PROFETISK JOURNAL
www.noer.info
2010-06-18
0339

 

FORDÆRVELSENS TRÆLLE
(Homovielser nr.8)

Et helt nyt udtryk kommer på bane, når de danske bisper skal fremlægge deres sag for ministeren. De taler kun nødigt om ’homoseksuelle og lesbiske pars ægteskabsindgåelse i kirken’. Nej, nu hedder det ’kønsneutral vielse’.

(Nøjagtig som i Det Tredje Rige, hvor magthaverne fandt på andre og ’pænere’ betegnelser for det rædselsværk, de var i gang med at udføre. Dødslejrenes industrielle udryddelse af jøder blev bl.a. omtalt som: ’Die Endlösung’).

Hvad ligger der nu bag det nyopfundne pæne ord: ’Kønsneutral’? Hvad har de homoseksuelle selv at sige om dette udtryk?

De har meget at sige. Ja, der er skrevet bøger om det – for bag denne betegnelse skjuler sig hele homo-ideologien, som i virkeligheden afsluttende vil afsløre sig som kirkens mest indædte fjende – en magtfaktor, der kun har én tanke: Forfølgelsen og udryddelsen af de kristne!

Det er denne voldsomme modstander, som de danske biskopper nu er ved at lukke ind i Guds Hus.

De, som i disse dage skal tage beslutninger om dette groteske normgennembrud i kirken, bør altså lytte opmærksomt til de stemmer, der med henblik på netop dette ord: ’kønsneutral’ lyder fra homo-ideologernes eget univers. En af dem, der har givet en detaljeret udredelse, af hvad der i mørket gemmer sig bag denne nye betegnelse, er den amerikanske homo-filosof, Judith Butler, der har skrevet et helt værk om dette emne med (den franske titel): "Défaire le Genre’. Begrebet er vanskeligt at oversætte men betydningen kunne være bispernes nye ord: ’kønsneutraliteten’.

Idéen er, at der ikke længere bør være nogen forskel på de to køn. De skal opløses (défaire) og forvandles til en slags ’kønsneutralitet’…

*

Det emne, som de danske biskopper er blevet enige om at fremlægge for kirkeministeren, udtrykkes nu i et nyt sprog – sådan som det er tilfældet i den række homo-ideologiske essays, jeg her vil omtale. Begreberne er vanskeligt tilgængelige – men gengives sikkert bedst i Judith Butlers udgave. Ved nærmere at undersøge hendes filosofiske overvejelser (der også beskæftiger sig med ’homovielsen’) afsløres det – sådan ser jeg det – hvilke homo-lovløse kræfter, der her er på spil. Det er mig derfor magtpåliggende her at søge at oversætte og forklare, hvad homo-ideologerne bringer med sig i kufferten. Det dukker nemlig alt sammen op fra dybet af Judith Butlers værk: ’Défaire le Genre’. (’Opløse mand-kvinde forholdet’… www.editionsamsterdam.fr) – ja, det viser sig, at det nye homosamfunds hovedfjende (som i begyndelsen af bogen kun skitseres med enkle stregtegninger) efterhånden fremtræder mere markant: ’Den kristne kirke’.

Titlen på det afsnit, som jeg indledningsvist stiller skarpt på, lyder således: "Marriage gay et lesbien: désirer le désir d’état, éclipser la sexualité." – (Hvis) homoseksuelles og lesbiskes ægteskab (er afhængige af) at opfylde Statens ønske, lægges dermed (selve) seksualiteten i mørke."

Sagt på godt dansk (og henvendt til de homofile): "Hvis du med din kirkelige vielse ønsker at blive statens ønskebarn, så kan du samtidig godt lægge dit homo-sexliv på hylden."

*

Allerede på bogens første side anes det homofile formål med at ville have vielser indført i kirken. Det drejer sig for homo-ideologerne ikke så meget om at få ’Guds velsignelse’ som dette, at endnu en bastion (for at opnå omgivelsernes anerkendelse) løbes over ende. Der bruges meget plads til at forklare den ’utålelige indre strid’, som de homofile må gennemgå i et samfund, der ikke anerkender ’kønsneutralitet’. "Øjeblikket er inde," hedder det, "til at tage det endelige opgør med den generelle restriktive opfattelse af seksualitet (de défaire les conceptions normatives restrictives). Kun dette kan nemlig føre til en mere tålelig tilværelse (une vie plus vivable). Dette opgør er indledningsvis rettet mod staten – men kirketårnene ses i baggrunden. Det er i kirken, at de ’restriktive normer’ findes. Derfor er kirken den egentlige krigsskueplads… og det drejer sig nu om at komme indenfor dens mure, så at en ødelæggelse kan ske indefra.

*

Ønsket om at ’opfylde Statens ønske’ (désirer le désir de l’État) må ifølge homo-ideologerne ikke overskygge den sexdrift, som er de homofiles egentlige eksistens! En hvilken som helst form for underordnelse eller underkastelse (på systemets præmisser) for dermed at opnå statens eller kirkens anerkendelse er – set med det homofile samfunds øjne – at betragte som et forræderi. Bliv statens træl – og kødets frihed vil dermed blive bragt i fare! Bliv kirkens tjener, og den ’homo-livsglød’, som indtil nu har givet indhold og motivation, vil for altid blive udslukket. (éclipser la sexualité). Bliv samfundets slave – og du vil dermed sælge ’det nye menneskes’ frihed. Du bliver homo-samfundets forræder!

*

Det er overfor en sådan tale, at det af kirkeministeren nedsatte homo-udvalg nøje skal bide mærke i apostelen Peters advarende ord. Om den slags filosoffer siger han: "De er vandløse kilder og tåger, som driver for stormen; dem venter mørke og mulm. Thi de taler overmodige, tomme ord og lokker i kødeligt begær ved deres løsagtighed dem, som var lige ved at undslippe fra folk, der vandrer i vildfarelse. De lover dem frihed, skønt de selv er trælle af fordærvelsen; thi træl er man af det, som man er bukket under for."

Som et udvalg, der er nedsat i Den evangelisk-lutherske kirkes regi, undgår dets medlemmer ikke at lytte til apostlenes lære (Ap.G.2:42). Ej heller kan det unddrage sig Luthers klare definition af det, som han kalder Guds Ord. "Det er," erklærer han, "det guddommelige udsagn, som det findes i Bibelen. Hvis man vil vide," forklarer han videre, "hvad Gud har talt eller hvad Han vil, så henviser man til Skriften… uden hvilken ingen kan kende Guds vilje." (Ohne die niemand Gottes Willen kennen kann).

( - Hvis nogen præst eller biskop vil bilde homo-udvalget ind, at dette ikke er Den evangelisk-lutherske kirkes lære, bør disse henvises til Bek.Skrift. 299.45, hvor alt dette står anført på god gammeldags latin (Apol.15,14)… eller til erklæringen i ’Tract 11’, som slår fast, at ’skriften hviler på en fast grund, og som sådan udgør kirkens højeste instans og derfor står over præster og biskopper (… bildet in der Kirche die höchste Instanz und steht über Pfarrern wie über Bischöffen).

Det er med denne tydelige vejledning som baggrund, at udvalget skal lytte til homo-ideologernes tale: 1) De taler overmodige og tomme ord 2) De lokker i kødeligt begær ved deres løsagtighed 3) De forfører vildfarne sjæle, der var lige ved at slippe fra dem 4) De lover folk frihed, selvom de selv er slaver af depravering og fordærvelse…

Er det den slags folk med den slags lære og ideologi, som nu skal modtage kirkens velsignelse over et forhold, som apostelen klart og usminket definerer som kødets begær, løsagtighed, vildfarelse og fordærv?

*

Det nedsatte homo-udvalg bør bemærke, at de homo-kræfter, som nu slippes indenfor kirkens mure, er voldsomme, ’naturstridige’ lidenskaber (Rom.1:26), der med alle til rådighed stående midler vil bekæmpe ’det restriktive’ (défaire les conceptions restrictives) – hvilket igen vil sige, at de kræfter i samfund og kirke, der giver udtryk for selv den mindste begrænsning eller tilbageholdenhed, når det drejer sig om sexlivets frie udfoldelse, skal bringes til tavshed.

Den homo-ånd, som nu hamrer på kirkens porte (1.Mose 19:4-5) er ikke blot en flok søgende mennesker, der oprigtigt bønfalder Gud om tilgivelse, og som inderligt ved Kristi Blod og offer søger hans velsignelse – nej, det er en militant, ideologisk bevægelse, der har udformet sin egen teologi og udgivet egne oversættelser af Bibelen. Det er kønsneutralitetens kamptropper, der hensynsløst og sammenbidt vil stride for total-opløsningen af mand-kvinde forholdet. Det er en antikristelig ny hærs bataljoner – et gigantisk normgennembrud, som hverken samfund eller kirke nogensinde har kendt magen. Et filosofisk og ideologisk arsenal af velformuleret skyts – en global revolution af de dimensioner, som Bibelen taler om, når det i den 2. salme hedder: "Jordens konger rejser sig, fyrsterne slår sig sammen mod Herren og mod Hans salvede: Lad os sprænge deres lænker og befries fra deres reb" (v.3).

*

Sodoma-ånden vil have de to ’restriktive’ kapitler (6 og 7) revet ud af Romerbrevet. Dem, der begynder (6:1) med ordene: "Skal vi blive i synden, for at nåden kan blive så meget større" (hvilket faktisk er den teologiske idé bag homovielser i kirken) – hvortil apostelen svarer: "Aldeles ikke!"… og som slutter (7:24): "Jeg elendige menneske! Hvem skal fri mig fra dette dødens legeme? Men: Gud ske tak ved Jesus Kristus, vor Herre!"

"Denne fantasi-opfattelse, at der findes en guddommelig magt," skriver Judith Butler (Ce fantasme d’un pouvoir divin) er blot en fornægtelse af, at vi er ’sat sådan sammen’, som vi er (altså som homoseksuelle… min bem.)… og så går hun til kamp mod ’la scène de contrainte’ (begrænsningernes scene).

… og det kan ikke benægtes, at i Jesu lære forekommer ’begrænsninger’. I Sin store tale på bjerget flytter Han læren om ægteskabsbrud helt ind i menneskenes hjerter. "Jeg siger jer; enhver, som kaster et lystent blik på en andens hustru, har allerede begået ægteskabsbrud med hende i sit hjerte" (Matt.5:27-28).

… og hans ’begrænsninger’ med hensyn til ’kødets frie livsudfoldelse’ går så langt som til at sige: "Hvis dit højre øje bringer dig til fald, så riv det ud og kast det fra dig… du er bedre tjent med at miste ét af dine lemmer, end at hele dit legeme kommer i helvede" (Matt.5:27-30).

Sådanne ord har altid og vil fremover vække den dybeste forargelse. "Vi skal gøre en samlet indsats mod dette," skriver Judith Butler (’agir de concert’).

De, der vil ’begrænse’ ved at sætte moralske hindringer op for den frie sexudfoldelse, skal fjernes. Helst legalt og i samarbejde med det bestående europæiske system. Homofobi er en sygdom, der er farlig for sine omgivelser. Enhver sådan ’restriktiv’ smitte skal bekæmpes – om muligt indefra! Fronterne begynder at danne sig. Homo ideologiens partisaner er gået i aktion… dem, som Ny Testamentes apostel kalder ’Fordærvelsens trælle’.