PROFETISK JOURNAL
www.noer.info
2009-07-16
0251

 

HOMOFESTENS SKJULTE AGENDA
(Tolv Breve – nr.9)

I disse sidste af de tolv breve, som jeg her skriver til vort lands troende i forbindelse med Homo-OL-festivalen i København, vil jeg søge at vende de kristnes opmærksomhed mod det formål, som – så vidt jeg kan se – er den dybeste og egentlige hensigt med det homofile arrangement. World Outgames skjulte og væsentligste motiv er i virkeligheden at søge et opgør med Bibelen i almindelighed og den kristne tro og lære i særdeleshed. Denne mørkeste og mest lurende hemmelighed bag homo-festivalen er så tilsløret, at mange af World Outgames’ deltagerne end ikke kender noget dertil. I virkeligheden er dette en dyb åndelig sag, der har sine mørklagte indfaldsporte i den usynlige verden. Outgame-ideen hører til dæmonernes domæne, og de troende bør i dette tilfælde mere end nogensinde være klar over, at de nu ’bør iklæde sig Guds fulde rustning, så at de kan holde stand mod djævelens snigløb. Thi for dem står kampen ikke mod kød og blod men mod magter og myndigheder, mod verdensherskerne i dette mørke, mod ondskabens åndemagter i himmelrummet" (Ef.6:12-13).

Når apostelen her taler om ’djævelens snigløb’, er det et rammende udtryk for homo-festivalens skjulte agenda. Den ydre ’Olympiade’ med sportspræstationerne er kun en synlig kulisse, der skal dække over, hvad der opererer inde bag scenen, hvor det bibelske begreb, som hedder ’lovløshedens hemmelighed’ er i fulde omdrejninger (2.Thess.2:7). Homo-festugenes idé er at befordre et nyt menneskebillede, som i virkeligheden er et ’djævelsk snigløb’ mod det billede af mennesket, som gives på Bibelens første blad: ’Gud skabte mennesket i Sit billede; i Guds billede skabte Han det, som mand og kvinde skabte Han dem. Og Gud velsignede dem og sagde til dem: "Bliv frugtbare…" (1.Mose 1:27-28).

Den homofile fest skal i en storstilet kampagne-uge befordre et nyt begreb og en ny forestilling omkring menneskets værdi. Det tidligere danske ord ’køn’ (for menneskets ’to køn’, mand og kvinde) skal ombyttes med det lidet bekendte og dulgte udtryk ’gender’, hvilket sigter på, at Bibelens fremstilling af mennesket (skabt i Guds billede som mand og kvinde) skal søges omstyrtet. Tidligere begreber om ægteskab, familie og det biologisk bestemte køn skal ombyttes med det homofile billede, at homoseksualitet er ’helt i orden’, og at Bibelens betegnelse af denne livsstil med ordet ’unaturlig utugt’ med alle til rådighed stående midler skal bekæmpes. (Læs det efterfølgende afsnit: ’EN HISTORISK ANTIKRISTELIG BEGIVENHED’).