homofil ambassadør er i Israel, vil det gå Danmark ilde!”