ENDEN PÅ TRAGEDIEN

Med hensyn til den skik, som øvrigheden for tiden har indført, at man i ytringsfrihedens navn beskytter og værner de mennesker, som brænder bøger, der er hellige for nogle borgere, kan vi her kun sige, at dette er begyndelsen til enden…

Det efterfølgende vil da være, at man i ytringsfrihedens navn brænder de bygninger, hvor man læser de bøger, som er hellige for nogle borgere.

… og enden på tragedien vil da være, at man brænder de mennesker, som er i de bygninger, hvor man læser de bøger, man har lagt i aske i ytringsfrihedens navn.

Det er derfor på høje tid, at øvrigheden gennemfører den lov, som de kastede på bålet i juni 2017, og som værnede de borgere, der nu står i fare for, at blive flammernes bytte, fordi de befinder sig i de bygninger, der sammen med deres hellige bøger blev brændt i ytringsfrihedens navn!

*

Siden 1683 har blasfemi-paragraffen som en aktiv og fornem del af den danske straffelovgivning, gjort det absolut ulovligt at håne Gud.

Man betragtede det fra offentlighedens side som en lov, – ja, kriminel handling, hvis en borger spottede Gud, og man ville til hver en tid gribe ind over for ’mørke kræfter’, som anså det for en personlig tilfredsstillelse, hvis de offentligt kunne håne Gud og gøre dem, der troede på ham (ja, frygtede ham) til latter…

Men så skete det en ulykkelig fredag i juni 2017, at alle Folketingets partier (undtagen Socialdemokratiet) stemte for et forslag (som Enhedslisten havde fremsat), at denne paragraf med forbud mod at håne Gud skulle slettes. Folkeflertallet gik ind for, at borgerne frit og uhæmmet skulle have lov til at spotte Gud.

Den danske Folketing gravede den dag en dyb grav for den lovparagraf, at man ikke måtte spotte Gud – og i dag styrter hele det danske samfund med mænd, kvinder og børn ned i den grav som de selv har gravet.

De har ikke lyttet til Bibelens ord, som fortæller om Israels Kong Asa, der kort før han blev fyrre år, blev syg i sine fødder!

Sygdommen var alvorlig – men ikke et øjeblik tænkte denne ugudelige konge på at søge Israels Gud for hjælp! Til sidst døde han, og man gjorde derefter en stor historie ud af hans begravelse! Han havde selv sørget for, at der var hugget en fin grav ud til ham, og han blev nu med vellugtende salver lagt på sit sidste leje. Ja, der blev tændt et kæmpestort bål til ære for ham – men bålet brændte ned, og landet lå herefter i mørke. Nøjagtigt sådan gik det med blasfemiparagraffen i 2017. Den blev båret til graven med alle æresbevisninger – men landet har siden ligget åbent for de mest gudløse kræfter: I dag beskytter man dem, som brænder bøger, der er hellige for nogle borgere.

PROFESSOREN TOG GRUELIG FEJL

Professor i etik og religionsfilosofi ved Århus Universitet, Svend Andersen, forklarede folk, at afskaffelsen af blasfemiparagraffen ’ingen betydning ville have for folkekirken’. Hans ord er i dag blevet gjort jammerligt til skamme.

Nu viser det sig, at landets myndigheder står våben- og forsvarsløse overfor kræfter, som håner og spotter – ja, tænder bål, hvor de udfordrende angriber den gud, som dyrkes af mere end én milliard mennesker over hele jorden. ”Diskussionen i folkekirken er så fri og bramfri, at jeg ikke kan forestille mig en situation, hvor blasfemiparagraffen er relevant at bruge,” sagde den teologiske professor.

Den situation er præcis, hvori Danmark befinder sig i øjeblikket! Professoren tog gruelig fejl, da han gik ind for afskaffelse af blasfemiparagraffen. Han åbnede for afbrænding af bøger, som er hellige for nogle borgere – og en historisk hændelse vil snart følge efter: Man vil brænde deres bygninger!

*

En anonym person i Odense har den 15. februar i år stillet et borgerforslag, som afspejler et ønske, som mange danske borgere kan nikke genkendende til. ”Genindfør den afskaffede paragraf 140, som går under betegnelsen ’blasfemiparagraffen’,” skriver han. ”Denne paragraf har intet med ytringsfrihed at gøre,” fortsætter han, ”men er derimod rettet mod den rene bagvaskelse og direkte hån og spot af en befolkningsgruppe, der tæller over en milliard ud over jorden.”

PET har i 2017 udtalt, at ophævelsen af straffelovens paragraf 140 om blasfemi vil bidrage til at skærpe trusselbilledet i forhold til Danmark.

Siden beskyttelsen af partileder, Rasmus Paludan, startede i 2019, har de danske skatteydere betalt snart 130 millioner kroner for at værne om hans fortsatte spot. Den vil ende med en tragedie: Krystalnatten d. 9. november 1938 blev 700 synagoger sat i brand i nazi-Tyskland.

LIGEMEGET HVOR MEGET DE SPOTTER

Den britiske Stephen Fry blev i et fjernsynsinterview spurgt om, hvad han ville sige, hvis han efter sin død mødte Gud. Fry svarede: ”Hvorfor skule jeg dog respektere en (må Gud forbyde en sådan udtalelse): ’lunefuld, sjofel, tåbelig gud, der skabte en verden så fyldt af uretfærdighed og smerte? Den gud, der skabte dette univers, er afgjort sindssyg, fuldstændig gal og total egoistisk.”

Fry blev anmeldt til det irske politi for udtalelsen, men sagen blev henlagt. Fry anvendte denne usømmelige serie af skældsord mod Skaberen (altså den treenige Gud) og dermed også mod menneskesønnen, Jesus.

Skriften frikender derefter Fry (hvis han angrer sin overtrædelse), thi der står skrevet, at ’den, der taler et ord imod Menneskesønnen, ham vil det blive tilgivet (Matt.12:32). Vi må derfor anse den uhyggelige synd, (der ligger i en sådan flod af de mest voldsomme skældsord) som en oprørskhed, der, hvis den pågældende omvender sig fra sin rasende adfærd, er sonet på Golgata.

Denne barmhjertige holdning, som Gud her viser synderen, gentages i Markusevangeliet, hvor Jesus selv udtaler: ”Sandelig siger jeg jer: Alt skal tilgives menneskenes børn, synder og bespottelser, hvor meget de end spotter!”

(Her præciserer Jesus oven i købet sin udtalelse ved at indlede den med et ’Sandelig siger jeg jer’ – og han understreger den guddommelige beslutning ved på forhånd at sige: ”Det er ligegyldigt, hvor meget de end spotter, jeg vil tilgive dem (hvis de omvender sig og beder om tilgivelse).

Lukas tilslutter sig straks denne favnende side af Gud, idet han citerer Jesus, som siger: ”Enhver, som taler et ord imod Menneskesønnen, ham vil det blive tilgivet!” (Luk.12:10)

GUD SÆTTER SELV GRÆNSEN

Men her sætter Gud selv en grænse, idet han gennem Jesus siger: ”Men den, der taler imod Helligånden, ham vil det ikke blive tilgivet – hverken i denne verden eller i den kommende!” (Matt.12:32)

Konsekvensen af denne overtrædelse er ikke til at måle! Den er så forfærdelig, at alle teologiske professorer over hele verden straks må ’sætte sig’ for at uddybe forståelsen af dette bibelvers.

De må derfor for alt i verden ikke lade nogen sjæl misforstå, hvad det betyder: ’at spotte Helligånden’, thi for denne synds skyld vil adskillige mennesker ikke blive tilgivet, hverken her på jorden eller i himlen!

Lad os derfor med det samme undersøge, hvori ’den utilgivelige synd’ består! Hvad ligger der i advarslen: ’at synde mod Helligånden’?

*

”Den, som taler bespotteligt imod Helligånden, får i al evighed ingen tilgivelse, men er skyldig i evig synd (Markus 3:29).”

Jesus kom nærmere ind på dette spørgsmål, da han en dag sagde tingene ligeud til disciplene: ”Nu tager jeg tilbage til ham, der har sendt mig – og faktisk er det bedst for jer, at jeg tager af sted. Hvis jeg ikke gør det, kan Helligånden ikke komme i stedet for mig, men fordi jeg tager afsted, kan jeg sende Helligånden til jer (Johs.16:7, parafrase).”

Han slutter med at sige følgende: ”Når Helligånden kommer, skal han overbevise verden om synd, og om retfærdighed og dom (v.8). Om synd, at de ikke tror på mig, og om retfærdighed, at jeg går til Faderen, og I ser mig ikke længere, og om dom, at denne verdens fyrste er dømt (v.10-11).”

Jesus har altså stadig meget, som han skal betro os, og dette er grunden til, at den, som vender det døve øre til Herrens sidste ord, er i den ulykkelige situation, at den opstandne Herre ikke har mere at give! ”Når først Helligånden, som er sandhedens Ånd, kommer til jer, så skal Han være jeres (sidste) vejleder (der skal forklare jer hele sandheden).

Det, som Helligånden da vil sige til jer, kommer ikke fra ham selv! Det er alt sammen noget, han har hørt, og han vil fortælle jer nøjagtigt, hvad der skal ske (v.12, parafrase).

Når synderen ikke mere (ved Helligåndens kraft) kan ’overbevises om synd’, så er han endt i en utilgivelig situation! Når ’den faldne’ ikke længere (ved Helligåndens magt) kan overbevises om Guds gratis gave (Retfærdigheden ved tro), så har Herren ikke mere noget værktøj, der kan bringe ham på benene igen; han forbliver i en utilgivelig situation – ja, når den elendige ikke længere fatter, at det nu går mod denne verdens dom, men han forbliver i sin utilgivelige ligegyldighed, så har Herren ikke flere muligheder, for at redde ham. Han spotter Helligåndens virke og indhentes af dommen.

Dette er – tror jeg – forklaringen på Jesu advarende ord, om ’den, der taler bespotteligt imod Helligånden’. ”Der gives i al evighed ingen tilgivelse for det forhærdede sind, som hermed gør sig skyldig i ’en evige synd’ (Mark.3:19).”

*

En af de forbrydere, der hang ved siden af Jesus på Golgata, hånede og spottede ham til det sidste. Han råbte i sin forhærdelse blandt andet denne afsluttende krænkelse: ”Er du ikke Messias? Så kan du jo redde både dig selv og os?”

Men den anden forbryder satte ham i rette og sagde: ”Er du ikke engang bange for Gud nu, hvor du selv hænger på et kors? Vi to er dømt med rette, og får kun, hvad vi har fortjent, men han har ikke gjort nogen synd.”

Så sagde han til Jesus: ”Tænk på mig, når du er i dit kongerige!” Jesus svarede ham: ”Jeg lover dig, at du allerede i dag vil være sammen med mig i Paradis.”

I ER BLEVET SOM SMÅ SPÆDBØRN

”Se derfor at blive voksne,” formaner Hebræerbrevets forfatter sine læsere. ”Lad os nu få afsluttet begynderundervisningen om Kristus (Hebr.6:1). I har nu hørt vort budskab længe nok til, at I kan begynde at undervise andre, men det er i stedet kommet til det punkt, at I selv har brug for at blive undervist helt forfra i Guds ord (Hebr.5:12)

Ja, I er blevet som små spædbørn, der skal have mælk i stedet for fast føde. Men den, der kun får mælk, er ikke gammel nok til, at forstå, hvad der er rigtigt og forkert (Hebr.5:12-13, parafrase). Så lad os nu gå videre, hvis Gud ellers vil tillade det (6:3, parafrase).

Derefter fortsætter Hebræerbrevets forfatter at redegøre for, hvor grænsen går med hensyn til ’bespottelse af Gud’ – og man kan af det følgende med bestemthed se, hvor lovgivernes ansvar er tydeligt placeret.

Det er altså ikke muligt igen at omvende dem, der har forladt deres tidligere dybt begrundede omvendelse. Når nemlig et menneske først én gang har forstået, hvad virkelig frelse betyder – det vil sige, når han først har oplevet himlens gaver og fået virkelig del i Helligåndens nye liv, – ja, når han til fulde har nydt godt af at høre Guds ord og er blevet mættet ved at mærke den kommende verdens kræfter – og så falder fra, da er det ikke muligt atter at bringe ham til omvendelse på ny.

Nej, da korsfæster han for sin del Guds Søn igen, og han gør sig skyldig i Gudsbespottelse (Hebr.6:4-5).

Denne skriftmæssige bevisførelse fortsætter med følgende billede: ”Så længe en mark opsuger og vedbliver at drikke den regn, som uafbrudt (hele tiden) falder på den, og vedvarende frembringer afgrøde til stadig gavn for dem, den dyrkes for, forbliver den under Guds velsignelse, men hvis der begynder at vokse tjørn og tidsel, så er den værdiløs og ingenting værd – ja, den er forbandelse nær – og til sidst ender det med, at der bliver sat ild på den, og den brændes af (v.7-8)

*

Hebræerbrevets forfatter er klar over, at den belæring vil kunne skabe problemer for de svage samvittigheder; han skynder sig derfor med at komme til den lægende og gode undervisning ved at sige: ”Selvom jeg taler sådan til jer, er jeg dog overbevist om, at med jer, I elskede, står det bedre til, og at I for jeres del har en sikker del i frelsen (v.9, parafrase).”

”Gud er nemlig ikke uretfærdig så han glemmer jeres arbejde, og han husker stadig på den kærlighed, I har vist mod hans navn, ved at I har hjulpet og stadig er optaget af at hjælpe de hellige (v.10, parafrase).”

”I skal ikke give op, men holde fast ved jeres tro på Guds løfter (v.12, parafrase).”

ENDEN PÅ TRAGEDIEN

”En lille flamme kan sætte ild til en stor skov (Jak.3:5, parafrase),” skriver apostlen Jakob, ”og lovgiverne i vor tid gør klogt i at lytte til denne mands ord. Han giver nemlig opskriften på en udvikling, som let kan blive ’enden på tragedien’.

”En sådan ’flamme’ kan menneskers tale være,” fortsætter han. ”Som en uhyggelig ’verden af ondskab’ er den en del af den menneskelige natur, og den kan ’besmitte’ folks tanker i en sådan grad, at den sætter hele deres liv og gerning i brand.”

”En sådan tale (af uansvarlige politikere) kan sætte ’tilværelsens hjul i brand og er selv sat i brand af helvede (v.6, parafrase).”

Lovgivernes fornemste opgave er at holde den menneskelige natur i et jerngreb, så at de vanærende lidenskaber ikke løber ud af kontrol. Det sker, når folk bliver ligeglade med Gud, så at han overlader dem til deres egen forfejlede tankeverden (Rom.1:28).

Mennesket som sådan er nemlig parat til det værste! Det er dybest set fyldt med umoral og ondskabsfuldhed – ja, de elsker mord, skænderier og løgn og sætter pris på grusomheder, vold og arrogance! Disse folk er udmærket klar over, at Gud har bestemt, at alle, der opfører sig sådan, fortjener at dø! Alligevel fortsætter de med at lege med ilden og er godt tilfredse, når andre gør det samme (Rom.1:28-32, parafrase).”

Lad det derfor være øjeblikket, hvor landets lovgivere indrømmer den fejltagelse, der blev begået i 2017, hvor blasfemiparagraffen gik op i luer. Tag den frem og sørg for, at den bliver skærpet, så at afbrændinger af f.eks. Bibelen eller Koranen bliver anset for en kriminel handling.

Læs under Retsopgøret artiklen: ’HÅNDFÆSTNINGEN(http://medgrundlovskallandbygges.dk)

I øvrigt mener jeg, at kronprinsessen har overtrådt grundlovens & 19, stk.1 ved at begunstige World Prides ankomst til Danmark.

Tlf: +45 30 15 38 68, email: johnynoer@hotmail.com

Med Grundlov skal Land bygges: konto nr.9790 – 0003445526

NOTA BENE:

Ønsker du at være medlem af Grundlovsforeningen, kan du tilmelde dig på: mail@mgslb.dk. Kontingent: årligt 250 kr. (for pensionister og studerende 125 kr.)

Næste udgivelse af ’Profetisk Journal’ og ’Med Grundlov skal land bygges’ er fredag d.15.09.2023.

Kategorier: Uncategorized

0 Kommentarer

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *