PROFETISK JOURNAL
www.noer.info
2010-09-03
0352

Fra Poul Damgaard har vi modtaget følgende:
 

Langeskov, den 02.09.2010

Poul Damgaard
Dalkær 10
5550 Langeskov


Kirkeministeriet
Frederiksholms Kanal 21
Postboks 2123
1015 København K
 

Vedrørende det nedsatte udvalg til afgivelse af indstilling om homoseksuelle ægteskaber i kirken

Jeg skal herved efterfølgende ganske kort tilkendegive og begrunde min holdning til dette for vores danske nation meget vigtige spørgsmål.

Afgørelsen af spørgsmålet vil efter min optik ikke blot få betydning for homoseksuelle, men vil på afgørende måder påvirke hele vores samfund, vores tro på Gud og vores fremtid.

Jeg betragter homoseksualitet som synd, ligesom Skriften gør. Jeg tror på, at Skriften er Guds åbenbarede ord og dermed også, at Gud er den samme, som han altid har været og altid vil være. I Skriften finder jeg hverken støtte eller belæg for at fortolke spørgsmålet om homoseksualitet som et geografisk og tidsmæssigt betinget spørgsmål, der alene vedrører Det Gamle Testamentes tid. Derimod taler Skriften klart om, at homoseksualitet var og er og altid vil være synd i Guds øjne.

Mit ærinde er ikke at fordømme homoseksuelle, det være sig langt fra. De har jo deres homoseksuelle synd at kæmpe med. Imidlertid har vi jo alle synd i vore liv, som vi må omvende os fra. De, som bør fordømmes i denne sag, er de militante homo-idéologer og de biskopper/provster og præster, som i stedet for at være "lys og salt" lader sig lede af tidsånden og hellere vil behage homo-idéologerne og visse politikere, som i misforstået humanisme har gjort sig til talsmænd for at fremme anerkendelsen af homoseksuelle forhold som noget naturligt på linje med ægteskab mellem mand og kvinde. De biskopper, der støtter vielse af homoseksuelle i kirken, er efter Skriften på afveje og fører vild, og deres billede af Gud er ikke det billede, som Bibelen giver os, men en afgud.

Jeg vil ikke gå ind i en udredning af spørgsmålet ud fra Det Gamle Testamente eller ud fra Paulus, hvis holdning og synspunkter er velkendte. Derimod vil jeg henvise til, hvad Jesus selv siger. I Matt. 5,17-19 siger Jesus: "Tro ikke, at jeg er kommet for at nedbryde loven og profeterne. Jeg er ikke kommet for at nedbryde, men for at opfylde. Sandelig siger jeg jer: "Før himmel og jord forgår, skal ikke det mindste bogstav eller en eneste tøddel forgå af loven, før det alt er sket"". Jesus henviser til loven, altså også 3. Mos. 18, 22, hvor der står: "Du må ikke have samleje med en mand, som man har samleje med en kvinde. Det er en vederstyggelighed". Og om ægteskabet siger Jesus i Matt. 19, 4-6: "Har I ikke læst, at Skaberen fra begyndelsen skabte dem som mand og kvinde og sagde: "Derfor skal en mand forlade sin far og sin mor og binde sig til sin hustru, og de skal blive et kød?"". Jesus anerkender altså alene ægteskab mellem mand og kvinde. (henvisninger er til 92-oversættelsen af bibelen).

I sit virke her på jorden nævner Jesus flere gange Sodoma (og Gomorra) som f. eks. i Matt. 10,15 og Matt. 11, 24. Når Han omtaler Sodoma (og Gomorra), er det alene fordi den huskes som den by, Gud udslettede, fordi alle mænd i byen, bortset fra Lot, var homoseksuelle. Når Jesus nævner Sodoma er navnet på byen derfor et billede på homoseksuel synd.

Jeg vil endvidere henvise til 2. Peters brev. Peter var godt kendt med Jesus, idet Peter var Jesu discipel og havde vandret sammen med Jesus i den tid han underviste/prædikede og udøvede sine gerninger her på jorden. I 2. Pet. 2, 6-7 hedder det: "Byerne Sodoma og Gomorra dømte han til undergang og lagde dem i aske og gjorde dem dermed til et advarende eksempel for ugudelige mennesker i kommende slægter. ". Dem Peter bl.a. taler til og om er de kommende slægter, altså også vores slægt. Sikken en advarsel.

Endelig vil jeg henvise til, hvad Jesu egen bror Judas, som også har kendt Jesus godt, skriver i sit brev v.7: "…. og jeg vil minde om, at Sodoma og Gomorra og de omliggende byer, der på samme måde som disse engle bedrev utugt og søgte unaturlige forbindelser, nu fremstår som et afskrækkende eksempel, idet de straffes med evig ild."

Jeg er overbevist om, at det vil blive til ulykke for vores nation, hvis der bliver en officiel godkendelse af, at homoseksuelle kan blive viet i kirken. Jeg tror også, at vi kan forvente Guds straf, hvis et sådant skridt tages. Og det vil efter min forståelse af Skriften være yderligere et skridt i retning mod den danske nations fordærvelse.

Må Gud give os biskopper, provster og præster, som tror Guds ord og er tro mod Skriften.


Guds fred og venlig hilsen

Poul Damgaard
forstkandidat