PROFETISK JOURNAL
www.noer.info
2015-06-11
0412

 

HITLER: "JEG STRIDER FOR HERRENS SAG!"

"Derfor tror jeg i dag, at jeg handler i overensstemmelse med Den Almægtige Skaber: Ved at forsvare mig mod jøden, strider jeg for Herrens sag!" Denne skæbnesvangre retfærdiggørelse af et morderisk formål blev nedskrevet af Adolf Hitler i hans personlige manifest: Mein Kampf, i hvilken han forklarede – punkt for punkt – hvorledes han ville udrydde det jødiske folk…

Dr. Barry Leventhal, en teolog fra Washington D.C., forklarede i begyndelsen af 80’erne i sin doktorafhandling ved Dallas Teologiske Fakultet en af de bedrøvelige grunde til, at nazismen på et tidspunkt havde en overvældende fremgang i Tyskland; "den kom indefra den kristne kirke," erklærer han. (’Theological Perspectives of the Holocaust’, 1982, side 4). "Der herskede på et tidspunkt i Tyskland en destruktiv, højere kritik af Bibelen, og denne kritik kastede benzin på det antisemitiske, nazistiske bål," skriver han og fortsætter: "Tyskland har en lang historie af ’kristen antisemitisme’ – ikke blot fra den Romersk Katolske Kirke men fra den protestantiske kirke. Det var Martin Luther, som i sine sidste år pludselig vendte sig med et voldsomt religiøst raseri mod jøderne og på den måde banede vej for Hitler for at han kunne virkeliggøre reformatorens underlige og brændende ønske: Jødernes udryddelse. Det er derfor ikke mærkeligt, at Hitler citerede Martin Luther i Mein Kampf og kaldte ham for en af Tysklands helte."

Denne tragiske, historiske baggrund ligger bag den kendsgerning, at de tyske udgivere af Hitlerbibelen (som blev udfærdiget i de første krigsår) med stolthed taler om Luther. "Hans arbejde skal færdiggøres," erklærer de. ’Er legte die Quelle seines Werkes für das deutsche Volk frei’ (han afdækkede kilden til sit arbejde for at denne frihed kunne gives til det tyske folk)… og dermed tog de teologiske ophavsmænd til nazibibelen fat på deres opgave og udrensede alt, hvad der havde at gøre med jøderne og forjættelsen til Israel…

Heller ikke den danske Hitlerbibel er opstået uden en baggrund! Den roser sig af at have fjernet udtryk som ’Guds nåde’, ’Guds kærlighed’, ’Guds barmhjertighed’ og ’Guds retfærdighed’ – men har været tavs med, at den også har udrenset ordet ’Israel, begrebet apostel og meget mere…

Som det var tilfældet i Tyskland kan et sådant værk ikke fremstå (ej heller produceres, finansieres og udsendes) uden at der er et eller andet teologisk belæg derfor. Det er denne læremæssige baggrund, som lever og ånder bag de kræfter, som med denne nye, danske ’oversættelse’ sigter på vort lands undergang og en national forførelse af vort folk.

*

Vore dages kirke og kristendom bør lægge øret til de tusinde røster fra fortiden, som dag og nat fortæller, hvorfor det gik galt! Den antijødiske bevægelse begyndte jo ikke i 1933. Hvordan kan et dansk Israel-frit Ny Testamente fremkomme? Hvorledes er det muligt, at Det danske Bibelselskab, som er begyndt og har været ledet og opretholdt af så mange gode, kristne mænd, kan styrte i et sådant dyb?

Det, der kan høres ud af historiens tale, er – og dette vil være en overraskelse for mange – beretningen om den skæbnesvangre vandring, som med sikkerhed begynder for den kirke og det samfund – ja, det enkelte menneske, der indfanges af et falskt profetisk syn. Når Ordsprogenes Bog erklærer, at ’uden syner er et folk ladt i stikken’ (29:18)… så er det i og for sig advarsel nok! Værre bliver det imidlertid, hvis et folk eller en menighed overlades til falske syner. I det tilfælde er undergangen sikker!

Det falske profetiske syn har gennem historien lagt den teologiske grundvold for fremstående mænd, der ofte har gemt sig bag en formfuldendt liturgi og et pænt ’kristent’ ydre – ja, som endog har indtaget høje embeder i den kristne menighed og som har været i stand til ud fra deres teologi at retfærdiggøre ikke kun udraderingen af jødiske ord og navne i Den Hellige Skrift, men endog et udryddelsesprogram med henblik på Det jødiske Folk.

En af de mænd, som synes at være den mest ansvarlige for at have indpodet et sådant falsk profetisk syn i Kristi Menighed, er Origines (kirkefader 185-252). Han var en ledende teologisk lærer i Alexandria i det tredje århundrede. Udgangspunktet for denne lærde mands eksegetiske arbejde er den opfattelse, at Bibelen er inspireret af Helligånden og ’i sammenhæng hermed – at den har en anden og dybere mening end den bogstavelige’. For eksempel udlægger han Bibelens beretning om Noas ark således, at det er fortællingen om ’mennesket, der trækker sig bort fra den onde verden, og i lydighed mod Guds bud forbereder en ark til frelse i sit eget hjerte’. (Gads Bibelleksikon, vol.II, side 142).

Det er på denne teologiske baggrund, at idéen om det ’forkastede Israel’ for århundreder siden slog rod. Det er ud af denne profetiske vildførelse at en kristen antisemitisme er opstået… og det er med dette lange, historiske og teologiske perspektiv bag sig, at en tysk Hitlerbibel pludselig kunne se dagens lys. Ud af samme onde rod er den danske ’Hitlerbibel’ opstået: Det Nye Testamente, som systematisk sletter Israels navn og med mange utilstrækkelige – ja, direkte fordrejede tekster fører en ny generation bag lyset.

I december 2008 blev jeg under en rejse i Tyskland indbudt til at tale i en lille ’Israelskreds’ i den maleriske, sydtyske by, Hersbruck. Hitler besøgte personligt denne lille købstad, hvor han d. 30. november 1928 talte til 1400 mennesker. På skilte ved indgangen til idrætshallen stod med store bogstaver: ’Juden ist der Zutritt verboten’ (Jøder forbydes på det strengeste adgang). Ved rigsdagsvalget i 1932 stemte 60,8 % i landkredsen Hersbruck på Hitler. Under krigen omkom 4000 Kz-slaverarbejdere i grotterne i et nærliggende bjerg, hvor Hitler havde en hemmelig våbenproduktion.

Foran indgangen til disse mørke tunneller er anbragt en mindeplade, som slutter med den mærkelige indskrift: ’Wehret den Anfängen’. Den tyske sætning er vanskelig at oversætte men må betyde noget lignende som dette: ’Pas på enhver begyndelse’! Der henvises naturligvis til ’enhver begyndelse’ på en fremkomst af antisemitismes nazi-spøgelse. Mindepladen er som et fortvivlet råb. Kan det høres i Danmark i denne time? Hvem får øje på det genfærd, der sniger sig ind i Den Hellige Skrift – og som et underligt dødens åndepust giver sig til kende i Bibelselskabets ’Den Nye Aftale’? Det nye Testamente, hvor Israels navn er fjernet fra både de fire evangelier og alle apostlenes breve?" "Wehret den Anfängen!" lyder det advarende fra grotterne ved Hersbruck…

Den decemberaften fik jeg for første gang at høre om Hitlerbibelen. Min vært, Heinrich Hebeler, fortalte, at dette ’nazi-testamente’ var blevet udarbejdet på en gæstgivergård ved Eisenbach, hvor den 6. maj 1939 et ’institut til forskning og fjernelse af jødisk indflydelse på det kirkelige liv i det tyske folk’ officielt blev åbnet.

Det er på dette sted, at nazi-teologerne stred med teksten om ’de tredive sølvpenge’ – ’den pris, Han (Jesus) blev vurderet til af Israels Børn’ (Matt.27:9). Principielt ville de medtage dette skriftafsnit, fordi det indikerede noget negativt om jøderne (forræderiet) – men da ordet ’Israel’ så tydeligt tilføjes og indføjes i et citat fra Gamle Testamente (Zak.11:12) valgte de, at udelade hele afsnittet.

Anderledes med Den Nye Aftale. Her begrænser ’oversætterne’ sig til blot at stryge det ord, en anti-israelsk tidsånd forbyder dem at medtage. I stedet for at gengive sætningen: ’Den pris, Han blev vurderet til af Israels Børn’, hedder det nu: "Det var det, folk syntes han var værd" (Matt.27:9).

Dermed tilsløres øjeblikkets store profetiske dimension. Hvorledes stiller Israels Børn sig i dag til ’den højt vurderede’? Af samme grund formår nudansk-’oversættelsen’ heller ikke at gengive apostelen Johannes’ ord: "Han kom til Sit eget og Hans egne tog ikke imod Ham" (1:11). En opvoksende generation må nøjes med denne forklaring: "Ingen tog ordet til sig, selvom det kom til mennesker, der burde kende det; ’Israel’, ’Hans egne’ – er helt ude af billedet! Det minder for meget om udtrykket ’Israels Børn’?