STILHED FØR STORMEN

Jeg har fået tilsendt en foruroligende video. Den er blevet indspillet af den svenske pastor Lars Enarson under overskriften ’Stilhed før stormen’.

Lars Enarson er forfatter, profetisk bibellærer og international bønneforkæmper. Lars bor i Israel med sin familie. Han siger følgende:

’Agenda 2030’, som blev lanceret for nogle år siden, er nu blevet ændret til ’Our Common Agenda’. Den ny dagsorden er sat af Økonomisk Forum – og er opfyldelsen af den Salme, som spørger: ”Hvorfor er der sådan en uro i verden, og hvorfor samler de mægtige sig for at lægge uduelige planer. Hvorfor rotter de store sig sammen og alle de styrende danner et komplot mod Den Almægtige og hans konge? (Salme 2:1-2)

Verdenseliten består af blandt andet en række rigmænd, som har sat sig det formørkede mål at ville reducere verdensbefolkningen – og at gøre beboerne på denne klode tilfredse med dette valgsprog: ”Jeg ejer ingenting – men jeg er lykkelig!”

Denne nye globale bevægelse er det seneste forsøg på at opfylde ordet fra Åbenbaringsbogen: ”Thi dine købmænd er jordens stormænd, og ved deres fortryllelse bliver alle folkeslagene forført (Åb.18:23).”

Verdens befolkning indstiller sig nu på en stilhed før stormen! Det er måske derfor, at man i Himmelen forbereder ’en halv times absolut ro, før uvejret bryder løs’. Det står jo skrevet, at når lammet bryder det syvende segl, er der stilhed i Himmelen i henved en halv time (Åb.8:1).

Vi hører i den forbindelse Jesu røst, som siger til os, at den, der er indstillet på i denne tid ’at gøre hvad jeg siger’ (Matt.7:24), han kan sammenlignes med en klog mand, der bygger sit hus på klippen’.

Thi fra nu af vil regnen begynde at piske ned, og der kommer stormflod på stormflod. Blæsten vil ruske i huset, men det falder ikke sammen, og det bliver ikke ødelagt.

Jesus fortsætter: ”Anderledes med den, der nok hører mig, men ikke gør, hvad jeg siger. Stormen skal blæse, og uvejret rase, og huset vil blive gennemrystet for til sidst at falde sammen og blive helt ødelagt (v.26-27).”

*

Det lyder utroligt, men denne sammenslutning af verdenseliten arbejder nu på at formindske verdens befolkning med 85 %…

Indledningstalen ved en konference, som fandt sted tirsdag d. 7. februar 2023, blev holdt af den svenske civilminister Erik Slottnes, som er homoseksuel. Slottnes vil få en stor opgave pålagt med hensyn til den kommende uddannelse af unge. At befordre de homoseksuelle ’ægteskaber’ samstemmer med ønsket om at formindske verdensbefolkningen. Det er golde parforhold, som ikke sætter børn i verden.

Overfor dette massive forførelsesprojekt står nu Herrens ord: ”Hvor synden blev større, der blev nåden end mere overstrømmende rig (Rom.5:20).”

HERRENS PERSONLIGE POLITISKE AGENDA

Det har helt sikkert været Jesu ubrydelige opfattelse, at ’Guds Rige’ er eet mere eller mindre ’usynligt rige’, som hersker blandt menneskernes børn her på jorden. Det fortsætter imidlertid (i sin imponerende herlighed) direkte ind i evigheden! Altså: ’Et fænomen’, som helt igennem har en klar og tydelig jordforbindelse, men som samtidig ejer den utrolige egenskab, at det (som et rige) består for evigt.

I Daniels Bog beskrives dette sidste verdensrige, der er svagt og bøjeligt som ler, men samtidig stærkt ubøjeligt som jern. Når vi altså ser et endetidsrige, som består af denne uduelige blanding af jern og ler, og som alligevel forsøger at styrke sin politiske magt tværs over alle grænser ved at gennemføre et ’halvdemokratisk’ styre, der er delvis hårdt (som en jernhånd) og delvis svagt (som skrøbeligt pottemagerler), så skal de hellige give agt! Så er vi på vej ind i denne jords sidste dage, og alle bibelske advarselslamper lyser rødt.

*

”Men i hine kongers dage vil himmelens Gud oprette et rige, som aldrig i evighed skal forgå … fortsætter Daniel sin tolkning af perserkongens drøm (Dan.2:44).”

’Hine konger’ er et rammende udtryk, som kun kan betyde: ’Jernets og lerets konger’. Det fremgår altså med al ønskelig tydelighed, at ’oprettelsen af dette Guds Rige ikke vil finde sted, før ’jern-lerets mænd’ har grebet tøjlerne (Det er i virkeligheden en regering, der er styret af kvinder eller feministiske mænd).

’Disse kongers dage’ er det af Gud fastsatte tidspunkt, hvor han selv oprejser et kongedømme, som aldrig kan ødelægges (… eller indefra undergraves af homoseksuelle mænd og lesbiske kvinder). Ingen vil være i stand til at overvinde dette rige, men det vil skånselsløst knuse samtlige mægtige verdensriger og gøre dem til intet – men selv skal dette Guds Rige bestå for evigt!

Dette er Herrens personlige politiske agenda for den tid, som vi nu er på vej ind i. Han har bestemt, at ’dette Gudsriges herredømme aldrig skal overgå til noget andet folk, men det skal ’fra den tid af’ være hans eget folk, der styrer enerådende og eneherskende.

LØSRIVELSEN

Denne altomfattende udvikling, der ligger i, at ’de hellige skal regere’, ligger i løftet om, at Guds folk skal ’knuse og tilintetgøre alle disse riger’. Det er et enestående skift, som ikke har har sin lige i verdenshistorien.

”Du har jo selv set, at en sten bliver revet løs fra klippen,” (siger Daniel, som stadig og superaktuelt tolker perserkongens drøm) – ’og denne løsrivelse’ sker ikke ’ved menneskehænder’. Det udvikler sig på overnaturlig vis!

Gud gør én gang for alle op med de værdier, som man hidtil har bygget med. Det nye rige ’knuser jern og ler, kobber, sølv og guld’ (Dan.2:45).

”En mægtig Gud åbenbarer for kong Nebukadnesar, hvad der skal ske i fremtiden,” siger Daniel. ”Dette er min tydning af din drøm, Herre Konge, og tydningen er lige så troværdig og sand, som min gengivelse af drømmens indhold (Dan.2:45).”

I samme øjeblik rejser Nebukadnesar sig! Kongen falder på sit ansigt foran Daniel, tilbeder ham – ja, befaler, at der omgående skal bringes ham offergaver og røgelse … og majestæten siger til Daniel: ”Jeres Gud er i sandhed gudernes Gud! Han er alle kongers Herre og den eneste, som kan åbenbare hemmelighederne om fremtiden. Det har han allerede kraftigt bevist ved at åbenbare disse hemmeligheder…

Derefter forfremmer kongen Daniel; Han giver ham store gaver, og gør ham til leder over hele Babylonprovinsen og den øverste administrator for alle vismænd i Babylon. Fordi Daniel beder kongen om det, satte han Daniels tre venner til at styre over Babylon-provinsen – men Daniel selv forbliver i kongens hof.

HØJESTERETS DOMMERE ER INDBUDT

Men kongens hukommelse er lille! Han svinger i sit majestætiske herredømme! Er delvis stærkt som jern og blødt som ler. Han glemmer snart, hvad han har befalet angående de tre jøder, Daniels venner, – ja, han husker ikke, at han til Daniel har sagt nøjagtigt disse ord: ”I sandhed! Jeres Gud er gudernes Gud og kongernes Herre! (Dan.2.42).”

… for nu beslutter han at opføre en mægtig guldstatue. Den skal have 6-tallet omhyggeligt indskrevet i projektet, så han giver besked om, at den skal være 60 alen høj og 6 alen bred (Dan.3:1) og den skal opstilles i Dura-dalen i Babylon!

Til indvielsen sørger han for, at alle lovgiverne i hans regering får en indbydelse, så samtlige ministre, rådgivere, højesteretsdommere og embedsmænd møder op med dens hustruer til festligheden. Da alle de indbudte er ankommet (og nogle har måttet foretage store rejser, for at kunne efterkomme kongens befaling), så samler de sig foran guldstatuen.

*

Her får de at vide, hvorledes indvielsen af den hellige gudsstatue skal forløbe, og alle lytter med ærefrygt til kongens befaling. Kongens budbringer råber følgende: ”Hør nu godt efter alle sammen! Når I hører indvielsesmelodien fra det store orkester, så skal enhver kaste sig til jorden og tilbede denne guldstatue, som kong Nebukadnesar har opstillet.” Derefter følger en trussel: ”Dem af jer, der ikke gør det, vil omgående blive kastet i ilden.”

Som følge af denne opfordring, og den dertil knyttede trussel på liv og lemmer, er resultatet givet på forhånd: ”Så snart folk hører melodien fra det store orkester kaster de sig til jorden og tilbeder guldstatuen.” Medens dette foregår, vandrer nogle babyloniske vagter rundt og overvåger, at alle adlyder kongens befaling.

Bagefter henvender de sig til kongen og rapporterer: ”Deres majestæt har givet ordre til, at alle, som hører indvielsesmelodien, øjeblikkelig skal kaste sig til jorden og tilbede guldstatuen! Dem, som lader være, bliver straks kastet på bålet.”

”De tre jødiske mænd, som Deres majestæt har indsat til at styre Babylon, adlyder ikke kongens gud. De tilbeder ikke guldstatuen, som Deres majestæt personligt har rejst.”

*

KONGENS UBÆNDIGE RASERI

Da Nebukadnesar hører det, giver han i vrede og raseri befaling om at hente de tre jødiske mænd og disse bliver nu ført frem for kongen!

(Almindeligvis ville kongens ubændige raseri have ført til en dødsdom på stedet – men i dette tilfælde drejede det sig om tre høje embeder, som var tildelt de tre jøder på et tidspunkt, hvor kongen var overvældet af Daniels Guds magt.

*

Vi ser, at kongen er blevet mere rolig. Han siger til de tre jøder: ”Kan det virkelig passe, at I hverken dyrker min Gud eller tilbeder min statue? Hvis I nu vil følge min ordre og på stedet tilbeder statuen, når I hører orkesteret spille indvielsesmelodien, så er det i orden! Men hvis I ikke tilbeder den, skal I øjeblikkeligt kastes i den brændende ovn!”

Derefter tilføjer han: ”Hvem er nu den gud, der vil udfri jer af mine hænder (Dan.3:15).” Så svarede de tre jødiske mænd. Deres svar var fast og ligefremt – ligesom de gamle talte engang.

Det var tider, som ikke bør glemmes. Når Efraim f.eks. greb ordet, så blev der stille omkring ham. Folk ligefrem rystede og skælvede, når han talte. Hans ord gik gennem marv og ben. Det var en prædiken, som alle kunne forstå. Han var en fyrste, når han rejste sig for at sige sin uforbeholdne mening (Hoseas 13:1).

Derfor var Efraims stamme en af de mægtigste i Israel. I folkets tidlige historie træder Efraim frem som en mand, der talte Guds ord…

Eller Job! Han siger selv: ”Når jeg forlod mit hjem for at indtage min plads i stammerådet, så skyndte de unge sig beundrende væk; de gamle rejste sig i respekt’.

”Selv de ansete holdt i inde med at tale, stormænds røst forstummede – ja, deres tunge klæbede til ganen; man lyttede til mig og tilkendte mig ære (Job 29:8-11).”

”Mig hørte de på, og alle var tavse, når jeg tog ordet. Når jeg havde talt, var sagens afgjort – der var ikke brug for yderligere kommentarer. Vejen valgte jeg for dem og sad som en leder – ja, tronede som en konge iblandt dem!” (Job 29:21-25)

Oh mægtige Nebukadnesar! Vi er ikke det mindste bange for at svare dig i denne sag; vores Gud kan nemlig redde os fra både ilden og dig. Og selv, hvis han ikke gør det, vil vi stadig ikke dyrke dine guder eller tilbeder din statue.” Da blev Nebukadnesar atter rasende – ja, så voldsom, at han ligefrem fnøs af raseri.

Hans ansigtsudtryk forandrede sig, og han gav på stedet ordre til, at der skulle fyres syv gange kraftigere op for ilden end normalt (v.19). Derefter beordrede han nogle af sine stærkeste soldater til at binde de tre jøder – og de greb dem øjeblikkeligt og bandt dem i deres kapper, bukser og turbaner og kastede dem i den brændende ildovn.

De tre mænd faldt således bundne ned i ilden, medens de mænd, som udførte kongens ordre, blev dræbt af flammerne. Men Herren befriede de tre venner af Daniel fra ildens magt. Det fører os til at overveje følgende hændelse:

GIGANTISKE HAGL RAMTE JORDEN

”Det blev en ferie, der kom som den var fra helvede!” Sådan lyder den triste melding fra en dansker, som fik sig et chok natten til den næstsidste mandag i juli, hvor han var på familieferie ved Gardasøen i Italien. Omkring midnat væltede det nemlig ned med gigantiske hagl, der satte en brat stopper for ferien for flere danskere i området.

”Den bil, vi havde hernede, er total skadet. Ifølge mediet Italy 24 har haglvejret ramt store områder omkring Milano, og har kostet en kvinde livet.

Fra nogle år siden kunne medierne melde om hagl, der var så store som rosiner. Senere blev de så store som blommer – og nu er denne haglplage kommet med hagl så store som appelsiner. Flere intense tordenbyger har budt på kæmpehagl så store som mandariner, og der er rapporteret 1036 tilfælde med dette haglfænomen i Europa.

*

Hagl er et tegn fra Herren. Det vidner om den sidste krig mod Israel, hvor Herren vil komme sit folk til hjælp. Åbenbaringsbogen taler om ’kæmpehagl, som falder ned fra himlen og rammer mennesker. Hvert hagl vejer omtrent et halvt kilo. Folk spotter Gud på grund af plagen fra haglene, for denne plage er overmåde stor (Åb.16:20).

Udtrykket: ’centnertunge hagl’ tilkendegiver, at hvert enkelt hagl vejer i alt 42 kg. De får derved den samme dræbende virkning på mennesker som middelalderens kastemaskiner, der slynger vældig sten mod folk og fæ og store mure.

Den følgende sætning, at plagen ikke fører til omvendelse (’Menneskene bespotter nemlig Gud for hagelens plage’) viser med al sikkerhed, at denne rædsel taler til mennesker som et forvarsel!

Det samme er tilfældet i dag. I stedet for at frygte Gud, giver medierne sig til at spotte Gud. Men den sidste bog i Bibelen advarer menneskene med ordene: ”Tiden skal komme, hvor du, Herre, skal ødelægge jorden – for nu bliver Guds Tempel i himmelen åbnet, og pagtens ark kommer til syne i hans tempel. Og der kommer lyn, røster, torden, jordskælv og kæmpehagl (Åb.11:18-19).

Læs under Retsopgøret artiklen: ’ILLEGAL LOVGIVNING(http://medgrundlovskallandbygges.dk)

I øvrigt mener jeg, at kronprinsessen har overtrådt grundlovens & 19, stk.1 ved at begunstige World Prides ankomst til Danmark.

Tlf: +45 30 15 38 68, email: johnynoer@hotmail.com

Med Grundlov skal Land bygges: konto nr.9790 – 0003445526

NOTA BENE:

Ønsker du at være medlem af Grundlovsforeningen, kan du tilmelde dig på: mail@mgslb.dk. Kontingent: årligt 250 kr. (for pensionister og studerende 125 kr.)

Næste udgivelse af ’Profetisk Journal’ og ’Med Grundlov skal land bygges’ er fredag d.18.08.2023.

Kategorier: Uncategorized

0 Kommentarer

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *