DOM OVER LANDETS HOVEDSTAD

I dag lyder mange profetier. Også adskillige, som er rettet mod Danmark. Enkelte er direkte budskaber til København. Alle disse ’ord fra Herren’ skal bedømmes. En sortering finder sted! Det ægte skal skilles fra det uægte. Det sande fra det, som kun er menneskeligt.

Når de troende kommer sammen, kan der af og til lyde ’profetisk tale’, og de andre (profeter) ’skal bedømme det’ (1.Kor.14:29. ”Profeters ånder er jo profeter lydige, thi Gud er ikke forvirringens Gud men fredens Gud (v.32).”

Vi ser altså, at der finder en streng bedømmelse sted, så snart en profet rejser sig, og siger: ”Så siger Herren!”

Det profetiske budskab til København, som her omtales, har været længe undervejs! Det er sidst blevet åbenbaret i forbindelse med den årlige ’prayer breakfast i Jerusalem’ og er derefter blevet bragt til Danmark af den danske udsending, der sammen med 400 deltagere har deltaget i dette årlige arrangement (der er arrangeret af ’Knesset’, den israelske regering i Jerusalem).

Budskabet, som her bringes i sin fulde ordlyd, lægger jeg nu ud på nettet, for at det kan gøre det, som det er sendt for at udføre.

Det indeholder afsluttende nogle spørgsmål fra Herren, som er op til den enkelte at besvare. For eksempel dette: ”Er der nu nogen, der vil stå i gabet i muren? Er der (i det hele taget) nogen vogter Er der nogen, der (i denne situation) taler Københavns sag?”

Det sidste ord i dette profetiske budskab, som lægges ud til hele landets (indbefattet den danske regerings) opmærksomhed, er et løfte, der gælder de troende! Det lyder sådan: ”Jeg, Herren, vil lede mine egne i sikkerhed på samme måde, som jeg førte Lot i sikkerhed (bort) fra den vej, som fører til dom (1.Mose 19:12-22).”

”Hvad kan udslukke vreden?” spørger Herren. ”Hvem kan forhindre dommen? Vil du høre denne advarsel? Åh, København, som Ninive lod sig advare,” (sådan må du også tage disse ord til dig!)

PROFETIEN OM KØBENHAVN

’Jerusalem Prayer Breakfast’ er en bevægelse, hvor Israels regering, Knesset (på årlig basis) inviterer indflydelsesrige regeringsledere og kristne personligheder til at komme til Israels hovedstad for at bede for Jerusalems fred. I år 2024 fandt denne begivenhed sted de. 28.-30. maj med godt 400 deltagere fra alle verdens hjørner – og fra Danmark var pastor Kjetil fra Maranata-menigheden i Århus (samt som udsending fra foreningen: ’Med grundlov skal land bygges’) til stede.

Under dette bevægende ophold i Jerusalem møder Kjetil (’tilfældigt’) det finske ægtepar, Linda og Markus Laukkonen, og dette møde (der sikkert er et af de ’divine appointments’, som er tilrettelagt af vor opstandne Herre) bringer – til de tre deltageres overraskelse – følgende tildragelse for en dag:

Den 5. august 2022 (altså for godt to år siden) befandt det finske ægtepar sig i et fly (efter at have tilbragt en behagelig ferie i København) på vej tilbage til Finland.

*

”Da flyet befinder sig et sted mellem København og Malmø, hører Markus Laukkonen pludselig Herrens røst, som siger:

Hør København! Byen af sø og vind! Hør Herrens ord: Du har forladt dine gamle grundvolde og sluttet en pagt med fjenden, omfavnet dens urenhed, som du i din stolthed synes så godt om!

Du ’horer og fester’ vildt, men dagen vil komme, hvor du drukner i urenhed og ikke er i stand til at rejse dig igen!

Festens vært vil ikke løfte dig op fra dit fald. I din smerte vil du skrige højt, men ingen vil høre dig! – Den dag vil komme som en tyv om natten!

Er der nogen, der står i gabet på muren? Findes en eneste vogter på muren? Er der nogen, der nu vil tale din sag? Hvad kan udslukke vreden, forhindre dommen? Vil du høre denne advarsel? Åh, København, som Ninive lod sig advare: ”Jeg vil lede mine egne i sikkerhed, sådan, som jeg førte Lot i sikkerhed bort fra vejen, der leder til dom.”

KØBENHAVN-BYEN AF SØ OG VIND

Dette profetiske budskab, som den dag blev talt i et fly over København (to år før det fandt en person, der ville bringe det videre), vil ikke kunne vende tomhændet tilbage til Herren! Historien om det bør derfor her gentages:

Herren taler overraskende til en finsk profet, som befinder sig i et fly, der netop er lettet fra Kastrup Lufthavn med direktion: Finland. Det skete den 5. august 2022.

Der er ingen til stede i flyet, som kan modtage og viderebringe dette budskab, hvorfor den finske profet, Markus Laukkonen, vælger at ’gemme det i sit hjerte’ (Luk.2:19).

To år efter er han tilstede ved den årlige prayer-breakfast i Jerusalem (og blandt de 400 deltagere er også den danske pastor Kjetil). De to mænd stifter bekendtskab med hinanden – og den finske profet lader nu det toårige budskab blive kendt for den danske pastor, som nu tager det med til Danmark, for at det kan blive kendt i København.

Tillad mig i den forbindelse at komme med et par kommentarer til dette specielle budskab, som altså for to år siden blev ’afleveret’ af Herren i et fly (som var i luften over Malmø) til en af hans tjenere fra Finland.

Derefter blev det viderebragt til en norsk forkynder, der har sit virke i Danmarks næststørste by, Århus – og nu er det havnet bl.a. hos mig, for at jeg skal lade det gå videre til mine læsere (der så igen kan bringe Herrens ord til det øvrige land, sådan som det lægger sig til rette…)!

*

Med hensyn til tolkningen af den pågældende profeti, lægger jeg mærke til adressatens navn, som kaldes: ’København (byen af sø og vind)’. Lad der ikke herske tvivl om, at det er et ’domsbudskab’, som henvender sig til Danmarks hovedstad, og med henblik på dommens art, nævner det elementerne: ’Sø og vind’.

Den dom, som Herren i sin tid lod ramme de to byer, Sodoma og Gomorra (for deres homoseksuelle livsførelse), er karakteriseret ved ’svovl og ild’. Bibelen fortæller at ’da solen steg op over landet’ (altså i de tidlige morgentimer) ’lod Herren svovl og ild regne ned fra Herren fra himlene’ (1.Mose 19:23-24). Lad mig forklare:

  1. Ilden kom altså ikke kun fra himlen (som et naturfænomen) men den var en ild, som blev styret, og som fortærede sit offer, alt efter som ’Herren havde pålagt den at brænde; ilden kom ’fra Herren fra himlen’.

  2. I Ny Testamente tales om ’denne individuelle dom’, som et sted, hvor ’deres orm ikke dør, og ilden ikke slukkes’! (Matt.9:48) – ja, hvor fortabte sjæle ’farer til den uudslukkelige ild (8:43)’.

  3. Disse er altså domsord, som forkynder, at dommen kommer ’med ild’ – men sådan lyder det budskab ikke, der nu skal prædikes (i denne time) for København! Budskabet har nemlig følgende adresse: ”Hør København, byen af sø og vind!”

ALVORLIGT DOMSORD – IKKE EN TURISTBESKRIVELSE!

Hvis jeg ikke ta’r fejl, så er dette ikke kun en stedsbetegnelse. Det er ikke kun en beskrivelse af byen, Københavns beliggenhed. Ordene: ’byen af sø og vind’ fortæller ikke kun, at det er en stad, som er en havneby, og at den derfor ligger åben for havets briser.

Nej, dette ’alvorlige domsord’ begynder næppe med en turistbeskrivelse af ’den domfældte by’ (som et sted, hvor man kan finde det store ocean, og hvor der altid blæser en frisk vind fra havet).

Det profetiske varsel lurer allerede i budskabets indledende ord, som siger: ”Hør København, byen, der ’ligger ved det store hav, og hvor stormen inden for timer kan lægge alt øde!’ (parafrase)… og så gentages påmindelsen: ”Hør (nu) Herrens ord!”

Det sidste fastslår, at nu er det Herren, som taler! Nu er det øjeblikket, hvor alt støv skal tie! Nu må alle menneskeord være slået med tavs ærefrygt, thi nu rejser Gud sig for at bringe et afgørende budskab til en by, der – om ikke den omvender sig – går sin undergang i møde.

*

”Du har forladt dine gamle grundvolde,” lyder det i det profetiske budskab til Danmarks hovedstad. Lad mig blot nævne nogle få, så vil du forstå, at det er en helt ny verden, som omgiver dig. København – Paris, Berlin, Stockholm, Oslo og London – ja, alle hovedstæder i Europa er ikke mere de samme som for 100 år siden.

Et gigantisk ryk har fundet sted, og en livsførelse, som man fandt syndig for blot få år siden, er i dag åbent og klart anerkendt som normal og indgår i hovedstadens hverdag som den naturligste sag.

Dette kan kun ske, fordi man – ikke blot har forladt – men man har forkastet de gamle grundvolde! Du siger f.eks.: ”I dag eller i morgen vil jeg rejse til den og den by. Jeg bli’r der et års tid. Der kan jeg gøre gode forretninger og tjene godt med penge.” – Men i virkeligheden er d slet ikke klar over, hvad der sker i morgen!

Dit liv er jo ikke andet end en tåge. ’Det synlige’ varer kun en kort tid, så forsvinder det. Burde du ikke hellere sige: ”Jeg lever og kan nu gøre det eller det, hvis Gud altså vil ha’ det.”

Men nu bruger du ’store ord’, og al den slags er af det onde! Altså: ”Når man ved, hvad der er det rigtige, og ikke gør det, er man skyldig i synd (Jak.4:13-17, parafrase).” Disse ’gamle grundvolde’ har du, København forladt, hvor du talte med Gud om stort og småt, og levede et enfoldigt liv i tro på Gud – og Herren havde velbehag i denne vandring med ham og siger nu, at du skal omvende dig – ja, vende dig bort fra disse ’storstadsperspektiver’ og følge Herren.

Faren ligger i de ord: ”Jeg vil handle og tjene penge (Jak.4:13). Altså den rene og skære gudløshed, idet du kun har ’forretninger’ og ’det, du kan tjene derved’ i hovedet. I ingen sag tager du Herren med på råd. Du skænker ikke Herrens formaning en tanke, når han advarende minder dig om din skrøbelige eksistens med ordene: ” Du er jo kun en damp, som ses en lille stund – og så forsvinder (v.14).” Derfor er din synd blevet af en anden art. Den er en vederstyggelighed i Herrens øjne.

SLUTTET PAGT MED DJÆVELEN

”Ikke nok med, at du ’har forladt dine gamle grundvolde, (fortsætter det profetiske ord, som første gang blev givet i et finsk fly, over København d. 5. august 2022) – men du har nu ’sluttet en pagt med fjenden.”

… og her må alle danskere forfærdes! Er det virkelig så galt? Har vi ’lavet aftaler med djævelen? Har vi rent faktisk underskrevet et papir og med dette solgt vor frihed til vor modstander? Hvornår er det sket, og hvordan lyder denne ’pagt’?

Svaret på disse spørgsmål findes i den handlingsplan, som blev lanceret i Danmark i 2022 (altså præcis i året, hvor denne profeti blev givet til en profet, som netop fløj over København). Planen blev forelagt under mottoet: ’Plads til forskellighed i fællesskabet’ og med det formål at fremme tryghed og trivsel og lige muligheder for homoseksuelle!

En af de fem områder, som denne plan (der er stadig gældende til 2025) omfatter, er dette punkt: ”Vi skal forbedre homoseksuelles trivsel!”

Dette er altså ’en pagt’, som den danske regering har sluttet med synden, hvormed det offentlige forpligter sig til at ’forbedre vilkårene’ for det, som Bibelen kalder en ’Vederstyggelighed’ (3.Mose 18:22) og benævnes som en ’Vanærende lidenskab’ (Rom.1:26).

Du har omfavnet denne plans urenhed,” er den sætning, som bliver husket fra åbenbarelsen i flyet, som i august 2022 befandt sig over København. ’Omfavnet urenhed’ er den synd, som nævnes over Danmarks hovedstad – og mere præcist kan den aktuelle overtrædelse næppe beskrives.

I stedet for (ved Guds Ånd) at blive frastødt af ’vederstyggeligheden’ – så ’omfavner man den. Tværtimod at tage afstand fra ’det urene sexliv’, så kaster man sig i armene på det. I modsætning til at vende ryggen til ’det modbydelige’, så kærtegner man det. Tværtimod med ord og handling at stå den afskyelige synd imod, så giver man sig til at forbedre dens vilkår – ja, berømmer den – ja, så åbnes der med sluserne til den urene strøm af det snavsede, seksuelle tiltag, hvor man vanærer hinandens legemer for at opnå tilfredsstillelse.

Det er, hvad Helligånden har ment med udtrykket: ’Du har omfavnet byens urenhed’. Det er den synd, som udpeges u det profetiske ord.

*

Det klarsyn, som præger de sætninger, der blev udtalt til vor finske broder (i flyet over København) omtaler samtidig den synd, som ligger nær ved Københavnernes egen stilling, når djævelen møder op med sine fristelser.

Herren siger (til dem, som bliver fristet): ”Du synes jo godt om det.” Det vil sige, at den slags depraverende tilbud, falder i god jord. ”Du er slet ikke noget ’uskyldigt offer for Satans tillokkelser’. ”Din egen stolthed (pride) befinder sig godt i dette syndige selskab.

”Du horer og fester vildt” – sætter tydelige og klare ord på syndens art – ja, præciserer helt nøjagtigt, hvad det er, som i denne sag om København, mishager Herren; og Gud udtaler da med det samme dommen: ”Dagen vil komme, da ’du skal drukne i urenhed’. (Du ligger ved det stormfulde hav, er en by, som er udsat for vandflod og oversvømmelser – og du skal drukne!

… og så sættes der én gang for alle navn på ’ham, som leder det vilde nattelivs fester.

*

Indtil nu er Fristeren trådt frem i et smukt rampelys! Han har fremstillet sig selv som din ’trofaste ven’, og han ’har ledet festerne’ på en måde, at du har fået tillid til ham – ja, du har med oprigtig tiltro givet ham fuldmagt til at male byen i alle regnbuens farver – men den dag dommen over byen viser sig, og du ligger lammet i det urene dynd, da er ’denne tillidsvækkende vært’ borte fra stedet, og der er ingen til ’at løfte dig op fra dit dybe fald (citat fra profetien).

”Du vil skrige højt i din pine,” siger Herren. ”Men ingen vil høre dig. Den dag vil komme som en tyv om natten.”

”Vil du høre denne advarsel,” slutter det profetiske ord. ”Åh, København, lad dig advare som Ninive lod sig advare!” Advare som Ninive lod sig advare? Hvad betyder det? Var det en ’særlig advarsel’, denne gamle by, Ninive, fik?

Ja, det er en advarsel, som giver håb, for Gud lod ikke det ske med Ninive, som han havde truet med. Han så, at byens indbyggere omvendte sig!

RÅB OM DERES ONDSKAB

En dag hørte profeten Jonas tydeligt Herrens røst, som klart talte til ham og gav ham følgende budskab: ”Du skal omgående rejse til hedninge-hovedstaden, Ninive, og forberede indbyggerne på, at de nu ville blive straffet! Ja, du skal simpelthen råbe til denne store bys befolkning, at dens ondskab nu har spredt sig så vidt, at jeg, Herren, har besluttet, at deres ugerninger ikke fortsat skal gå ustraffet hen.”

Sådan talte Gud til sin profet, men det passede ikke Jonas at ’advare’ den store hovedstad om Guds straf; det var nemlig ikke lige den slags budskaber (om straf og dom), som lød for tiden – så profeten pakkede i hast sine ting og skyndte sig af sted i stik modsat retning af den, som Herren havde angivet.

*

En af de ting, som falder Jonas for brystet, er dette, at Herren sender ham, for at han skal ’udråbe over byen’ (v.2), at ’dens ondskab er kommet op for Herrens åsyn’.

Der er altså ikke tale om, at Jonas sendes med en prædiken. Dem er der nok af! Ja, man taler endog om, at ’Herren hader ’alle de tomme ord, og at han ’skjuler øjnene’, når der bedes – ja, at han ’er træt af at bære ’alle de pæne fraser’(Es.1:13-15). Jonas får besked på at råbe, at straffen nu er kommet så nær, at der kun er én udvej tilbage: Byen skal nu omvende sig!

En anden ting, som Jonas har svært ved at forlige sig med, er den kendsgerning, at Ninive er en ikke-israelsk by. Jonas er en jøde, Amittajs søn fra området omkring Det døde Hav (2.Konge 14:25) – og hvad har ham med hedningerne at gøre? Hvorfor skal han ta’ til den by, Ninive, og råbe en dom ud over den? Jonas er endnu ikke gjort bekendt med Guds omsorg for hedningerne, og der skal gå næsten 600 år, før Paulus dukker op med ordene: ”For så vidt jeg nu er hedningeapostel, ærer jeg min tjeneste (Rom.11:13).”

Et tredje punkt, som synes at være umuligt for profeten Jonas at godtage, er, at (som Herren udtrykker det): ”Ninives ondskab er kommet op for mit ansigt! (Jon.1:2)”

”Der sker ting i Ninive, som man ikke bør ta’ for tungt” (er Jonas’ indstilling til ugudeligheden i Ninive) og at hævde, at synden i den store by er af en art og en sådan form for vederstyggelighed, at selv Herren må vende sig i afsky, derved er nok ’en overdrivelse’ at finde,” mener Jonas). Jamen er det sandt (og i overensstemmelse med Guds sind) at fordømme Ninive så hårdt? Har Jonas forstået Guds henvendelse rigtigt?

Svaret ligger i teksten. ”Jonas står op for at fly for Herrens Åsyn (v.3). Han nægter simpelthen at udføre den befaling, som er klar (og derfor ikke behøver nogen forklaring). Han finder et skib, der skal rejse til Tarsis. (Han vil nemlig ikke følge Herren, som er på vej til Ninive) – og han ’betaler, hvad rejsen koster (v.3).” Intetanende lægger han det beløb på bordet, som kaptajnen forlanger, idet han er af den formening, at han kan købe sig ’en udvej’ – ja, at rejsen til Tarsis kun vil koste det beløb, som forlanges for ’at gå ombord’ (v.31).

Derefter letter skibet anker! I mildt vejr (og med en god, kraftig brise) sejler det ud af havnen ved Joppe. Bibelen siger: ”De var nu på vej til Tarsis bort fra Herrens Åsyn (v.3). Og det forfærdelige skete. Det, som Jonas inderst inde var klar over, ville hænde: Skibet løb ind i en orkanstorm. Besætningen var desperat og smed den ulydige profet over bord.

Han sank i dybet. Blev slugt af en stor fisk. Lå tre døgn i fiskens indre og råbte til sidst (med tang om hovedet) de eneste ord han kunne få over sine læber: ”De, der dyrker det tomme gøgl, lader gudsfrygt fare – men hos Herren er frelse!” (Jonas 2:9-10)

Det var nok for kæmpefisken! Den spyttede Jonas ud på tørt land – og Herrens profet drog nu til Ninive!

*

Ninive var (som København) en stor by; den var (selv for Gud) en storstad ikke mindre end ’tre dagsrejser stor’ (v.3). Da Jonas havde tilbagelagt den første dagsrejse (og havde – ved sin besynderlige påklædning, der var præget af, at han lige havde tilbragt 3 døgn i kæmpefiskens indre – pådraget sig Ninives indbyggeres opmærksomhed) gav han sig til at råbe: ”Om fyrretyve dage skal Ninive styrtes i grus!”

Og folk i Ninive troede på Gud (Jonas 3:5): De udråbte en faste og klædte sig i sæk, både store og små.

Sagen kom den siddende regering for øre, og kongen stod op fra sin trone, tog sin kongelige kappe af, klædte sig i sørgeklæder – og satte sig i støvet.

(Det gjorde regeringen i Ninive, som var en gudløs by. Hvad vil regeringen i disse dage gøre i København, når et lignende advarende bud når dens ører?) Da Gud så, hvad de gjorde, hvorledes de omvendte sig fra deres onde vej, angrede han den ulykke, han havde truet med at føre over dem, og de gjorde ikke alvor deraf.

Læs under Retsopgøret artiklen: ’LILJEN(http://medgrundlovskallandbygges.dk)

Tlf: +45 30 15 38 68, email: johnynoer@hotmail.com

Med Grundlov skal Land bygges: konto nr.9790 – 0003445526

NOTA BENE:

Ønsker du at være medlem af Grundlovsforeningen, kan du tilmelde dig på: mail@mgslb.dk. Kontingent: årligt 250 kr. (for pensionister og studerende 125 kr.)

Næste udgivelse af ’Profetisk Journal’ og ’Med Grundlov skal land bygges’ er fredag d. 05.07.2024

Kategorier: Uncategorized

0 Kommentarer

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *