PROFETISK JOURNAL
www.noer.info
2010-01-18
0314

 

LØRDAGSBETRAGTNINGER
(Lørdagsbetragtninger nr.1)

Den egentlige og udløsende årsag til denne serie af ’Lørdags-betragtninger’ er en henvendelse fra nogle ængstelige Guds børn, som jeg mødte under min sidste rejse i Europa. De var blevet rådet af nogle ivrige kristne Israelsvenner til fremover at gøre sig de alvorligste og mest nidkære anstrengelser for personligt og i deres virksomhed at overholde den jødiske sabbat.

"Vi har hørt," sagde de, "at det går dårligt med jeres forretning for tiden, og det har sine årsager…"

Hvori disse ’årsager’ lå, fremgik af det følgende: "Overhold den jødiske sabbat og hold lørdagen fri – ikke blot for jer selv men for alle jeres ansatte, og I selv da få at se, at fra det øjeblik, I efterfølger dette bud, så vil det gå fremad med jeres virksomhed…"

Den holdning til evangeliet, som ligger bag disse ord er imidlertid – så langt som jeg kan se – milevidt fra det budskab, som Herren Jesus Kristus med Sit liv og Sin død og Sin opstandelse efterlod til Sine efterfølgere. Hans budskab bestod ikke i at opfordre sine disciple til at overholde sabbatten, og det var ikke den forkyndelse, Han selv gav udtryk for – langt mindre den prædiken, med hvilken Han sendte sine apostle ud.

Apostelen Paulus, som med større nidkærhed end nogen andre, har søgt at efterleve judaismens fordringer, taler også i denne sag samme sprog som Sin Herre og Mester. "I har hørt om," forklarer han, "hvordan jeg tidligere levede i jødedommen, at jeg til overmål forfulgte Guds kirke og ville udrydde den; jeg gik videre i jødedommen end mange jævnaldrende i mit folk og brændte mere af iver for mine fædrenes overleveringer."

De nye sabbatsholdere og mange af dem, som i dag opfordrer de kristne Israelsvenner til at slå ind på det samme spor, burde læse den store apostels konklusion, når det drejer sig om at skulle efterfølge de jødiske skikke og på ny forsøge at overholde budene, sådan som Israel forgæves har søgt at gøre det i årtusinder. "Det er bare nogle, som forvirrer jer og søger at forvrænge Kristi Evangelium" erklærer han (Gal.1:7) – og denne apostolske advarsel bør få enhver, som er ivrig efter at opfylde lovens gerninger (hvortil det fjerde bud tilhører som en ubrydelig del) til med forfærdelse at standse op. Især når de læser, med hvilken heftighed Paulus farer frem mod dem, som tør anvise en anden vej til opnåelsen af Guds velbehag (og den lykke, der ligger i ufortjent at modtage Hans velsignelse) end den vej, som apostelen forkynder: "Jesus Kristus og det som korsfæstet!"

"Men om så vil selv," skriver han, "eller en engel fra himlen forkyndte jer et andet evangelium end det, vi har forkyndt jer, forbandet være han!" For at ingen på noget tidspunkt eller på noget sted fremover skulle misforstå eller hovedrystende afvise denne formaning tilføjer Paulus: "Som vi allerede har sagt, siger jeg nu igen: Hvis nogen forkynder jer et andet evangelium end det, I tog imod, forbandet være han…" (Gal.1:8-9).

Stærkere kan det ikke siges! Derfor bør ingen lytte til disse nye forkyndere af sabbatsbuddet – og de, som er slået ind på denne vej, og som nu søger at føre andre i det samme spor, skal tie! De vil ikke bringe andre nogen velsignelse og selv står de i fare for at blive ramt af den forbandelse, som apostelen har udtalt over dem… (Læs næste lørdag det følgende afsnit: ’JØDERNES LÆRE KAN IKKE FØRE OS TIL MÅLET’)