PROFETISK JOURNAL
www.noer.info
2009-08-20
0266

D.P. Williams i Evangeliehuset i København

DET OVERSETE PUNKT: KRISTUS HEMMELIGHEDEN
(Apostolsk syn nr.4)

Da en overvejende del af pinsevækkelsen i Danmark i 1924 valgte at blive Apostolske Kirke, var det ud fra en særlig forståelse af apostel- og profettjenestens betydning for opbyggelsen af Kristi Legeme.

Da de walisiske brødre, D.P. Williams, Jones Williams, Herbert Cousen, W.T. Evans og T. Davies ved en konference i Evangeliehuset i København i ugen fra 27. januar til 3. februar 1924 fremlagde Apostolsk Kirkes menighedssyn, var det især de skriftmæssige afsnit fra Efeserbrevet 4:11-13 og 1.Kor.12:28, som de britiske forkyndere holdt sig til. "Han har givet os nogle til at være apostle, andre til at være profeter, andre til at være evangelister og andre til at være hyrder og lærere," forklarede de og tilføjede: "Og i kirken har Gud sat nogle til at være for det første apostle, for det andet profeter, for det tredje lærere…" Imidlertid dvælede de ikke meget ved et udtryk, som apostelen Paulus anvender, når han taler om ’Kristushemmeligheden’ (Ef.3:5). Dette på trods af, at netop denne alt afgørende og triumferende hemmelighed ikke blot synes at være selve svaret på de afsluttende tiders djævelske bedrag men at den i sin første indledende åbenbarelse først bliver givet til ’Hans hellige apostle og profeter ved Ånden’ (Ef.3:5).

Eftersom det er min overbevisning, at netop dette ’oversete punkt’ synes at være den dybere årsag til, at det apostolske syn er ved at lide det endelige og fatale skibbrud samt, at det netop er på dette felt, at Den apostolske Herre atter vil række hånden ud til den del af Hans menighed, som først modtog denne åbenbaring, vil jeg i det følgende søge at bibringe en nærmere forståelse af dette emne.

"Jeg har lagt min hånd på dig til en gerning, som endnu ikke har været åbenbaret for dig!" Disse ord lød i det første profetiske budskab, som Apostolsk Kirkes grundlægger, D.P. Williams, hørte i 1906. Nu – mere end 100 år sendere – gentager Herren disse ord overfor den kirke, som udsprang af bl.a. dette profetiske ord. Dengang sluttede det givne udsagn med følgende: "Opfyldelsen af Mit ord om dig skal være sikker, dersom du vil være lydhør overfor det ord." Det samme løfte gælder i dag!

Helt tilbage i Apostolsk Kirkes rødder, sådan som de kan spores tilbage til 1900-tallets bemærkelsesværdige, åndelige vækkelser (bl.a. i Los Angeles i april 1906) var det især læren om Helligånden dåb med de efterfølgende tegn (såsom tungetale og profeti) der var indholdet af nybruddets undervisning. Spørgsmålet om det, som jeg her særligt ønsker at påpege: ’Kristushemmeligheden’ kom ikke meget på tale (Ef.4.11 og Kol.1:24-29). Dette på trods af den dybe åndelige betydning et sådant nytestamentligt udtryk (’Kristushemmeligheden’) måtte have. Af alle gåder og hemmeligheder, som verden og menigheden kan være optaget af, må dog ’Kristushemmeligheden’ være den største – og af alle de usporlige og uransagelige veje (Rom.11:33), som de troende kunne være optaget af, må igen Kristushemmeligheden være den mest eftertragtede. Alene navnet på denne skjulte skat burde få alle søgende sjæle til at rejse sig! Hvad kan være større, og hvad kan bibringe mere indsigt og kraft end en dybere forståelse af Kristushemmeligheden?

Denne hemmelighed, som har at gøre med nationernes evige og af Gud forudbestemte andel i hele den husholdning, som har at gøre med Israel, er så overvældende, at Paulus – Kristi apostel til nationerne – må udbryde: "Derfor bøjer jeg mine knæ"… (Ef.3:1). Denne skjulte hensigt og rigdom har været skjult for alle slægter, idet den kun kan åbenbares i den dertil bestemte tid – og dette kun gennem de tjenestegerninger, som Gud har udset til dette formål. Ved Apostolsk Kirkes frembrud var den endnu forseglet, og det var udelukkende oprettelsen og anerkendelse af de tjenester, som denne åbenbarelse senere skulle gives til, der var på den guddommelige agenda.

Nu er øjeblikket imidlertid kommet, hvor den evige frelsesplan skal videreføres – og Herren søger nu efter de mænd, som har modtaget den kaldelse, der er nødvendig for dette projekt. Han henvender sig i den forbindelse til Apostolsk Kirke og spørger: "Hvor er de apostle og profeter, som skulle fremstå af jeres midte? Hent dem, for jeg har nu brug for dem. Øjeblikket er inde til åbenbarelsen af ’Kristushemmeligheden’. (Læs det følgende afsnit: ’VÆKKELSENS GUDDOMMELIGE FORMÅL’).